CZ   |   EN

Mykologické listy:   Obsah   /   Content

153 [2023] 152 [2022] 151 [2022] 150 [2022] 149 [2021] 148 [2021] 147 [2021] 146 [2020] 145 [2020] 144 [2020] 143 [2019] 142 [2019] 141 [2019] 140 [2018] 139 [2018] 138 [2018] 137 [2018] 136 [2017] 135 [2017] 134 [2016] 133 [2016]

  [ Volumes   001 - 132 ]

Indexy článků a jmen taxonů, abstrakty   /   Index of papers and taxa published, abstracts

Vols. 1-50 (1980-1993) – a special supplement in 1996 (není online)
ML 51-100 (1994-2007) ( Index rodových a druhových názvů hub / Index of Taxa )
ML 51-100 (1994-2007) ( Seznam článků podle autorů / List of papers according to authors )
ML 84-119 (2003-2011) ( Abstrakty článků / Abstracts )

Články   /   Articles

Chronological sorting / setřídění obsahu: newest on top   |   oldest on topSlovo úvodem   ....   1
 

Mykologické Listy # 1, 1980

full issue

POUZAR Z.: Štítovka jelení (Pluteus cervinus) a podobné druhy   ..... 2

ŠEBEK S.: Nový druh rodu Trametes Fr.: Outkovka voňavá   ..... 3

POUZAR Z.: Význam typů v taxonomické práci   ..... 4

ŠEBEK S.: Evidence typových exemplářů hub   ..... 7

SVRČEK M.: Věnujeme pozornost houbám některých mimolesních ekotopů   ..... 8

MIKOLAJEK J.: Nález Geastrum melanocephalum v Českém krasu   ..... 10

KUBIČKA J.: Nové pochyby o jedovatosti čechratky podvinuté   ..... 11

ŠEBEK S.: Jedovatý dvojník bedly černající – Macrolepiota venenata Bon   ..... 12

Zemřel ing. Karel Kříž   ....   14

Za Tomášem Čermákem   ....   15

KOTLABA F.: Návštěvy prof. dr. Rolfa Singera v ČSSR r. 1976 a 1979   ..... 16

Zprávy o akcích, programy   ....   17

back to content

 

Mykologické Listy # 2, 1981

full issue

Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1981 - 1985   ....   1

KOTLABA F.: Neobyčejně vzácná lupenatá houba pretnatka žlutá (Chamaeota fenzlii) v Československu   ..... 3

POUZAR Z.: Význam typů v taxonomické práci (1. pokračování)   ..... 6

SVRČEK M.: Je možno určovat exsikáty lupenatých hub bez znalosti jejich makroznaků v živém stavu?   ..... 8

ROD J.: Makromycety skleníků   ..... 10

KUBIČKA J.: Další jedovatý pavučinec – Cortinarius splendens Henry   ..... 11

ŠEBEK S.: Pozor na penízovku širokolupennou!   ..... 13

HLŮZA B.: Na pomoc nové mapovací akci   ..... 14

ANTONÍN V.: Profesor dr. Vladimír Rypáček, DrSc sedmdesátiletý   ..... 15

ŠEBEK S.: Prof. dr. Karel Cejp čestným členem ČMS   ..... 15

ŠEBEK S.: Čestný odznak „Zlatý Cantharellus“   ..... 16

ŠEBEK S.: Ceny čs. literárního fondu uděleny   ..... 16

HANUŠ L.: Zemřel Antonín Marek   ..... 18

RŮŽIČKA I.: Odešel PhMr. Karel Voneš – mykolog a neúnavný popularizátor houbařství   ..... 18

KUBÁT K.: Jan Šimr (2.9.1900 - 3.9.1980)   ..... 19

KUTHAN J.: Za zesnulým MUDr. Jaroslavem Veselským   ..... 20

Zprávy o akcích - programy   ....   21

back to content

 

Mykologické Listy # 3, 1981

full issue

URBAN Z.: Mykologie a ochrana rostlin   ..... 1

POUZAR Z.: Význam typů v taxonomické práci (dokončení)   ..... 6

HÁJEK Z.: Naše nejčastější druhy rodu Coprinus (Pers. ex) S. F. Gray rostoucí na spáleništích   ..... 4

