CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

pobočky a sekce společnosti


Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů)
Sekce pro studium mikroskopických hub
Brněnská pobočka
Pracovní skupina Mladí mykologové

Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů)

Sekce byla založena v roce 2011. Svými aktivitami by měla navázat na práci dvou sekcí tehdejší ČSVSM, Sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí a Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii, jež vyvíjely činnost v 70. a 80. letech 20. století.

Oblasti činnosti

a) zasazovat se mezi amatérskými mykology působícími na území ČR o to, aby všechny jejich významnější nálezy byly dokládány formou herbářových položek ve veřejných herbářích v ČR;

b) věnovat zvláštní péči již existující Databázi ČS a připravovat další vydání Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR;

c) pořádat vzdělávací akce zaměřené na taxonomii, ekologii a determinaci u nás se vyskytujících druhů, zejména pro zhotovitele nejrůznějších průzkumů biodiverzity na území ČR, a tak přispívat ke zkvalitňování těchto průzkumů;

d) šířit poznatky o významu hub v ekosystémech, a to směrem k oficiálním orgánům ochrany přírody i směrem k veřejnosti (veřejné přednášky, populární publikace) a usilovat o zrovnoprávnění hub s jinými skupinami organizmů v praxi ochrany přírody (zohledňování mykoflóry při schvalování plánů péče o ZCHÚ apod.);

e) vytvořit standardy, odborné, ale i etické, kterými by se měli řídit zhotovitelé průzkumů diverzity makromycetů z řad ČVSM, a usilovat o přijetí a používání těchto kritérií AOPK ČR i dalšími zadavateli těchto průzkumů;

f) být aktivní složkou ČVSM při spolupráci s oficiálními orgány ochrany přírody v oblasti navrhování a sjednocování zákonných a metodických norem, týkajících se průzkumu diverzity a ochrany makromycetů v ČR;

g) shromažďovat nepublikované práce s tématikou výzkumu diverzity makromycetů a jejich ochrany a zpřístupňovat je zhotovitelům dalších průzkumů (v tomto ohledu by měla systémově jednat se zadavateli o poskytování závěrečných zpráv z průzkumů diverzity makromycetů ČVSM s možností jejich využití jejími členy);

h) směřovat k vypracování Check-listu makromycetů ČR.

Výbor sekce, členství v sekci

K 31. 1. 2012 sdružuje Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) 24 členů, profesionálních i amatérských mykologů. Výbor sekce pracuje ve složení: Miroslav Beran, Daniel Dvořák, Josef Slavíček, Pavel Špinar a Slavomír Valda.

Ti členové ČVSM, kteří se chtějí stát členy Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) nechť se hlásí na adrese: dandvo@mail.muni.cz.

Z aktuální činnosti sekce

- doplňování a revize číselníku jmen hub Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – podrobnosti včetně aktuální verze číselníku

Proběhlé akce

- konference Houby nejsou "na houby" aneb Proč a jak chránit houby (ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina) - 20.3.2012Sekce pro studium mikroskopických hub

Sekce byla založena v r. 1985 v rámci tehdejší Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV. Sekce vznikla v návaznosti na celostátní seminář “Dosavadní vývoj, současný stav a perspektivy studia mikromycetů v ČSSR”, který společnost uspořádala u příležitosti významných výročí vynikajícího mykologa A. C. J. Cordy (1809-1849).


Sekce má kolem 50 členů, většinou z řad mykologů profesionálně zaměřených na problematiku mikroskopických hub a z řad studentů mykologie. Sekce je otevřená i dalším zájemcům , kteří se o mikromycety zajímají jen příležitostně ( zde je prihláška ve formátu rtf ).
Členem sekce může stát i nečlen České vědecké společnosti pro mykologii.


Práci sekce řídí RNDr. M. Svrček, CSc. (předseda) a prom. biol. K. Prášil, CSc. (jednatel).


Základnímu výzkumu mikroskopických hub se u nás věnuje pouze několik specialistů, ale mnoho dalších pracovníků, zaměřených na fytopatologii, lesnickou, potravinářskou nebo zdravotnickou praxi se s mikroskopickými houbami setkává. Přitom často narážejí na četné problémy při určování mikromycetů a při diagnostice chorob či změn, jež tyto houby způsobují na jiných organismech, surovinách a životním prostředí člověka.


