CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

pobočky a sekce společnosti


Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů)
Sekce pro studium mikroskopických hub
Brněnská pobočka
Pracovní skupina Mladí mykologové

Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů)

Sekce byla založena v roce 2011. Svými aktivitami by měla navázat na práci dvou sekcí tehdejší ČSVSM, Sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí a Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii, jež vyvíjely činnost v 70. a 80. letech 20. století.

Oblasti činnosti

a) zasazovat se mezi amatérskými mykology působícími na území ČR o to, aby všechny jejich významnější nálezy byly dokládány formou herbářových položek ve veřejných herbářích v ČR;

b) věnovat zvláštní péči již existující Databázi ČS a připravovat další vydání Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR;

c) pořádat vzdělávací akce zaměřené na taxonomii, ekologii a determinaci u nás se vyskytujících druhů, zejména pro zhotovitele nejrůznějších průzkumů biodiverzity na území ČR, a tak přispívat ke zkvalitňování těchto průzkumů;

d) šířit poznatky o významu hub v ekosystémech, a to směrem k oficiálním orgánům ochrany přírody i směrem k veřejnosti (veřejné přednášky, populární publikace) a usilovat o zrovnoprávnění hub s jinými skupinami organizmů v praxi ochrany přírody (zohledňování mykoflóry při schvalování plánů péče o ZCHÚ apod.);

e) vytvořit standardy, odborné, ale i etické, kterými by se měli řídit zhotovitelé průzkumů diverzity makromycetů z řad ČVSM, a usilovat o přijetí a používání těchto kritérií AOPK ČR i dalšími zadavateli těchto průzkumů;

f) být aktivní složkou ČVSM při spolupráci s oficiálními orgány ochrany přírody v oblasti navrhování a sjednocování zákonných a metodických norem, týkajících se průzkumu diverzity a ochrany makromycetů v ČR;

g) shromažďovat nepublikované práce s tématikou výzkumu diverzity makromycetů a jejich ochrany a zpřístupňovat je zhotovitelům dalších průzkumů (v tomto ohledu by měla systémově jednat se zadavateli o poskytování závěrečných zpráv z průzkumů diverzity makromycetů ČVSM s možností jejich využití jejími členy);

h) směřovat k vypracování Check-listu makromycetů ČR.

Výbor sekce, členství v sekci

K 31. 3. 2022 sdružuje Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) 47 členů, profesionálních i amatérských mykologů. Výbor sekce pracuje ve složení: Miroslav Beran, Daniel Dvořák, Jakub Salaš, Tereza Tejklová a Slavomír Valda.

Ti členové ČVSM, kteří se chtějí stát členy Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů) nechť se hlásí na adrese: dandvo@mail.muni.cz.

Z aktuální činnosti sekce

- doplňování a revize číselníku jmen hub Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – podrobnosti včetně aktuální verze číselníku

Proběhlé akce

- konference Houby nejsou "na houby" aneb Proč a jak chránit houby (ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina) - 20.3.2012Sekce pro studium mikroskopických hub

Při příležitosti významných výročí vynikajícího mykologa A. C. J. Cordy (1809-1849) se 5. září 1984 na katedře botaniky uskutečnil jednodenní seminář “Dosavadní vývoj, současný stav a perspektivy studia mikromycetů v ČSSR”, který uspořádala tehdejší Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV (dnes Česká vědecká společnost pro mykologii, z.s.). Na závěr tohoto semináře byla ustanovena Komise pro studium mikroskopických hub (současná Sekce pro studium mikroskopických hub), předsedou komise byl zvolen RNDr. Mirko Svrček, CSc. (místopředsedkyně RNDr. Věra Holubová-Jechová, CSc. a jednatel Mgr. Karel Prášil, CSc.). Komise sdružovala v 80. letech cca 50 členů, většinou z řad profesionálně zaměřených na problematiku mikroskopických hub a z řad studentů mykologie, pořádala odborné semináře a exkurze..


V současné době má sekce 30 členů z řad ČVSM a její databáze sekce zahrnuje více než 110 zájemců o problematiku mikroskopických hub z České republiky a Slovenska. Sekce je otevřená i dalším zájemcům, kteří se o mikroskopické houby zajímají jen příležitostně, členem sekce může stát i nečlen ČVSM.