POUZAR Z.: Co jsou podzimní „babky“? (Boletus fragilipes u nás)   ..... 8

KUBIČKA J.: Nový lošák pro naše území   ..... 14

HLŮZA B.: Je klouzek obecný potenciálně jedovatý?   ..... 15

KUBIČKA J.: Další jedovatý druh čepičatky – Galerina autumnalis (Peck) Smith et Sing. Nalezen v Evropě   ..... 16

KUBIČKA J.: Je krásnoporka podobná jedovatá?   ..... 16

BAIER J.: Dr. Bohuslavu Hubovi k devadesátinám   ..... 17

ANTONÍN V.: Květoslava Koncernová - 65 let   ..... 17

SEMERDŽIEVA M.: Rozloučení s PhDr. et RNDr. Bernardem Farbrem   ..... 19

HLŮZA B.: Jaromír Diener - 75 let   ..... 19

KUTHAN J.: Postřehy z jednání mykologů v NDR   ..... 20

FELLNER R.: Mykologická problematika na semináři ve Špindlerově mlýně   ..... 22

Zprávy o akcích - programy   ....   24

back to content

 

Mykologické Listy # 4, 1981

full issue

ŠEBEK S.: K našim úkolům v ochraně hub   ..... 1

KLÁN J.: Fayodia gracilipes - kalichovka dvouvýtrusná - v Československu   ..... 2

ENTZ J., POLDA Z., SEDLÁČEK J.: Příspěvek k poznání vzácnějších druhů hub z Liberecka I.   ..... 5

HÁK J.: Dva vzácné druhy ryzců z okolí Trutnova   ..... 7

ANTONÍN V.: Příspěvek k poznání makromycetů ve státní přírodní rezervaci Holý kopec ve Chřibech   ..... 9

SEMERDŽIEVA M.: Mykologická toxikologie v Československu   ..... 11

KUTHAN J.: 100 let od narození prof. dr. Jana Macků   ..... 16

ŠEBEK S.: Pětasedmdesátiny Ladislava Urbana   ..... 17

KOTLABA F.: Význačný mykolog dr. E. Parmasto z SSSR v Československu   ..... 18

VÁŇOVÁ M.: Spolupráce katedry nižších rostlin PřF UK s Botanickým ústavem Varšavské University   ..... 20

ŠEBEK S.: K počátkům Československé mykologické společnosti   ..... 21

KUBIČKA J.: Nová exsikátová sbírka československých hub   ..... 23

KUTHAN J.: Z kulinární soutěže v Liberci   ..... 23

Zprávy o akcích - programy   ....   24

Z knihovny ČSVSM   ....   27

Redakční sdělení   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 5, 1981

full issue

POUZAR Z.: Čtvrtstoletí naší společnosti v rámci ČSAV   ..... 1

NEČÁSEK J.: Mezidruhové křížení hub   ..... 2

POUZAR Z.: Zajímavý dvojník třepenitky svazčité   ..... 4

ŠEBEK S.: Další nález hadovky (síťovky) dvojité v ČSR   ..... 8

HANUŠ L.: Možná jedovatost klouzku obecného?   ..... 11

ŠEBEK S.: První snahy o sdružování našich mykologů   ..... 12

SOFRON J.: Pozůstalost Václava Melzera   ..... 15

POUZAR Z.: Autorství jména Amanita phaloides   ..... 15

Zprávy o akcích - programy   ....   18

Z knihovny ČSVSM   ....   26

Redakční sdělení   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 6, 1982

full issue

ČSVSM a závěry XVI sjezdu KSČ   ....   1

NEČÁSEK J.: Endomykorrhizy a jiné symbiózy   ..... 2

KLÁN J.: Fayodia pseudoclusilis v Československu   ..... 5

POUZAR Z.: Nezvěstné druhy naší mykoflóry I.   ..... 8

HORNÍČEK E.: Holubinky pod břízou   ..... 10

LIZOŇ P., GÁPER J.: Gyrodon pivodus – hríbovník jelšový na Slovensku – 12   .....

