Stanovy České vědecké společnosti pro mykologii, o.s.

 (na stažení v pdf formátu)

Část první

 O b e c n á   u s t a n o v e n í

Článek I. Název, sídlo a působnost

1.      Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. je nezávislým občanským sdružením profesionálních a amatérských pracovníků v mykologii a jiných zájemců o tento obor. Uvedení občané se sdružují podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Název sdružení je “Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s.” (oficiální zkratka je ČVSM).

3.      ČVSM je právnickou osobou ve smyslu § 18 a nás. zákona č. 509/91 Sb. (Občanský zákoník).

4.      Sídlem ČVSM je Benátská 2, 128 01 Praha 2.

5.      ČVSM působí na území České republiky.

6.      ČVSM se může stát přidruženým členem některého z celostátních sdružení vědeckých organizací (společností).

7.      ČVSM může spolupracovat s jinonárodními a mezinárodními organizacemi a institucemi v oboru mykologie (nebo oboru souvisejícím), případně být hromadným členem takových organizací.

 

Článek II. Činnost

1.   ČVSM se zabývá pěstováním vědního oboru mykologie (teoretické i aplikované) a také oborů s ní souvisejících, dále popularizací mykologie v nejširší veřejnosti.

2.      ČVSM zajišťuje koncepční rozvoj mykologie jednak ve své členské základně, jednak ve vědecké a širší veřejnosti. Může podávat příslušným institucím návrhy na opatření k rozvoji mykologie, a to z vlastního podnětu nebo na vyžádání.

3.      ČVSM organizuje a koordinuje činnost svých členů a organizačních složek v mykologii a poskytuje jim pomoc v jejich práci.

 

Článek III. Formy činnosti

1.      ČVSM pořádá odborná setkání mykologů (konference, kongresy, sympozia, semináře, kurzy, exkurze a jiná setkání a akce určené také pro veřejnost - přednášky, vycházky, výstavy  a stálé výstavky).

2.      ČVSM vydává pro své členy i pro jiné zájemce publikace a propagační materiály v oboru mykologie (spolkový časopis Mykologické listy, vědecký časopis Czech Mycology, sborníky, aj.).

3.      ČVSM může vypisovat soutěže na zpracování aktuálně potřebných úkolů (projektů, programů) v oboru mykologie.

4.      ČVSM může provádět poradenskou a expertní činnost v mykologii.

5.      ČVSM může zřídit nebo spravovat nadace určené na podporu rozvoje mykologie.

6.      ČVSM může ocenit významné výsledky práce jednotlivců nebo pracovních skupin v oboru mykologie.

 

Článek IV. Členství

1.      Členství v ČVSM je jednak individuální, jednak hromadné.

2.      Individuální členství je řádné nebo čestné.

3.      Řádným členem se může stát občan České republiky a také občan jiného státu. Přihlášku ke členství musí doporučit nejméně dva již stávající řádní členové. O přijetí rozhoduje výbor ČVSM; proti nepřijetí se žadatel může odvolat do 30 dnů k revizní komisi ČVSM. Řádné členství opravňuje ke zvýhodnění při činnostech organizovaných ČVSM (např. při odběru publikací ČVSM).

4.      Čestným členem se může stát řádný domácí nebo zahraniční člen ČVSM, případně také nečlen, který má mimořádné zásluhy o mykologii a ČVSM. Čestné členy volí valná hromada na odůvodněný návrh kteréhokoli řádného člena.

5.      Hromadným členem se mohou stát právnické osoby a různá zájmová sdružení, která vyvíjejí činnost v oboru mykologie. O hromadné členství se uchází sám žadatel nebo je k podání žádosti vybídnut. O přijetí za hromadného člena rozhoduje výbor ČVSM. Proti nepřijetí se žadatel může odvolat do 30 dnů k revizní komisi ČVSM.

