CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / Pokyny pro autory článků

Mykologické listy uveřejňují kratší odborné články ze všech oborů mykologie, zprávy o činnosti orgánů ČVSM, informace o dění ve Společnosti, akcích, nových knihách v knihovně Společnosti a biografie.

Články jsou uveřejňovány v českém a slovenském jazyce, v případě odborných článků s krátkým českým (nebo slovenským) a cizojazyčným (anglickým nebo německým nebo francouzským) abstraktem. Články jsou recenzovány nezávislými odborníky. Příspěvky dodávejte nejlépe elektronickou poštou nebo na datovém médiu (CD disk, DVD disk, disketa) na adresu šéfredaktora (e-mail: ), a to ve formátu editoru Word (nejvýše do verze Word 2003) nebo formátu RTF. Text neformátujte a nepoužívejte ENTER na konci řádků. Ve výjimečných případech je redakce, po dohodě s autorem, schopná zajistit i přepsání textu do elektronické formy ze strojopisu, a to zdarma. Veškeré obrazované materiály (kresby, malby nebo fotografie s uvedením autora a popiskou) dodávejte ve formě originálu nebo kvalitně naskenované (tj. rozlišení minimálně 400, lépe však 800 dpi).

Časopis uveřejňuje bezplatně na první a poslední straně obálky barevné fotografie, malby nebo kresby, které však musejí mít souvislost s článkem uvnitř čísla. Uvnitř čísla jsou uveřejňovány pouze černobílé fotografie a pérovky. Redakce je schopna zařídit naskenování dodaných veškerých materiálu pro tisk.

Způsob citování literatury je stejný jako v časopise Czech Mycology (vyjma spojky "and", kterou nahraďte spojkou "et").

Příklady citování:

Moravec J. (1984): Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales). – Čes. Mykol. 38: 146–155. (článek v časopise)


Ryvarden L. (1978): The Polyporaceae of North Europe, Vol. 2. Inonotus-Tyromyces. – 507 p. Oslo. (kniha)


Tommerup I. C., Kuek C. et Malajczuk N. (1987): Ectomycorrhizal inoculum production and utilization in Australia. – In: Sylvia D. M., Hung L. L. and Graham J. H. (eds.), Proceedings of the 7th North American Conference on Mycorrhizae, p. 93–295, Gainesville. (kapitola v knize, abstrakt, článek ve sborníku)


Holec J. et Suková M. (Internet): New fungal taxa described by Josef Velenovský. – http://katalogy.nm.cz/opac/houby/index.php. (údaje z internetu, se jménem autora, ale bez roku vydání).


Anonymus (2005): Rödlistade arter i Sverige 2005. – http://www.artdata.slu.se/rodlista/. (údaje z Internet, bez jména autora, ale s rokem vydání).

Citace v textu pište jako Moravec (1984) nebo (Moravec 1984) nebo Kühner et Romagnesi (1974). V případě více autorů pište Tommerup et al. (1987).architekt
© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home