KOTLABA F.: Nejnižší známá lokalita hvězdovky trojité (Geastrum triplex) v Českých zemích   ..... 14

KUTHAN J.: Holubinka trávozelená - Russula aeruginea původcem otrav houbami?   ..... 16

Osobní   ....   18

KUTHAN J.: Za zesnulým Igorem Fábrym   ..... 19

Pozůstalost Františka Tyttla   ....   19

ŠEBEK S.: Naše nejstarší mykologické organizace   ..... 20

MARKOVÁ J.: Spolupráce katedry nižších rostlin PřF UK s Biologickou fakultou Moskevské státní univerzity   ..... 23

Zprávy o akcích - programy   ....   24

Z knihovny ČSVSM   ....   28

Redakční sdělení   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 7, 1981

full issue

Vliv imisí na lesy v ČSR   ....   1

ROD J.: Termíny pro vztah houba - houba   ..... 3

POUZAR Z.: Nezvěstné druhy naší mykoflóry II.   ..... 4

MANN J.: Slizák švýcarský poddruh tatranský - Chroogomphus helveticus ssp. tatrensis na Žamberecku   ..... 5

KLÁN J.: Boletus satanas na území velké Prahy   ..... 7

HAGARA L.: Boletus torosus na južnom Slovensku   ..... 8

KUBIČKA J.: Amanita submembranacea na Boubíně?   ..... 9

KLÁN J.: Květnatec archerův - Clathrus archeri v Krkonoších   ..... 10

CUDLÍN P.: Pokus o aktivní ochranu vyšších hub   ..... 13

LEPŠOVÁ A.: Těžké kovy a houby   ..... 15

LIZOŇ P.: Šestdesiatnik Ernest Futó   ..... 19

ŠEBEK S.: Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze   ..... 20

Zprávy o akcích - programy   ....   23

Z knihovny ČSVSM   ....   27

Redakční sdělení   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 8, 1982

full issue

Pozdrav zástupce prezídia ČSAV našemu shromáždění   ....   1

ŠEBEK S.: VII. Celostátní mykologická konference v Českých Budějovicích   ..... 2

Uvolňovanie bazídiospór z plodníc trúdnika Bjerkandera adusta   ....   7

HORNÍČEK E.: Holubinky sekce Urentinae R. Maire emend. Romagn.   ..... 9

ANTONÍN V.: Zajímavý nález v Moravském krasu: Xerula melanotricha Dorfelt   ..... 11

KUTHAN J.: Na pomoc mykofloristické praxi   ..... 14

KULT K., KUTHAN J., FELLNER R.: Zájemcům o mykofloristiku, mykocenologii a příbuzné obory   ..... 16

KUBIČKA J.: Správné jméno čirůvky tygrované   ..... 17

Proti hmyzím škůdcům   ....   19

POUZAR Z.: Data důležitá pro mykologickou nomenklaturu   ..... 20

Zasloužilí členové ČSVSM   ....   22

K pětasedmdesátinám dr. V. J. Staňka   ....   22

Zprávy o akcích - programy   ....   24

Z knihovny ČSVSM   ....   27

Redakční sdělení   ....  
29

back to content

 

Mykologické Listy # 9, 1982

full issue

Třicet let práce Čs. Akademie věd   ....   1

ŠUTARA J.: Pýchavka lambinonova - Lycoperdon lambinonii   ..... 2

HORNÍČEK E.: Holubinky sekce Urentinae R. Maire emend. Romagn   ..... 5

ONDŘEJ M.: Mykofloristika parazitických imperfektních hub na Moravě   ..... 9

HAMPEJS J.: Poznámka k výskytu muchomůrky zelené na lokalitě Semčice v letech 1981 - 82   ..... 10

KOTLABA F.: Je žampión koroptví - Agaricus phaeolepidotus jedlý?   ..... 12

CUDLÍN P.: Současný stav a výzkum ektomykorrhiz v zemích západní Evropy I. Velká Británie   ..... 16

