Program semináře Houby a dřeviny
(zde možno stáhnout - 28kb)

8. 4. 2006 Praha
Druhý cirkulář
Organizují
Česká vědecká společnost pro mykologii
UNIVERZITA Karlova v praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor rostlinolékařství, Oddělení mykologie

 

Tématické okruhy semináře:

- fytopatogenní, dřevokazné, saprotrofní a mykorhizní houby na dřevinách - jejich biologie, ekologie, fyziologie
       a biochemie
- společenstva makroskopických, mikroskopických a lichenizovaných hub vázaných na lesní i nelesní dřeviny
- taxonomie a morfologie hub žijících na dřevinách
- nálezy zajímavých a významných druhů hub  dřevin z území ČR
 

Organizační informace
Datum a místo konání: 8. 4. 2006, Krajinova posluchárna, Katedra botaniky, Přírodovědecká fak., Univerzita Karlova, Benátská 2, Praha 2

Účastnický poplatek:  - členové ČVSM - 50,- Kč
  - nečlenové ČVSM – 70,- Kč

Zvýhodněný účastnický poplatek
- studenti, doktorandi a důchodci - členové ČVSM - 25 Kč
- studenti, doktorandi a důchodci - nečlenové ČVSM – 40 Kč

Poplatek zahrnuje organizační náklady.

Poplatek nezahrnuje číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty. Členové ČVSM a další odběratelé mají toto číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty předplaceno v rámci členských příspěvků na rok 2006. Další zájemci si mohou toto číslo Mykologických listů objednat u organizátorů – cena 65 Kč.

Abstrakty příspěvků v elektronické formě je nutné zaslat nebo odevzdat nejpozději při prezentaci.

Účastnický poplatek se bude hradit přímo před seminářem na místě.

Na semináři je možné si zakoupit publikace vydané Českou vědeckou společností pro mykologii (ČVSM).

Zajištěno drobné občerstvení během semináře (káva, čaj)

Stravování: v restauracích poblíž místa jednání

S dotazy se můžete obrátit na Davida Novotného, e-mail: novotdad@natur.cuni.cz, novotny@vurv.cz,
tel.: 233022373, 233022358

 

Program
9:00 – 9:45  -  Prezentace
9:45 – 10:00  - Zahájení semináře

Přednášky
1. Blok – Parazitické a endofytické houby
(řídí A. Kubátová) – 10:00–12:00
10:00-10:15 - K. Černý
, V. Strnadová, B. Gregorová a V. Holub: Patogeny z rodu Phytophthora na dřevinách v ČR
10:15-10:30 - D. Palovčíková: Mykoflóra usychajících výhonů borovice.
10:30-10:45 - Z. Procházková a V. Pešková: Výskyt hlízenky žaludové (Ciboria batschiana) na žaludech dubu letního a dubu zimního v ČR v letech 2000-2003.
10:45-11:00 - I. Bodejčková: Patogenní houby jehlic borovice.
11:00-11:15 - H. Dančáková: Rozšíření a bionomie zástupců čeledi Erysiphaceae v ČR.
11:15-11:30 - M. Dvořák: Chřadnutí jilmů a endofyt Phomopsis oblonga.
11:30-11:45 - D. Novotný: Endofytické houby jabloní.
11:45-12:00 - K. Prášil, M. Kolařík a A. Kubátová: Proč a jak studovat endofytické houby jilmu.

Přestávka na oběd – 12:00-13:00

2. Blok – Bazidiomycety a dřeviny (řídí V. Antonín) – 13:00 – 14:30
13:00-13:15 - J. Holec: Vazba hub na stupeň přirozenosti lesů v národním parku Šumava.
13:15-13:30 - J. Lazebníček: Geobiocenologie a makromycety lesů ČR a SR.
13:30-13:45 - V. Pouska: Vztah mezi výskytem hub a způsobem vzniku ležících kmenů smrku na Trojmezné hoře na Šumavě.
13:45-14:00 - A. Lepšová: Rozklad dřeva v horské smrčině v oblasti Trojmezné v NP Šumava; houby, hniloby, obnova lesa.
14:00-14:15- M. Gryndler: Symbióza bazidiomycetů s kořeny růžotvarých dřevin.
14:15-14:30 - P. Cudlín, E. Chmelíková a M. Jonášová: Výskyt plodnic ektomykorhizních hub ve smrkových ekosystémech Krkonoš od roku 1993 v kontextu s probíhajícími regeneračními procesy.

Přestávka a prezentace posterů – 14:30-15:00

3. Blok – Makromycety - taxonomie a mykofloristika (řídí J. Holec) – 15:00-16:30
15:00-15:15 - M. Tomšovský: Molekulární fylogenetika evropských zástupců rodu Trametes .
15:15-15:30 - V. Antonín, D. Dvořák a A. Vágner: Vzácné dřevokazné houby NPR Vývěry Punkvy (Moravský kras).
15:30-15:45 - H. Deckerová: Houby dřevin v NPR Rašeliniště Skřítek.
15:45-16:00 - S. Holec: Několik zajímavých nálezů dřevních hub ze západních Čech.
16:00-16:15 – A. Švecová: Houby v českých kaštankách.
16:15-16:30 - J. Baier: Je skutečně Phallogaster saccatus Morgan vzácný druh?

Přihlášené Postery
1) I. Šafránková a J. Hübschová: Původci listových skvrnitostí dřevin v Arboretu MZLU v Brně.
2) R. Fellner a J. Landa: Houby vázané na porosty vrby laponské (Salix lapponum) v Krkonoších: předběžná zpráva.
3) D. Novotný: Ophiostomatální houby a poznatky o jejich výskyt na území ČR.
4) V. Strnadová, K. Černý a P. Brejchová: Epidemie chřadnutí olší v ČR - role Phytophthora alni a povodní v r. 2002.
5) I. Kudlíková, J. Krátká, J. Chalupníková a D. Novotný: Charakteristika polyklonálních protilátek pro detekci rodu Neofabraea - předběžné výsledky.

Poslední aktualizace: 19 března 2006