Program Výroční konference ČVSM

Výroční konference

 České vědecké společnosti pro mykologii

 16. 2. 2008 České Budějovice

Druhý cirkulář
(ke stažení - 40 kb ve formátu rtf)

 Organizují

Česká vědecká společnost pro mykologii

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

 Na konferenci budou tentokrát předneseny přednášky a prezentovány postery s tématikou ze všech oblastí studia hub, a to mikromycetů i makromycetů, jejich biochemie a fyziologie apod. Hlavním cílem konference je vzájemně se informovat o aktuálním mykologickém výzkumu v České republice v jeho co nejúplnější šíři.

 

Organizační informace

Datum a místo konání: 16. 2. 2007, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, hlavní budova, přízemí, sál. č. 114, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

Účastnický poplatek: - členové ČVSM - 130,- Kč
  - nečlenové ČVSM – 190,- Kč

Snížený účastnický poplatek: - členové ČVSM - 65 Kč
                  - nečlenové ČVSM – 110 Kč

Poplatek zahrnuje organizační náklady.

Poplatek nezahrnuje číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty. Členové ČVSM a další odběratelé mají toto číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty předplaceno v rámci členských příspěvků na rok 2008. Další zájemci si mohou toto číslo Mykologických listů objednat u organizátorů – cena 75 Kč.

Abstrakty příspěvků v elektronické formě je nutné zaslat nebo odevzdat nejpozději při registraci.

Účastnický poplatek se bude hradit přímo na místě, při registraci účastníků konference.

Na semináři bude možné zakoupit publikace vydané Českou vědeckou společností pro mykologii (ČVSM).

Je zajištěno drobné občerstvení během semináře (sušenky, káva, čaj)

V rámci konference se uskuteční společný oběd v pivnici Budvarka (hotel Malý pivovar), která se nalézá v přízemí hotelu Malý pivovar, v ulici Karla IV., na cestě od Jihočeského muzea na centrální českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Ve snaze nezdržet program konference žádáme ty účastníky, kteří se zúčastní společného oběda, aby zhlédli nabízené polední menu (viz příloha) a byli připraveni při ranní registraci objednat si jídlo a pití u organizátorů akce.

 

Program

9:00 – 9:45  Registrace účastníků

9:45 – 10:00  Zahájení KONFERENCE

 

Přednášky

1.  blok – Nomenklatura, taxonomie a molekulární fylogeneze – 10:00–11:30 
(řídí D. Novotný)

10:00-10:15   Kotlaba F. a Pouzar Z.: Nutnost ustálení českého jmenosloví hub.

10:15-10:30   Antonín V. a Tomšovský M.: Studie komplexu Armillaria cepistipes A. gallica v České republice a na Slovensku.

10:30-10:45  Chlebická M.: Znaky na vrcholu a bázi vřecka a jejich význam při běžném určování druhů čeledi Lachnaceae.

10:45-11:00   Leišová L., Minaříková V. a Hanzalová A.: Charakterizace hub rodu Pyrenophora parazitujících na ječmeni a pšenici.

11:00-11:15   Tomšovský M.: Molekulární fylogenetika evropských zástupců rodu Ceriporiopsis.

11:15-11:30   Vašutová M., Antonín V. a Urban A.: Fylogeneze čeledi Psathyrellaceae.

 

Přestávka na oběd a prezentace posterů – 11:30-13:00

 

2.  blok – Vztahy hub s jinými organizmy – 13:00-14:30
(řídí A. Nováková)

13:00-13:15   Gryndler M., Hršelová H. a Soukupová L.: Interakce mykorhizních hub a humusu v lesní půdě.

13:15-13:30   Holub F., Dvořák M., Chmelíková E. a Cudlín P.: Typy ektomykorhiz v přirozených smrčinách Krkonoš.

13:30-13:45   Lebeda A., Petrželová I. a Maryška Z.: Srovnávací analýza virulence Bremia lactucae v populacích Lactuca sativa a Lactuca serriola.

13:45-14:00   Lepšová A.: Proč vymezovat funkční skupiny makromycetů?

14:00-14:15   Přikryl Z.: Diverzita a hostitelská specificita tropických ambrosiových hub.

14:15-14:30   Novotný D.: Ophiostomatální houby České republiky.

14:30-14:45   Švecová A.: Rod Pleurotus a vybrané druhy mykofilních brouků (Coleoptera).

 

Přestávka a prezentace posterů – 14:45-15:05

 

3.  blok – Biodiverzita a ochrana hub 15:05–17:20
řídí V. Antonín

15:05-15:20  Bučinová K. a Urban A.: Inventarizácia a determinácia druhovej diverzity makromycétov na úrovni plodníc a na základe sekvenačnej analýzy nr DNA získanej z pôdnych monolitov v rámci troch trvalých výskumných plôch Kremnických a Štiavnických vrchov. 15:20-15:35  Burel J. : Průzkum pražské mykoflóry v roce 2007.

15:35-15:50  Nováková A.: Zajímavé nálezy hub z jeskyní České republiky a Slovenska.

15:50-16:05  Deckerová H.: Rok 2007 s Červeným seznamem na severní Moravě.

16:05-16:20  Edrová L., Beran M. a Holec J.: Shromažďování údajů o nálezech ohrožených hub - databáze na internetu již funguje!

16:20-16:35  Borovička J., Kotrba P., Gryndler M. a Řanda Z.: Drahé kovy v houbách.

16:35-16:50  Holec S.: Zajímavé nálezy z Plzeňska.

16:50-17:05  Jindřich O.: Clavaroidní a ramarioidní houby jižních Čech.

17:05-17:20  Lazebníček J.: Check-list makromycetů České republiky.

 

17:20 - Ukončení konference

 

Přihlášené Poster

1. Antonín V., Jankovský L. a Tomšovský M.:  Armillaria mellea v ČR a vnitrodruhová variabilita jejich světových populací.

2. Bučinová K. a Jamnická G. : Porovnanie obsahu medi, zinku, olova a kadmia u vybraných druhov makromycétov na troch trvalých výskumných plochách ovplyvnených rozdielnym stupňom imisnej záťaže. (Bučinová K. & Jamnická G. : Contents of copper, zinc, lead and cadmium in selected macrofungal species from three permanent research plots in Central Slovakia affected with different  pollution stress).

3. Dvořák M., Tomšovský a Jankovský L.: Molecular analysis of dutch elm disease causal agent (Molekulární analýza původce grafiózy jilmů).

4. Fellner R.: Hygrophorus persoonii - široce rozšířený druh v jižní části CHKO Český kras?

5. Gryndler M., Hršelová H. a Soukupová L.: Ovlivnění genové exprese basidiomycetů faktory půdního prostředí.

6. Hejná M., Kolařík M. a Marková J.: Travní rzi s aecii na rodu Ranunculus.

7. Mieslerová B., Lebeda A. a Česneková E.: Variabilita interakcí Lactuca spp. - Golovinomyces cichoracearum.

8. Sedláková B. a Lebeda A.: Druhové spektrum a hostitelský okruh padlí tykvovitých v České republice.

9. Sedlář J., Sedlářová M. a Flusser J.: Digital processing of light microscopy images in plant pathogen diagnostics.

10. Šafránková I.: Méně známé patogeny okrasných rostlin.

 

dotazy se můžete obracet na Miroslava Berana, e-mail: priroda@muzeumcb.cz, tel.  776 781 205.