HOLUBOVÁ – JECHOVÁ V.: Mykologický ústav ve Velké Británii   ..... 18

KUBIČKA J.: Houby na známkách   ..... 21

ŠEBEK S.: K 200. výročí narození Vincence Julia Krombholze   ..... 22

Zprávy o akcích – programy   ....   24

Z knihovny ČSVSM   ....   27

Redakční sdělení   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 10, 1983

full issue

Fond míru a solidarity národní fronty ČSSR   ....   1

POUZAR Z.: Změny ve výchozím bodu mykologické nomenklatury   ..... 2

SVRČEK M.: Dva málo známé mikrokavernikolní disckomycety   ..... 4

KLÁN J.: Pleuritis eryngii v Čechách   ..... 7

HÁJEK Z.: Vzácnější spáleništní diskomycet: Plicaria carbonaria   ..... 11

ONDŘEJ M.: Podíl Hynka Zavřela na rozvoji moravské mykofloristiky imperfektních hub   ..... 14

NEČÁSEK J.: Chemické základy vůně hub   ..... 15

KUBIČKOVÁ J.: Rozšíření muchomůrky porfyrové v Jihočeském kraji   ..... 17

KUBIČKA J.: Lupenopórka červenožlutá v jižní části Čech   ..... 17

ŠEBEK S.: K šedesátinám Doc. RNDr. Zdeňka Urbana, DrSc.   ..... 18

MUDr. Jiří Kubička sedmdesátníkem   ....   20

Zprávy o akcích – programy   ....   20

Obsah čísel 1 - 10   ....   22

Z dopisů redakci   ....   27

Z knihovny ČSVSM   ....   27

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 11, 1983

full issue

POUZAR Z.: Poznámka k závojence olovové a jejímu dvojníku   ..... 1

GÁPER J.: Uvolňovanie spór z Trametes versicolor a Stereum hirsutum v priebehu ontogenetického vývinu   ..... 2

KUBIČKA J.: Geastrum triplex nebo G.indicum?   ..... 5

KOTLABA F, POUZAR Z.: Geastrum triplex versus G. indicum   ..... 6

ANTONÍN V., VÁGNER A.: Zajímavější nálezy makromycetů na Moravě v letech 1980 - 1982   ..... 7

ONDŘEJ M.: Mizející foliikolní imperfektní houby - Taeniolella plantaginis (Corda) Hudges   ..... 10

FELLNER R.: Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM - stav členské základny k 1.IV.1983   ..... 12

HÁJEK Z., HÁJEK Z., VONDROVSKÝ J.: První zaznamenané nálezy kačenek na Plzeňsku   ..... 16

HERMANN M.: Houbařská osvěta a poradenství v NDR   ..... 17

ŠEBEK S.: Ilustrátoři Krombholzova díla   ..... 19

Osobní   ....   23

Zprávy o akcích - programy   ....   23

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 12, 1983

full issue

Bulletin ČSAV: Znečištěné ovzduší   ....   1

POUZAR Z.: Problém identity naší battarrovky   ..... 3

HÁJEK Z.: Zajímavá vřeckatá houba Urnula craterium v Plzni - Doudlevcích   ..... 8

ONDŘEJ M.: Zamyšlení nad úkoly mykofloristiky imperfektů na Moravě   ..... 10

KREJZOVÁ R.: Výzkum houbových nemocí hmyzu ve Velké Británii - I.   ..... 12

HAMPEJS J.: K možnosti využití hub v biologickém boji proti plevelům   ..... 14

ŠEBEK S.: Připravujeme soupis čs. mykologů a lichenologů   ..... 18

ŠEBEK S.: Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze - II.   ..... 20

Osobní   ....   22

Zprávy o akcích - programy   ....   23

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 13, 1983

full issue

ŠEBEK S.: Tři zajímavé případy anomálních plodnic vyšších hub   ..... 1

SOMMERAU J.: Problém mykotoxinů   ..... 6

KOTLABA F., PODSKALSKÝ Z.: Příspěvek k otázce jedlosti bedly hřebenité   ..... 9

KREJZOVÁ R.: Výzkum houbových nemocí hmyzu ve Velké Británii - II.   ..... 12

SVRČEK M.: Další nález muchomůrky olšové - Amanita friabilis (P. Karst.) Bas ve středních Čechách   ..... 15