Práci sekce řídí RNDr. Alena Nováková, CSc. (předsedkyně) a prom. biol. K. Prášil, CSc. (jednatel).


Základnímu výzkumu mikroskopických hub se u nás věnuje pouze několik specialistů, hlavně pracovníci akademických ústavů a vysokých škol, ale mnoho dalších pracovníků zaměřených na fytopatologii, lesnickou, potravinářskou nebo zdravotnickou praxi se s mikroskopickými houbami setkává v každodenní praxi. Přitom často narážejí na četné problémy při určování mikromycet a při diagnostice chorob či změn, jež tyto houby způsobují na jiných organismech, surovinách a životním prostředí člověka.


Hlavním úkolem sekce je posílit vzájemný kontakt mezi pracovníky, kteří se studiem mikroskopických hub zabývají. To se děje především formou teoreticky i prakticky zaměřených seminářů a odborných exkurzí. Dalším smyslem činnosti sekce je snaha o koordinaci výzkumu mikromycet na nejrůznějších výzkumných a resortních pracovištích, sjednocování terminologie a diagnostických metodik, seznamování členů s novými výsledky taxonomických a ekologických studií o nejrůznějších skupinách těchto hub.

Exkurze

Od roku 2002 Sekce pořádá každý rok exkurzi zaměřenou na sběr mikroskopických parazitických i saprotrofních hub, s výjimkou roku 2013, kdy se exkurze nekonala vzhledem k nepříznivým podmínkám (povodně). Exkurze se konaly pod vedením dr. M. Svrčka, dr. V. Skalického či dr. V. Holubové, v posledních letech exkurze většinou vedli Mgr. K. Prášil, Mgr. M. Šandová a dr. J. Marková.3.10.1987 Klánovice

14.5.1988 Karlické údolí a údolí Švarcavy

24.9.1988 Brdy

20.5.1989 Karlštejnsko

7.10.1989 Hřebeny (Plešivec)

19.10.1996 Karlštejnsko

19.12.1998 Řevnice

29. 5.1999 okolí Benešova

27.5.2000 Medník

25.5.2002 z Dobřichovic do Karlického údolí

24.5.2003 Všenory

29.5.2004 Mokrovraty

28.5.2005 SPR Černínovsko

3.6.2006 Kozí hory

26.5.2007 Zahořany

28.6.2008 Mramor

30.5.2009 Krhanice

29.5.2010 Zlenice

28.5.2011 Rataje nad Sázavou

26.5.2012 Konopišťský potok

31.5.2014 Koukolova hora

13.6.2015 Žampach

28.5.2016 střední Povltaví nad Štěchovickou přehradou

10.6.2017 dolní Posázaví (kolem vrchu Kozly nad Stříbrnou Skalicí)

26.5.2018 dolní Posázaví (okolí Senohrab)

25. 5. 2019 dolní Posázaví (Vlčí rokle)

květen 2019 dolní Posázaví (společně s katedrou botaniky PřF UK a prof. M. Piepenbring)

30. 5. 2020 dolní Posázaví (z Žampachu do Pikovic)

Workshopy

od roku 2007 sekce pravidelně pořádá workshopy MICROMYCO:

MICROMYCO 2007, České Budějovice, ÚPB AV ČR, 4. – 5.9. 2007    
MICROMYCO 2008, České Budějovice, ÚPB AV ČR, 2. – 3.9 2008    
MICROMYCO 2010, České Budějovice, ÚPB AV ČR, 15. – 16.9. 2010    
MICROMYCO 2012, České Budějovice, ÚPB AV ČR, 11. – 12.9. 2012     abstrakty
MICROMYCO 2014, Praha, MBÚ AV ČR, 17. – 18.9. 2014     abstrakty
MICROMYCO 2016, Praha, MBÚ AV ČR, 30. – 31.8. 2016     abstrakty
MICROMYCO 2018, Praha, MBÚ AV ČR, 11. – 12.9. 2018     abstrakty


Příspěvky z workshopů MICROMYCO byly publikovány formou CD-ROMů nebo v tištěném sborníku:

Nováková A. (Ed.), 2007. Sborník příspěvků z workshopu „MICROMYCO 2007“, České Budějovice 4. - 5. 9. 2007, CD-ROM. Ústav půdní biologie BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice, 214 p.