Hlavním úkolem sekce je posílit vzájemný kontakt mezi pracovníky, kteří se studiem mikroskopických hub zabývají. To se děje především formou teoreticky i prakticky zaměřených seminářů a odborných exkurzí. Dalším smyslem činnosti sekce je snaha o koordinaci výzkumu mikromycetů na nejrůznějších výzkumných a resortních pracovištích, sjednocování terminologie a diagnostických metodik, seznamování členů s novými výsledky taxonomických a ekologických studií o nejrůznějších skupinách těchto hub.

Činnost sekce

Sekce porada každý rok exkurzi zaměřenou na sběr mikroskopických parazitických i saprotrofních hub. V roce 2002 proběhla exkurze z Dobřichovic do Karlického údolí (25.5.2002). V roce 2003 se konala exkurze v okolí Všenor (24.5.2003). V roce 2004 proběhla exkurze v okolí Mokrovrat (29.5.2004).

V září 2007 se uskutečnil workshop Micromyco 2007.

Sekce dosud uspořádala následující semináře:

Mucorales – izolace, determinace a význam (1988)
Problémy ochrany mikroskopických hub (1988)
Problematika a metodika determinace některých skupin hyfomycetů (1989)
Problematika mikromycetů ve vodách (1990)
Ophiostomatales – výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu (1991)
Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium (1994)
Problematika anamorfního rodu Fusarium (1998)

Sekce vydala již tři sborníky s příspěvky z některých seminářů:

Problematika a metodika determinace některých skupin mikroskopických hub (1991)
Ophiostomatales – výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu (1992)
Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium (1995)


Sborníky (kromě prvního titulu) je možno objednat u jednatele sekce. V případě zájmu o další akce, pořádané sekcí předejte svou kontaktní adresu jednateli.

jednatel sekce

Karel Prášil
Katedra botaniky Př.f. UK
Benátská 2, 128 01 Praha 2

tel. 221 951 660, fax 221 951 645
e-mail: prasil@natur.cuni.cz

Brněnská pobočka

Brněnská pobočka ČVSM sdružuje členy Společnosti z Brna a okolí. Její sídlo je při botanickém oddělení - houbařské poradně Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 6, 659 37 Brno.

Pravidelně pořádá jarní cyklus přednášek pro veřejnost, nepravidelně rovněž exkurze (ve spolupráci z programovým oddělením muzea); podílejí se rovněž na odborném zabezpečení výstav čerstvých hub na několika místech jižní Moravy.
Někteří členové pobočky se podílejí na mykofloristickém výzkumu jižní Moravy.

Kontaktní osoba

Alois Vágner

Moravské zemské muzeum v Brně
Botanické odd.
Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: avagner@mzm.cz

Pracovní skupina MLADÍ MYKOLOGOVÉ

Pracovní skupina Mladí mykologové sdružuje mladé členy i nečleny Společnosti se zájmem o mykologii. Cílem je vzájemně se poznat, nahlédnout pod pokličku práce ostatních, prohloubit si mykologické znalosti a přitáhnout nové zájemce o mykologii. V pracovní skupině mohou působit lidičky do věku 39 let.

Současné kontaktní osoby

Michal Tomšovský, e-mail: tomsovsk@mendelu.cz, Brno

Činnost sekce

Skupina od roku 2000 pravidelně pořádá podzimní Setkání mladých mykologů, které se koná každý rok v jiné oblasti ČR formou čtyřdenního workshopu.

19.-22.10.2000 Velemín (České středohoří) (článek v ML 78)

18.-21.10.2001 Chřibská (České Švýcarsko) (článek v ML 80)

17.-20.10.2002 Čížov (Podyjí) (článek v ML 84-85)

16.-19.10.2003 Hajnice v Zadním lese (Třeboňsko) (článek v ML 87)

14.-17.10.2004 Hrubá Vrbka (Bílé Karpaty) (článek v ML 90-91)

13.-16.10.2005 Libušín u Kladna (Kladensko a Křivoklátsko) (článek v ML 99)

19.-22.10.2006 Vilémovice (Moravský kras) (článek v ML)

18.-21.10.2007 Kokořínský důl (Kokořínsko) (článek v ML 104)

16.-19.10 2008 Uhřínov (Orlické hory) (článek v ML 106)

15.-18.10.2009 Albrechtičky u Studénky (Poodří) (článek v ML 110)

14.-17.10.2010 Arnoltice (Frýdlanstko a Jizerské hory) (článek v ML 114)

20.-23.10.2011 Dolní Věstonice (Pálava)

18.-21.10.2012 Halže (Český les)

17.-20.10.2013 Uhelná (Rychlebské hory)architekt
© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home