Valná hromada ČVSM 2004

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII DNE 13. 4. 2004

Místo konání: katedra botaniky PřF UK Praha, Benátská 2, Praha 2

Průběh:
1. Přednáška dr. L. Homolky (v rámci jarního cyklu přednášek)
2. Zpráva o činnosti ČVSM za období 2001-2003:
    J. Klán – celkové shrnutí
    J. Holec – stav členské základny, informace o projektech „Mykologický prů­zkum NP České Švýcarsko“ a „Červený    seznam hub (makromycetů) ČR“
   
A. Kubátová – shrnutí činnosti knihovní komise.
3. Zpráva hospodáře J. Landy o hospodaření za období 2001-2003.
4. Zpráva výkonného redaktora J. Holce o vydávání časopisu Czech Mycology.
5. Zpráva redaktora V. Antonína o vydávání časopisu Mykologické listy.
6. Zpráva předsedkyně revizní komise J. Markové o kontrole hospodaření.
7. Zpráva volební komise přednesená F. Kotlabou o výsledcích korespondenčních voleb nového výboru a revizní komise ČVSM na období 2004-2006.
8. Různé a diskuse:
 -  Oznámení o rozdělení funkcí a prací nového výboru ČVSM (V. Antonín):
předseda: RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (vedení a zastupování společ­nosti, redakce Mykologických listů)
místopředseda: RNDr. Jaroslav Klán, CSc. (organizace jarního cyklu přednášek, žádosti o dotace od Rady vědeckých společností, průběžná jednání s Radou o dotacích, zastupování předsedy na některých jedná­ních)
tajemník: RNDr. A. Kubátová, CSc. (vybírání P.O. Boxu, distribuce pošty mezi členy výboru, informace do ML o výročích členů, vedení kni­hovní komise)
hospodář: Mgr. Karel Prášil, CSc.
členové:  
    - Ing. Helena Deckerová (koordinace a oživení činnosti sekcí )
    - Jan Holec, Dr. (výkonný redaktor Czech Mycology, vedení seznamu členů a odběratelů Czech Mycology a Mykologických listů)
    - RNDr. David Novotný, PhD. (pomoc K. Prášilovi s funkcí hospodáře, sledování plateb a jejich urgence, správa internetových stránek společnosti)

náhradníci: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. a RNDr. Alena Nováková, CSc.

Předsedkyní revizní komise se stala RNDr. Jaroslava Marková, CSc.

·     Diskuse o zvýšení členského příspěvku. Návrh starého výboru (za výbor přednesl a zdůvodnil J. Holec): 220 Kč, pro studenty a důchodce 160 Kč. Z pléna zazněly hlasy, zda toto navýšení bude v dalších letech stačit (když jen vydávání a distrubuce ML stojí ročně na člena 160 Kč a na činnost společnosti tak řádný člen dosud přispíval jen 40 Kč) a návrhy, aby byl řádný poplatek ve výši 250 Kč, pro studenty a důchodce pak 160 Kč. Tento návrh pak byl velkou většinou hlasů schválen (1 se zdržel, 1 hlas proti).

Prezentace inovovaných internetových stránek Společnosti (D. Novotný).

Zapsal: Jan   H o l e c