Pozvánka na výroční konferenci

 houby v antropogenním prostředí

14. 4. 2007 Praha

Druhý cirkulář
(zde na stažení 84 kb v rtf. formátu)

 Organizují
Česká vědecká společnost pro mykologii

UNIVERZITA Karlova v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor rostlinolékařství, Oddělení mykologie

 

Tématické okruhy konference:

- saprotrofní, fytopatogenní, dřevokazné a další skupiny hub žijící v prostředí ovlivněném lidskou činností, jejich biologie, ekologie, taxonomie, fyziologie a biochemie

- společenstva makroskopických, mikroskopických a lichenizovaných hub v oblastech ovlivněných člověkem

- houby významné pro výživu člověka

- využití hub v biotechnologii

- houby a zdraví člověka

- nálezy zajímavých a významných druhů hub z antropogenního prostředí v ČR

 

Organizační informace

Datum a místo konání: 14. 4. 2007, Krajinova posluchárna, Katedra botaniky, Přírodovědecká fak., Univerzita Karlova, Benátská 2, Praha 2

Účastnický poplatek: - členové ČVSM - 50,- Kč

                                     - nečlenové ČVSM – 90,- Kč

Zvýhodněný účastnický poplatek
- studenti, doktorandi a důchodci - členové ČVSM - 30 Kč
- studenti, doktorandi a důchodci - nečlenové ČVSM – 50 Kč

Poplatek zahrnuje organizační náklady.

Poplatek nezahrnuje číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty. Členové ČVSM a další odběratelé mají toto číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty předplaceno v rámci členských příspěvků na rok 2007. Další zájemci si mohou toto číslo Mykologických listů objednat u organizátorů – cena 65 Kč.

Abstrakty příspěvků v elektronické formě je nutné zaslat nebo odevzdat nejpozději při prezentaci.

Účastnický poplatek se bude hradit přímo před seminářem na místě.

Na semináři je možné si zakoupit publikace vydané Českou vědeckou společností pro mykologii (ČVSM).

Zajištěno drobné občerstvení během semináře (káva, čaj)

Stravování: v restauracích poblíž místa jednání

dotazy se můžete obrátit na Davida Novotného nebo Radmilu Řepovou, e-mail: cvsm@vurv.cz, tel.: 233022358, 233022373

 

Program

Přehled přihlášených příspěvků

 

8:30 – 9:15    Prezentace

 

9:15 – 9:30    Zahájení KONFERENCE

 

Přednášky

1. blok - Dřeviny a houby pod vlivem člověka – řídí J. Holec – 9:30–10:35

9:30-9:45 - Beran M.: Makromycety v prostředí arboreta Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ v Táboře.

9:45-9:55 - Holec J.: Pholiota heteroclita – vzácná houba přirozených i člověkem vytvořených biotopů.

9:55-10:10 - Novák J. a Palovčíková D.: Chřadnutí borovice v důsledku lidské činnosti v NP Podyjí.

10:10-10:25 - Šrůtka P. a Pažoutová S.: Pilořitkovití (Hymenoptera: Siricoidea) -  opomíjení šiřitelé dřevokazných  hub v antropogenním i přírodním prostředí.

10:25-10:40 - Junášková J. a Palovčíková D.: Rozšíření a bionomie zástupců čeledi Erysiphaceae na okrasných dřevinách v parcích města Brna.

 

2. blok – Houby polí, luk a sadů – 10:40-12:25 - řídí D. Novotný

10:40-10:55 - Dumalasová V. a Bartoš P.: Sněti mazlavé a odolnost pšenice

10:55-11:10 - Nedělník J. a Moravcová H.: Proč rod Fusarium výrazně ovlivňuje antropogenní prostředí?

11:10-11:25 - Hýsek J. a Svoboda P.: Nebezpečná karanténní tracheomykóza chmele vyvolaná Verticillium albo-atrum.

11:25-11:40 - Novotný D. a Krátká J.: Houby rodu Pezicula a Glomerella a ovocné dřeviny.

11:40-11:55 - Suchánková Z.: Houby jako alternativní potrava pro fytoparazitická  háďátka z čeledí Aphelenchoididae a Anquinidae.

