Vážené kolegyně, kolegové a přátelé
Kraj Vysočina, Česká vědecká společnost pro mykologii
a ArcData Praha
si Vás dovolují pozvat
 
na konferenci s názvem
Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby

(zde pozvánka a přihláška na stažení)

 

Tato odborná konference je zaměřena na ochranu hub (makromycetů) a jejich biotopů v České republice. Mykologům a pracovníkům orgánů ochrany přírody umožní vzájemné seznámení se s jejich činností a aktivitami v oblasti výzkumu diverzity makromycetů a jejich ochrany. Přáním organizátorů je, aby výměna informací a názorů mezi mykology a pracovníky orgánů ochrany přírody vedla ke vzniku, popř. posílení jejich vzájemné spolupráce.

 

Datum konání:       20. března 2012

Místo konání:          kongresový sál a foyer v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina,
                                   Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

Tématické okruhy a předběžný časový plán konference:

Registrace účastníků od  830hod./zahájení konference 930hod.– 1000hod.

Dopolední blok  1000hod. – 1300hod (zahrnuje poster session  1120hod. – 1200hod. a jednu přestávku na občerstvení)

1.      Funkce hub (makromycetů) v ekosystémech a jejich význam při ochraně přírody.

2.      Ochrana hub v ČR, současný stav a praxe.

3.      Mykologické průzkumy a  možnosti implementace výsledků do ochrany a péče.

Oběd  1300 – 1400 hod.

Odpolední blok  1400hod. – 1630hod (s jednou přestávkou na občerstvení)

4.      Legislativa, plány péče a návrhy na vyhlášení MZCHÚ.

5.      Problematika odumřelého dřeva v MZCHÚ a novelizace vyhl. 395/1992 Sb.

 

Osoby zodpovědné za organizaci

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.        e-mail: vantonin@mzm.cz,               mob.: 605 515 402

Mgr. Miroslav Beran                                   e-mail: priroda@muzeumcb.cz,       mob.: 776 781 205

Ing. Marek Brom                              e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz,      mob.: 734 528 487

Ing. Jan Joneš                                 e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz,        mob.: 724 650 108

Vložné: 0 Kč

Základní informace

Příspěvky:                 jeden účastník může jako „hlavní autor“ přihlásit max. jednu přednášku
                                   a jeden poster.

Přednášky:               délka prezentace max. 15 min. + 5 min. na diskuzi. Prezentace bude
                                   zpracována ve formátu PowerPoint a promítána na velkorozměrové
                                   plátno. Notebook bude k dispozici na místě.
Organizátoři si vyhrazují
                                   právo výběru a stanovení pořadí přednášek.

Postery:                     přihláška jen po předchozí dohodě s M. Bromem (z důvodu omezených
                                   tech. možností bude možné prezentovat jen malý počet posterů,
                                  a to pouze ve formě celistvých plakátů, max. do  velikosti 100 x 200 cm).

Publikace:                 abstrakty zveřejněných příspěvků (jak přednášek, tak posterů) budou
                                   zpracovány a vydány ve formě sborníku na CD, který obdrží každý
                                   účastník odborné konference při registraci, navíc budou otištěny
                                   v Mykologických listech v roce 2012. Abstrakty v elektronické formě je
                                   nutno zaslat nebo odevzdat nejpozději k 1. březnu 2012. Abstrakt nesmí
                                   obsahovat více než 1200 znaků (včetně mezer), což odpovídá zhruba
                                   20 řádkům textu v písmu Arial  o velikosti 11. Měl by obsahovat jméno(a)
                                    autora(ů), název příspěvku, název příspěvku v angličtině, kontaktní
                                   adresu(y) autora(ů), vč. e-mailu a vlastní abstrakt.

Kontaktní osoby:      Mgr. Miroslav Beran           e-mail: priroda@muzeumcb.cz,  mob.: 776 781 205

                                   Jihočeské muzeum v  Českých Budějovicích, Dukelská 1,
                                   370 51 České Budějovice;

                                   Ing. Marek Brom e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz, mob.: 734 528 487
                                   Kraj Vysočina, Seifertova 24, 586 01 Jihlava.

Šatna k dispozici.

Oběd a občerstvení bude zajišťovat Střední škola obchodu a služeb Jihlava, která provozuje bufé (místo výdeje obědů) vedle kongresového sálu a foyer.

Občerstvení bude připraveno způsobem „standing buffet reception“ ve foyer, a to pro všechny účastníky zdarma.

Oběd budou mít všichni přednášející zdarma.

Ostatní účastníci si mohou oběd objednat. Kapacita bufé je 35 míst, max. lze vydat pro potřebu účastníků odborné konference 50 obědů. Abychom se vyhnuli nedorozuměním, je nutné v přihlášce na odbornou konferenci závazně vyplnit objednávku oběda a poukázat peníze předem ( 70,–) na účet 1038622133/0800, a to do 1. března 2012.

Pro omezenou kapacitu a pro případ převisu poptávky nad možnostmi bufé budou objednávky obědů vyřizovány v pořadí došlých přihlášek. Ti účastníci, kteří se ocitnou v převisu, budou o skutečnosti, že jejich objednávka nebude uspokojena, včas zpraveni a peníze jim budou posléze vráceny při registraci. Stravenky obdrží účastníci při registraci, u vstupu do kongresového sálu.

V případě příjezdu automobilem je pro přednášející možné si rezervovat parkovací stání zdarma vedle Krajského úřadu Kraje Vysočina. V přihlášce na odbornou konferenci je nutné vyplnit relevantní řádky.