 

Článek V. Práva řádných individuálních členů

1.      Řádný člen ČVSM má tato práva:

a)   být členem organizačních složek (poboček, sekcí, komisí, redakčních rad),

b)   být informován o pořádání hlavních akcí ČVSM,

c)   podávat návrhy a hlasovat o návrzích jiných členů na schůzích, konferencích, valných hromadách a jiných akcích organizovaných ČVSM,

d)   zúčastnit se valné hromady a podílet se na jejím jednání,

e)   volit členy výboru a revizní komise,

f)     být volen členem výboru nebo revizní komise, jmenován funkcionářem poboček a sekcí, jmenován členem komisí,

g)   být jmenován členem delegací reprezentujících ČVSM,

h)   získávat za sníženou cenu spolkový časopis, případně i jiné publikace vydávané ČVSM.

 

Článek VI. Povinnosti řádných individuálních členů

1.      Řádní členové ČVSM jsou povinni:

a)   zachovávat ustanovení stanov a z nich odvozených řádů (organizačního a jednacího řádu),

b)   aktivně se podílet na činnosti ČVSM, jmenovitě plnit úkoly, které vyplývají z usnesení orgánů ČVSM,

c)   přispívat k přenášení nových vědeckých poznatků do praxe,

d)   odpovědně plnit funkce, do nichž byli zvoleni, jmenováni nebo jimi byli pověřeni,

e)   platit stanovené členské příspěvky za kalendářní rok nejpozději do 1.června téhož kalendářního roku.

 

Článek VII. Práva a povinnosti čestných členů

1.      Čestný člen má stejná práva jako řádný člen (čl. V.), spolkový časopis (Mykologické listy) dostává zdarma.

2.      Čestný člen má stejné povinnosti jako řádný člen (čl. VI.), neplatí však členské příspěvky.

3.      Čestný člen se může zúčastnit zasedání výboru s poradním hlasem.

 

Článek VIII. Práva a povinnosti hromadných členů

1.      Práva a povinnosti hromadného člena se jmenovitě vymezí písemným ujednáním s výborem ČVSM.

2.      Představitel hromadného člena nemůže být volen do výboru ani do jiných orgánů ČVSM.

 

Článek IX. Zánik členství

1.      Individuální členství zaniká u řádných členů:

a)   úmrtím člena,

b)   písemným prohlášením člena, že z ČVSM vystupuje,

c)   nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ačkoli člen byl dvakrát upomenut (písemně nebo e-mailem),

d)   vyloučením; člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jestliže jednal v rozporu se stanovami a opatřeními z nich odvozenými, nebo jestliže hrubě porušil zásady vědecké a občanské etiky. O vyloučení člena rozhoduje výbor ČVSM. Vyloučený člen se může do 30 dnů odvolat k revizní komisi ČVSM.

e)   zrušením ČVSM.

2.      Hromadné členství zaniká:

a)   rozhodnutím výboru ČVSM o zrušení hromadného členství, jestliže hromadný člen po dobu dvou let neplnil sjednané podmínky členství, aniž by toto neplnění výboru odůvodnil,

b)   písemným prohlášením hromadného člena o vystoupení z ČVSM,

c)   zrušením ČVSM.

 

Část druhá

 O r g a n i z a č n í   u s p o ř á d á n í   ČVSM

 Článek X. Organizační složky ČVSM

1.      Členové ČVSM se mohou sdružovat podle regionální příslušnosti nebo podle svých zájmů do různých organizačních složek.

2.      Organizačními složkami jsou:

a)   pobočky,

b)   sekce,

c)   komise,

d)   redakční rady.

Členy těchto organizačních složek jsou zpravidla řádní členové ČVSM.

3.      P o b o č k a   sdružuje členy ČVSM podle územního principu, ve větším nebo menším regionu. Zřízení pobočky schvaluje výbor ČVSM na žádost přípravného výboru pobočky. Činnost pobočky řídí výbor pobočky jmenovaný výborem ČVSM na základě návrhů členů pobočky na období čtyř let. Pobočka rozvíjí činnost v rozsahu určeném dohodou uzavřenou mezi výborem ČVSM a představiteli pobočky. V rozsahu takto vymezené činnosti může být pobočka reprezentována předsedou a jednat jako organizační subjekt.

4.      S e k c e   sdružuje členy ČVSM podle jejich odborného zájmu v mykologii. Sekce rozvíjí činnost v rozsahu určeném dohodou s výborem ČVSM. Činnost sekce řídí výbor sekce jmenovaný výborem ČVSM na základě návrhů členů sekce na období čtyř let. V rozsahu této činnosti je výbor sekce oprávněn jednat jako organizační subjekt v rámci ČVSM.