ONDŘEJ M.: K mykofloristice foliikolních mikromycetů   ..... 16

HAMPEJS J.: K výskytu sněti kukuřičné na některých lokalitách okresu Mladá Boleslav v roce 1983   ..... 17

ROD J.: Interakce fungikolních hub   ..... 19

HORNÍČEK E.: Pečárka či žampión?   ..... 19

ŠKUBLA P.: Mykológia v rámci stredoškolskej odbornéj činnosti   ..... 20

Osobní   ....   21

Zprávy o akcích - programy   ....   22

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 14, 1984

full issue

HAGARA L.: Mycena uracea na Slovensku   ..... 1

HÁJEK Z.: Čirůvka límcová na Plzeňsku   ..... 2

KUBIČKA J.: Helmovky s červeným ostřím lupenů   ..... 3

ANTONÍN V.: Slzivka širokolupenná - zajímavý druh z okruhu Hebeloma sacchariolens   ..... 5

HEJNÝ S., KOTLABA F.: Nález chorošů Inonotus tamaricis a Ganoderma resinaceum v Egyptě   ..... 7

HEJNÝ S.: Poznámky ke kulinářskému využití šafránky červenožluté   ..... 11

KUBIČKA J.: Muchomůrka pozlacená - Amanita inaurata   ..... 14

ONDŘEJ M.: Mykofloristika imperfektních mikromycezů v roce 1983   ..... 14

HAMPEJS J.: Padlí dubové na lokalitě Semčice v roce 1983   ..... 15

Osobní   ....   16

Zprávy o akcích - programy   ....   19

Z knihovny ČSVSM   ....   26

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 15, 1984

full issue

POUZAR Z.: Dva velké objevy současné mykologie   ..... 1

ŠEBEK S.: Pečárka Pilátova v Praze   ..... 4

HAVELÍK L.: Nová lokalita Sarcoscypha coccinea ve středních Čechách   ..... 7

ONDŘEJ M.: Fusicladiella melaeana (Fuck.) Hughes znovu nalezena   ..... 9

HAMPEJS J.: Houby rodu Rhytisma na javorech v parcích Mladé Boleslavi   ..... 11

KUBIČKA J.: Inocybe aeruginascens Babos –nový halucinogenní druh vyšších hub   ..... 13

POUZAR Z.: Landkammerovy poznatky o barevných reakcích druhů rodu Agaricus s alfa naftolem   ..... 15

HEJNÝ S., HEJNÁ O.: Nakládání hub do soli po leningradsku   ..... 17

Významné pocty našemu členovi   ....   20

Zemřel nestor české mykologie   ....   21

K úmrtí profesora Jaromíra Dienera   ....   21

Jmenování   ....   21

ŠEBEK S.: Prameny k dějinám mykologie na našem území   ..... 21

Celostátní seminář na téma „Mykotoxiny“   ....   24

Seminář „Hodnocení zdravotního stavu rostlin“   ....   25

PAULECH C.: Seminář o hubových chorobách obilnín   ..... 25

FELLNER R.: Diskuse o ochraně hub ve Špindlerově Mlýně   ..... 25

Výstava „Naše houby ve svém životním prostředí“ v Moravském muzeu v Brně (V. Antonín)   ....   26

Upozornění našim čtenářům   ....   27

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 16, 1984

full issue

OTČENÁŠEK M.: K současnému stavu a výhledům mykologickému výzkumu   ..... 1

POUZAR Z.: Klíč k určování našich mecháčků (Arrhenia)   ..... 7

LIZOŇ P.: Príspevok do diskusie o propagácii hubárstva   ..... 10

BIBER J.: Nová lokalita vzácného chřapáče přilbovitého v ČSSR   ..... 13

ZÁHOROVSKÁ E.: Príspevok k poznaniu mykoflóry Devínskej Kobyly   ..... 14

HÁJEK Z.: Nalezena vzácná štítovka Godeyova   ..... 16

NEČÁSEK J.: Soma aAmanta muscaria   ..... 17

KUBIČKA J.: Poznámky k námelovým otravám   ..... 20

POUZAR Z.: Čtvrt století bez Ivana Charváta   ..... 22

ŘEPOVÁ A.: Studium mikroskopických hub v Leningradě   ..... 24

HOLUBOVÁ V., SVRČEK M.: Zájemcům o aktivní účast v „Komisi pro taxonomii mikroskopických hub“   ..... 25

