CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Doplňování a revize číselníku jmen hub ND AOPK ČR
V roce 2012 byla mezi Českou vědeckou společností pro mykologii a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podepsána Rámcová dohoda o vzájemném poskytování dat a spolupráci při jejich využití.

V Protokolu 1 k této dohodě se ČVSM zavazuje k tomu, že jí pověření členové – členové sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) – opraví a doplní číselník latinských a českých jmen hub v rámci Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (ND AOPK ČR) a posléze budou tento číselník kontinuálně dotvářet (de facto po odborné stránce spravovat).

Prvotní masivní doplnění číselníku a opravy v něm zapsaných jmen druhů a vnitrodruhových taxonů proběhly ve třech etapách v letech 2012-2014. Práce koordinoval člen výboru sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) Josef Slavíček. Zúčastnilo se jich celkem dvacet členů sekce a čtyři její spolupracovníci. Do číselníku bylo doplněno několik tisíc latinských jmen hub (většinou makromycetů), přičemž ve druhé etapě bylo zahájeno provazování akceptovaných (správných) jmen a jejich synonym. Při výběru jmen se zpracovatelé jednotlivých systematických skupin hub drželi moderních monografií a kompendií a dále internetových databází Index Fungorum a MycoBank. Výběr taxonů měl zohledňovat poznatky o rozšíření hub na našem území a území okolních zemí. Byl činěn s vědomím, že ideální stav číselníku by byl ten, že by jeho prostřednictvím bylo možné zapsat do ND AOPK ČR všechny nálezy hub z území ČR. Pokud se jedná o česká jména, zatím do číselníku nebyla doplňována systematicky.

V roce 2014 proběhla 3. etapa doplňování a oprav, co do počtu změn již méně významná. Jejím hlavním cílem bylo doplnění jmen dosud nezpracovaných skupin hub (zejména řada rodů askomycetů s drobnými plodnicemi), odstranění zbylých chyb a dokončení provázání synonym s akceptovanými (správnými) jmény. Také byla do číselníku doplněna další jména, a to jak k těm druhům a vnitrodruhovým taxonům, které již v číselníku byly zahrnuty pod jinými jmény, tak jména taxonů v číselníku dosud nepodchycených.

Další eventuální úpravy číselníku, včetně doplňování jmen v něm dosud nezastoupených taxonů, se budou provádět s roční periodicitou. K tomu je třeba najít efektivní mechanismus pro shromažďování informací o těch případech, kdy někdo chtěl zapsat do ND AOPK ČR nález nějakého houbového taxonu, a narazil na to, že v číselníku není žádné jeho jméno.

Zde je k dispozici číselník jmen hub (jeho verze po 3. etapě) v té podobě, ve které je nyní implementován do ND AOPK ČR.

Číselník jmen hub   (zip/xls)

Vysvětlivky k číselníku   (pdf)

architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home