5.      K o m i s e  je pracovní skupinou, která sdružuje členy ČVSM pro dočasné (nebo dlouhodobé) plnění vybraných pracovních úkolů (např. k vypracování odborného stanoviska v nějaké záležitosti). Komise může být zřízena i na regionálním principu. Komisi zřizuje a náplň její činnosti stanoví výbor ČVSM, který také jmenuje její členy. Členové komise si zvolí vedoucího s trváním jeho funkce do ukončení pracovního úkolu. Do komise mohou být přizváni také nečlenové ČVSM, a to jako odborní poradci. Vedoucí komise podává výboru ČVSM průběžné zprávy o plnění úkolu a závěrečnou zprávu po dokončení úkolu.

6.      R e d a k č n í   r a d y   publikací vydávaných ČVSM jsou:

a)   redakční rada vědeckého časopisu (Czech Mycology) s obsahem odborným. Výbor jmenuje vedoucí redaktory a členy redakční rady v potřebném počtu. Činnost redaktorů a redakční rady se řídí organizačním řádem.

b)   redakční rada spolkového časopisu (Mykologické listy). Výbor jmenuje redaktory a členy redakční rady. Činnost redaktorů a redakční rady se řídí organizačním řádem.

c)   redakční rady jiných publikací vydávaných ČVSM. Výbor jmenuje členy těchto redakčních rad.

 

Článek XI. Orgány ČVSM

1.      Orgány ČVSM, které zajišťují a řídí její činnost, jsou:

a)   valná hromada,

b)   výbor,

c)   revizní komise.

 

Článek XII. Valná hromada

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem ČVSM.

2.      Valná hromada může být:

a)   řádná,

b)   mimořádná.

3.      Řádná valná hromada se koná na konci čtyřletého volebního období.

4.      Řádné valné hromadě přísluší:

a)   schvalovat jednací řád valné hromady a postupovat podle jeho ustanovení,

b)   usnášet se o znění stanov a o dílčích změnách stanov,

c)   schvalovat organizační řád ČVSM,

d)   schvalovat zprávu výboru o činnosti ČVSM za uplynulé období,

e)   schvalovat zprávu revizní komise za uplynulé volební období,

f)     určovat počet členů výboru, náhradníků členů výboru, členů revizní komise a náhradníků členů revizní komise s přihlédnutím k celkovému počtu členů ČVSM,

g)   volit členy výboru a jejich náhradníky, členy revizní komise a jejich náhradníky, a to přímou tajnou volbou nebo  korespondenčním způsobem volby. Při rozhodnutí o korespondenčním způsobu voleb výbor ustanoví tříčlennou volební komisi (a dva náhradníky), která zorganizuje volby korespondenčním způsobem před valnou hromadou tak, aby výsledek voleb mohl být vyhlášen na valné hromadě.

h)   volit čestné členy,

i)     stanovit výši ročních členských příspěvků,

j)      usnášet se na základních hospodářských opatřeních,

k)   určovat hlavní směry činnosti ČVSM v období do příští řádné valné hromady,

l)      projednat přednesené návrhy a podané petice,

m) usnášet se o zániku ČVSM.

5.      Mimořádná valná hromada je výborem ČVSM svolána zpravidla pro řešení závažných a neodkladných spolkových záležitostí a problémů.

6.      Program valných hromad připravuje výbor ČVSM.

  

Článek XIII. Výbor ČVSM

1.      Členem výboru se stává:

a)   člen zvolený řádnou nebo mimořádnou valnou hromadou nebo korespondenčními volbami,

b)   náhradník členů výboru, zvolený řádnou nebo mimořádnou valnou hromadou nebo korespondenčními volbami, v případě, že některý člen výboru přestane plnit svoji funkci. Nástup náhradníků členů výboru se děje v pořadí, které zaujali po volbách členů výboru a jejich náhradníků.

c)   člen, kooptovaný stávajícím výborem ČVSM v případě, že ve výboru postupně nastoupili všichni zvolení náhradníci.