HEJTMÁNEK M.: Seminář o morfogenezi hub   ..... 26

LIZOŇ P.: II. trenčianské mykologické dni   ..... 27

Opravy v knize „Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů“   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 17, 1984

full issue

KOTLABA F.: Pholiota albocrenulata nalezena v Čechách   ..... 1

ŠEBEK S.: Křehutička rýhovaná na Hrabanově   ..... 4

ŠUTARA J.: Poznámky ke druhu Xerocomus porosporus   ..... 7

HORNÍČEK E.: Barevné reakce u pečárek   ..... 11

NEČÁSEK J.: Soma a Amanta muscaria - II. část   ..... 13

ŘEPOVÁ A.: Vliv herbicidů na půdní mykoflóru   ..... 18

ŠEBEK S.: Dvě životní jubilea otce a syna Ladislava Čelakovského   ..... 20

Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1985   ....   21

Zprávy o akcích - programy   ....   22

Rozhledy   ....   26

back to content

 

Mykologické Listy # 18, 1985

full issue

Výzva k pomoci lesnímu hospodářství   ....   1

ŠEBEK S.: Nad novými stanovami naší Společnosti   ..... 2

KOTLABA F.: Outkovka polorozvitá - Antrodia variiformis v ČSSR   ..... 5

HÁK J.: Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý   ..... 9

LÁZNIČKA O.: Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v roce 1984   ..... 10

ONDŘEJ M.: Výsledky mykofloristiky imperfektních hub v roce 1984   ..... 12

HAMPEJS J.: Houba rodu Trichoderma na hálkách sněti kukuřičné   ..... 13

KUBIČKA J.: Některé novinky o helmovkách - Mycena   ..... 16

KLINDERA L.: Akutní otrava po požití hnojníku inkoustového a alkoholu   ..... 17

KUBIČKA J.: Poznámky k otravám hnojníkem inkoustovým   ..... 17

KUTHAN J.: Za zesnulým MUDR. Jiřím Kubičkou   ..... 18

PŘÍHODA A.: Za malířem hub Otakarem Zejbrlíkem   ..... 19

PIŠÚT I.: K jubileu lichenologa Alexandra Zahlbrucknera   ..... 20

CUDLÍN O.: Současný stav výzkumu mykorrhizy v zemích západní Evropy - II.Německá spolková republika   ..... 21

KUBIČKA J.: Ještě květnatec Archerův - Anthurus Archeri   ..... 23

KUBIČKA J.: Psathyrella berolinensis v Čechách   ..... 23

Zprávy o akcích - programy   ....   24

Rozhledy   ....   26

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 19, 1985

full issue

URBAN Z.: Do nové pětiletky   ..... 1

POUZAR Z.: Nová terminologie stadií u hub (1.část)   ..... 3

KUTHAN J.: Problémy kolem nomenklatury z kongresu v Sydney   ..... 5

LAZEBNÍČEK J.: Rozšíření hnilob dřevin poškozených zvěří   ..... 8

HOLEC S., MÍKA F.: Vzácnější nálezy ze semináře Lactarius Plzeň 1983   ..... 11

POLSTER M.: Výskyt toxigenních plísní a mykotoxinů v ČSSR   ..... 14

ŠEBEK S.: Jan Nečásek šedesátníkem   ..... 16

KUTHAN J.: K významnému životnímu jubileu Mily Herrmannové   ..... 18

FELLNER R.: Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM - činnost a stav členské základny k 1.IV.1985   ..... 18

Zprávy o akcích - programy   ....   22

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 20, 1985

full issue

URBAN Z.: Československá vědecká společnost pro mykologii do 8. pětiletky   ..... 1

POUZAR Z.: Nová terminologie stadií u hub (dokončení )   ..... 2

ŠEBEK S.: Mykofloristický příspěvek z Radouče u Ml. Boleslavi   ..... 4

HAGARA L.: Pezizales z okolia Bystričky v okr. Martin (Malá Fatra)   ..... 6

HAMPEJS J.: K výskytu hub rodu Alternaria na okr. Mladá Boleslav   ..... 9

KLUZÁK Z.: Zajímavý fenomén hřibu ze sekce Boletus (Edules Fr.)   ..... 13

KOTLABA F., POUZAR Z.: Nejstarší nález hvězdovky bradavkové v Československu   ..... 15

HOUDA J.: Zajímavý teratologický jev u hadovky zápašné sukničkovité   ..... 16

POLSTER M.: Význam psychrotolerantních plísní v potravinách   ..... 18

KUTHAN J.: Aurel Dermek šedesátníkem - 20   .....