Nováková, A. (Ed.), 2008. Sborník příspěvků z workshopu MICROMYCO 2008, 2. - 3. září 2008, České Budějovice + CD-ROM, 105 p.

Od roku 2012 jsou abstrakty všech příspěvků publikovány v Mykologických listech.

Semináře

Sekce dosud uspořádala následující semináře:

Mucorales – izolace, determinace a význam (1988)
Problémy ochrany mikroskopických hub (1988)
Problematika a metodika determinace některých skupin hyfomycetů (1989) (*1)
Problematika mikromycetů ve vodách (1990)
Ophiostomatales – výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu (1991) (*2)
Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium (1994) (*3)
Problematika anamorfního rodu Fusarium (1998)Sekce dále vydala tři sborníky s příspěvky ze seminářů pořádaných v 90. letech:

Problematika a metodika determinace některých skupin mikroskopických hub (1990)
Ophiostomatales – výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu (1992)
Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium (1995)


V případě zájmu o další akce, pořádané sekcí předejte svou kontaktní adresu jednateli (prasil@natur.cuni.cz) nebo na adresu předsedy sekce .

QR kód


Brněnská pobočka

Brněnská pobočka ČVSM sdružuje členy Společnosti z Brna a okolí. Její sídlo je při botanickém oddělení - houbařské poradně Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 6, 659 37 Brno.

Pravidelně pořádá jarní cyklus přednášek pro veřejnost, nepravidelně rovněž exkurze (ve spolupráci z programovým oddělením muzea); podílejí se rovněž na odborném zabezpečení výstav čerstvých hub na několika místech jižní Moravy.
Někteří členové pobočky se podílejí na mykofloristickém výzkumu jižní Moravy.

Kontaktní osoba

Alois Vágner

Moravské zemské muzeum v Brně
Botanické odd.
Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: avagner@mzm.cz

Pracovní skupina MLADÍ MYKOLOGOVÉ

Pracovní skupina Mladí mykologové sdružuje mladé členy i nečleny Společnosti se zájmem o mykologii. Cílem je vzájemně se poznat, nahlédnout pod pokličku práce ostatních, prohloubit si mykologické znalosti a přitáhnout nové zájemce o mykologii. V pracovní skupině mohou působit lidičky do věku 39 let.

Současné kontaktní osoby

Martin Kříž, e-mail: mmartin.kriz@seznam.cz, Praha

Činnost sekce

Skupina od roku 2000 pravidelně pořádá podzimní Setkání mladých mykologů, které se koná každý rok v jiné oblasti ČR formou čtyřdenního workshopu.

19.-22.10.2000 Velemín (České středohoří) (článek v ML 78)

18.-21.10.2001 Chřibská (České Švýcarsko) (článek v ML 80)

17.-20.10.2002 Čížov (Podyjí) (článek v ML 84-85)

16.-19.10.2003 Hajnice v Zadním lese (Třeboňsko) (článek v ML 87)

14.-17.10.2004 Hrubá Vrbka (Bílé Karpaty) (článek v ML 90-91)

13.-16.10.2005 Libušín u Kladna (Kladensko a Křivoklátsko) (článek v ML 99)

19.-22.10.2006 Vilémovice (Moravský kras) (článek v ML)

18.-21.10.2007 Kokořínský důl (Kokořínsko) (článek v ML 104)

16.-19.10 2008 Uhřínov (Orlické hory) (článek v ML 106)

15.-18.10.2009 Albrechtičky u Studénky (Poodří) (článek v ML 110)

14.-17.10.2010 Arnoltice (Frýdlanstko a Jizerské hory) (článek v ML 114)

20.-23.10.2011 Dolní Věstonice (Pálava)

18.-21.10.2012 Halže (Český les)

17.-20.10.2013 Uhelná (Rychlebské hory)

16.-19.10.2014 Borovsko u Bernartic (Střední Čechy)

15.-18.10.2015 Mohelno (Vysočina)

20.-23.10.2016 Krásný Buk (CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko)

19.-22.10.2017 Hlavatce (Táborsko)architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home