2.      Jednání výboru ČVSM se mohou zúčastnit (bez hlasovacího práva) předsedové poboček, sekcí a komisí, dále redaktoři spolkových časopisů a publikací, jestliže jsou projednávány záležitosti uvedených složek.

3.      Výbor řídí činnost ČVSM v období mezi dvěma řádnými valnými hromadami.

4.      Zasedání výboru určuje jednací řád výboru ČVSM.

5.      Výboru ČVSM přísluší:

a)   řídit činnost ČVSM,

b)   rozhodovat o spoluúčasti ČVSM na akcích,

c)   schvalovat jednací řád výboru,

d)   schvalovat zprávu o činnosti za kalendářní rok,

e)   schvalovat zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

f)     schvalovat finanční rozpočet na následující hospodářský rok,

g)   schvalovat cíle a směry činnosti mezi dvěmi řádnými valnými hromadami v souladu s usnesením z poslední řádné valné hromady,

h)   připravovat návrh kandidátních listin členů výboru, náhradníků členů výboru, členů revizní komise a jejich náhradníků pro volby,

i)     svolávat valné hromady a připravovat jejich program,

j)      pověřovat jednotlivé členy výboru určitými úkoly,

k)   zřizovat pobočky, stanovit jejich regionální působnost, schvalovat jejich předsedy, případně pobočky rušit,

l)      zřizovat sekce, stanovit jejich název a pracovní úkoly, případně sekce rušit,

m) zřizovat komise, jmenovat jejich členy a schvalovat zvoleného vedoucího, případně komise rušit,

n)   jmenovat vedoucí redaktory vědeckého a spolkového časopisu a členy redakční rady, případně jmenovat redaktory jiných publikací vydávaných ČVSM,

o)   rozhodovat o přijetí řádných a hromadných členů a o zrušení členství,

p)   zřizovat tříčlennou knihovní radu,

q)   schvalovat výpůjční řád knihovny ČVSM,

r)     pověřovat vybranou osobu vedením internetových stránek ČVSM a schvalovat jejich obsah.

 

Článek XIV. Revizní komise

1.      Revizní komise je kontrolním orgánem ČVSM pro její hospodářskou činnost a členskou agendu.

2.      Revizní komise je tříčlenná; kromě členů komise volí řádná valná hromada dva náhradníky členů revizní komise. Ze svého středu si členové revizní komise zvolí předsedu.

3.      Předseda revizní komise se může zúčastnit zasedání výboru.

4.      Revizní komise je oprávněna požádat o svolání mimořádné valné hromady.

5.      Revizní komise je oprávněna rozhodovat o odvolání při nepřijetí za člena nebo při vyloučení člena.

 

Část třetí

  Článek XV. Zastoupení ČVSM

1.      ČVSM zastupuje a jejím jménem jedná předseda.

2.      Předseda se za ČVSM podepisuje tak, že k názvu ČVSM připojí svůj podpis s uvedením funkce.

3.     Výbor může v případě potřeby zmocnit zastupováním a podepisováním místopředsedu nebo jiného člena výboru. Takto zmocněný člen připojuje ke svému podpisu dodatek, vyjadřující jeho zmocnění.

   

Část čtvrtá

  Článek XVI. Zánik ČVSM

1.     ČVSM zanikne

a)   jestliže o rozpuštění z vážných důvodů rozhodne řádná nebo mimořádná valná hromada, která určí likvidační skupinu k provedení majetkového a jiného vypořádání,

b)   rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

2.     V případě zániku ČVSM bude – po vypořádání všech závazků – zbývající majetek a peněžní zůstatek předán organizaci nebo instituci, která by jej spravovala a případně zaručila plnění alespoň některých úkolů v pěstování mykologie, a předala poté tento majetek organizaci, která by se nově ustavila k plnění úkolů v oboru mykologie.

 

 Část pátá

 Článek XVII. Účinnost stanov

1.      Toto znění stanov schválila valná hromada dne 19. dubna 2010. Platí ode dne schválení stanov příslušným státním orgánem (podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů).

2.      Tímto novým zněním stanov se ruší předcházející stanovy, schválené valnou hromadou ČVSM dne 14. února 2007 a Ministerstvem vnitra České republiky dne 9. července 2007.

 

Poslední aktualizace: 14 srpna 2010