POUZAR Z., ŠAŠEK V.: Hlívy jako masožravé houby   ..... 21

FASSATIOVÁ O.: Mezinárodní symposium o rodu Penicillium aAspergillus   ..... 22

Z činnosti sekcí a komisí   ....   23

Zprávy o akcích, programy   ....   24

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 21, 1985

full issue

Hlavní úkoly ČSVSM v letech 1986 - 1990   ....   1

SEMERDŽIEVA M., STANĚK M.: Kultury běločechratky obrovské z čarodějného kruhu z Prahy   ..... 4

LÉVAI J.: Otravy houbami v Maďarské lidové republice v uplynulých letech   ..... 7

FELLNER R.: Mykososiekologický index a jeho použití   ..... 10

ŠEBEK S.: K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Rypáčka, DrSc.   ..... 16

ŠEBEK S.: Prof. Dr. Zdeněk Urban, DrSc. Novým předsedou ČSVSM   ..... 18

ŠEBEK S.: Šedesátiny Mirko Svrčka   ..... 18

KUTHAN J.: RNDr. Ivan Pišút, CSc., padesátníkem   ..... 19

POUZAR Z.: Rozloučení s RNDr. Jaroslavem Veselým   ..... 20

Životní jubilea členů ČSVSM v roce 1986   ....   20

Zprávy o akcích - programy   ....   20

back to content

 

Mykologické Listy # 22, 1986

full issue

SKALICKÝ V.: Vyšší jednotky u hub (1.část)   ..... 1

URBAN Z.: K mykososiekologickému indexu závazných parazitických hub   ..... 4

FUNFÁLEK A.: Alergie u pěstitelů hlív - Pleurotus   ..... 5

HAMPEJS J.: Studium mykoflóry semen   ..... 7

KOTLABA F.: Hřib příživný na Hřebenech a jeho ekologie   ..... 11

HERINK J.: Nejsevernější lokalita hřibu příživného v Čechách   ..... 14

HÁJKOVÁ V.: První lokalita holubinky velkovýtrusé v západních Čechách   ..... 15

HÁJEK Z.: Nové nálezy lupenatých hub na Plzeňsku: Lactarius albipes   ..... 17

KUTHAN J.: Clathrus archeri (Berk.)Dring na Slovensku   ..... 18

LACKOVIČOVÁ A.: 125.výročie narodenia lichenologa Alexandra Zahlbrucknera   ..... 19

Zprávy o akcích - programy   ....   23

back to content

 

Mykologické Listy # 23, 1986

full issue

SKALICKÝ V.: Vyšší jednotky u hub (2.část)   ..... 1

ŠUTARA J.: Poznámky ke hřibu cizopasnému   ..... 5

URBAN Z.: Rez na jalovci - Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC.   ..... 8

LÁZNIČKA O.: Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě   ..... 10

HÁJEK Z., HOLEC S., MÍKA F.: Pozoruhodné nálezy Cordyceps ophioglossoides na Moravě   ..... 11

BIBER J.: Další krok v ochraně vzácných a ohrožených druhů hub   ..... 12

ŠEBEK S.: K ochraně hřibu příživného ve středním Polabí   ..... 13

NEUMANNOVÁ V.: Aflatoxiny a jejich účinky   ..... 15

NEČÁSEK J.: K šedesátinám prof.Zdeňka Kluzáka   ..... 17

CUDLÍN P.: Současný stav výzkumu mykorrhiz v zemích západní Evropy - III.Francie   ..... 18

Zprávy o akcích - programy   ....   22

back to content

 