10:55-12:10 - Kautmanová I.: Diverzita mykoflóry poloprirodzených lúčnych biotopov – mapovanie, hodnotenie a ochrana.

12:10-12:25 - Švecová A.: Šíření vybraných druhů hub zahradnickými substráty.

 

Přestávka na oběd a prezentace posterů – 12:25-13:25

 

3. blok – Houby půd a důlních výsypek – A. Kubátová 13:25 – 14:40

13:25-13:40 - Nováková A.: Půdní mikroskopické houby ve vybraných hnědouhelných výsypkách ČR a Německa.

13:40-13:55 - Černý K.: Primární sukcese společenstva mikroskopických hub v antropogenních substrátech odvalů.

13:55-14:10 - Pražáková K. a Šimůnek J.: Termorezistentní houby z půd s různou mírou intenzity obdělávání.

14:10-14:25 - Deckerová H.: Makromycety hornických hald v Ostravě.

14:25-14:40 - Lepšová A. a Zíbar T.: Houby Sokolovských výsypek.

 

Přestávka a prezentace posterů – 14:40-15:10

 

4. blok – Houby, lidská sídla a zdraví člověka - řídí K. Prášil - 15:10 – 17:25

15:10-15:25 - Piecková E. a Pivovarová Z.: Mikroskopické vláknité huby vo vnútorných priestoroch obytných budov na Slovensku.

15:25-15:40 - Pivovarová Z. a Piecková E.: Rast mikromycét na stavebných materiálech – modelové pokusy.

15:40-15:55 - Šimonovičová A.: Využitie biomasy mikromycét pri znižovaní obsahu Cd, Cu, Ni a Pb z vodného prostredia.

15:55-16:10 - Večeřová K. a Šimůnek J.: Citlivost mikroskopických hub z nemocničního prostředí k užívaným desinfekčním prostředkům.

16:10-16:25 - Prášil K. a Skořepová M.: Dematiové hyfomycety z klinického materiálu středočeských pacientů.

16:25-16:40 - Antonín V.: Roste u nás bedla jedovatá (Macrolepiota venenata)?

16:40-16:55 - Holec S. a Zelený L.: Houby intravilánu města Plzně.

16:55-17:10 - Borovička J.: Pečárky – Agaricus rostoucí v Praze a okolí.

17:10-17:25 - Kubátová A.: Atlas mikroskopických saprotrofních hub (Ascomycota).

 

Přihlášené Postery

1. Borovička J., Řanda Z. a Jelínek E.: Antimony content of higher fungi (mushrooms) from clean and polluted areas.

2. Červená V.: Úroveň parciálnej mlo-virulencie v populácii Blumeria graminis f. sp. hordei.

3. Gubiš J.: Odolnost jačmena siateho f. jarnej proti hnedej pruhovitosti jařmena.

4. Gubiš J. a Hudcovicová M.: Detekcia Stagonospora nodorum využitím biochemicko- molekulárních metód.

5. Malinová M.: Houbové choroby topolů a hodnocení výskytu v klonových archivech VS Kunovice.

6. Pastirčák M.: Diverzita mikroskopických húb agrárného ekosystému.

7. Pastirčáková K.: Fytopatologické aspekty introdukovaných mikromycét.

8. Remešová J.: Mikromycety rodu Fusarium a jejich mykotoxiny.

9. Sedlářová M., Stojaspal K. a Lebeda A.: Biology and spread of Rhododendron powdery mildew in the Czech Republic.

10. Slezáková L.: Potenciálně toxinogenní druhy na kukuřici.

11. Sumíková T., Remešová J., Matějová E., Chrpová J. a Šíp V.: Toxinogenní mikromycety rodu Fusarium a jejich chemotypy.

12. Šafránková I.: Výskyt druhů r. Volutella v Arboretu a botanické zahradě MZLU v Brně.

13. Šimůnek J., Lefnerová D. a Ryschka P.: Mikroskopické houby ve skladu starých tisků v průběhu stěhování do nových prostor.

14. Voženílková B., Kobes M. a Klimeš F.: Problematika Erysiphe trifolii na Lathyrus pratensis.

15. Voženílková B. a Moudrý J.: Sledování mikroskopických hub na semenech Panicum milliaceum.