CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / Pokyny pro autory článků

Mykologické listy uveřejňují kratší odborné články ze všech oborů mykologie, zprávy o činnosti orgánů ČVSM, informace o dění ve Společnosti, akcích, nových knihách v knihovně Společnosti a biografie.

Články jsou uveřejňovány v českém a slovenském jazyce, v případě odborných článků s krátkým českým (nebo slovenským) a cizojazyčným (anglickým nebo německým nebo francouzským) abstraktem. Články jsou recenzovány nezávislými odborníky. Příspěvky dodávejte elektronickou poštou nebo případně na datovém médiu (flash disk, CD disk, DVD disk) na adresu šéfredaktora (e-mail: ), a to ve formátu editoru Word nebo formátu RTF. Text neformátujte a nepoužívejte ENTER na konci řádků. Ve výjimečných případech je redakce, po dohodě s autorem, schopná zajistit i přepsání textu do elektronické formy ze strojopisu, a to zdarma. Veškeré obrazované materiály (kresby, malby nebo fotografie s uvedením autora a popiskou) dodávejte ve formě originálu nebo kvalitně naskenované (tj. rozlišení minimálně 400, lépe však 800 dpi).

Časopis uveřejňuje bezplatně na první a poslední straně obálky barevné fotografie, malby nebo kresby, které však musejí mít souvislost s článkem uvnitř čísla. Uvnitř čísla jsou také uveřejňovány fotografie a pérovky. Redakce je schopna zařídit naskenování dodaných veškerých materiálu pro tisk.

Způsob citování literatury je stejný jako v časopise Czech Mycology (vyjma spojky "and", kterou nahraďte spojkou "et").

Příklady citování:

Moravec J. (1984): Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales). – Čes. Mykol. 38: 146–155. (článek v časopise)


Ryvarden L. (1978): The Polyporaceae of North Europe, Vol. 2. Inonotus-Tyromyces. – 507 p. Oslo. (kniha)


Tommerup I. C., Kuek C. et Malajczuk N. (1987): Ectomycorrhizal inoculum production and utilization in Australia. – In: Sylvia D. M., Hung L. L. and Graham J. H. (eds.), Proceedings of the 7th North American Conference on Mycorrhizae, p. 93–295, Gainesville. (kapitola v knize, abstrakt, článek ve sborníku)


Holec J. et Suková M. (Internet): New fungal taxa described by Josef Velenovský. – http://katalogy.nm.cz/opac/houby/index.php. (údaje z internetu, se jménem autora, ale bez roku vydání).


Anonymus (2005): Rödlistade arter i Sverige 2005. – http://www.artdata.slu.se/rodlista/. (údaje z Internet, bez jména autora, ale s rokem vydání).

Citace v textu pište jako Moravec (1984) nebo (Moravec 1984) nebo Kühner et Romagnesi (1974). V případě více autorů pište Tommerup et al. (1987).architekt
© 2020   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home