Mykologické Listy # 24, 1986

full issue

OTČENÁŠEK M.: K dlouhodobé prognóze československé mykologie   ..... 1

PIKÁLEK P.: Fungitoxicita a některé aspekty rezistence hub k účinkům fungitoxických látek   ..... 3

KLUZÁK Z.: Šíření hřibu cizopasného - Boletus parasiticus - v jižních Čechách   ..... 8

KOTILOVÁ L., KUTHAN J.: Taxonomické problémy v okruhu šupinovky zhoubné - Pholiota destruens   ..... 11

HAGARA L.: Melanoleuca kavinae (Pil. et Ves.) Sing. V Karpatech   ..... 13

ŠUTARA J.: Lycoperdon norvgicum   ..... 16

LIZOŇ P.: Karol Kalchbrenner (1807 - 1886)   ..... 19

JANITOR A.: Spomienka na prof. Rogera Heima   ..... 19

CUDLÍN P.: Výsledky studia mykorrhizy na československých pracovištích   ..... 20

Zprávy o akcích - programy   ....   23

back to content

 

Mykologické Listy # 25, 1986

full issue

URBAN Z.: Ještě k dlouhodobé prognóze československé mykologie   ..... 1

POUZAR Z.: Nové poznatky o houbových endofytech   ..... 2

HAMPEJS J.: Ještě k využití hub v biologickém boji proti plevelům   ..... 6

HOUDA J.: Klouzek tridentský rosre na Džbánu   ..... 10

LÁZNIČKA O.: Vzácnější makromycety na jihozápadní Moravě v r.1985   ..... 11

SEMERDŽIEVA M.: Mykofilatelie ve světě (s přílohou I -IV)   ..... 13

ŠEBEK S.: Hodnocení ohrožení čs. druhů rodu Amanita na základě jejich mykososiekologického indexu   ..... 15

POUZAR Z.: Významná pocta světovému mykologovi   ..... 18

KOTLABA F.: Dvacet let od smrti ředitele Rudolfa Veselého   ..... 18

HŘEBÍK F.: Vzpomínky na podbrdského mykologa Václava Stejskala   ..... 21

ŠEBEK S.: O životě mykologa Václava Stejskala   ..... 23

FELLNER R.: Monitorování změn v druhové diversitě hub na trvalých plochách v imisních oblastech: informace o projektu   ..... 25

Zprávy o akcích - programy   ....   26

back to content

 

Mykologické Listy # 26, 1987

full issue

URBAN Z.: Ochrana genofondu - důležitý předpoklad pro biotechnologii   ..... 1

HÁJEK Z.: První nález pstřenovce dubového v Západočeském kraji   ..... 3

ŠEBEK S.: Nález prášivky bažinné v severních Čechách   ..... 4

KOTLABA F.: Nové jméno bondarcevky horské a její nové lokality u nás   ..... 5

ONDŘEJ M.: K výskytu hub rodu Geoyerfyella Kolv Československu   ..... 8

HAMPEJS J.: Poznatky ke skládkovým hnilobám jablek   ..... 9

LÁZNIČKA O.: Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě   ..... 11

ONDŘEJ M.: Mizející mikromycety?   ..... 17

ŠEBEK S.: Mapování ohrožených druhů hub   ..... 18

FUNFÁLEK A.: Biologický test k určení přítomnosti jedovatých hub   ..... 20

FRÁGNER P.: Biologický boj proti plevelům nebo proti člověku?   ..... 22

FUNFÁLEK A.: Ohlas Krombholzových názorů v soudobé literatuře   ..... 24

Zprávy o akcích - programy   ....   25

back to content

 

Mykologické Listy # 27, 1987

full issue

ŠEBEK S.: Náš příspěvek k ochraně hub v minulých deseti letech   ..... 1

ANTONÍN V.: Klíč našich prstnatých druhů rodu václavka - Armillaria (Fr.)Statude   ..... 4

HÁJKOVÁ V., HÁJEK Z.: Vzácný nález mapovaného druhu pavučince skvělého   ..... 7

MANN J.: Vyšší houby žijící na plodnicích velkých hub   ..... 8

ONDŘEJ M.: Houby rodu Spermospora Sprague na travách v Československu   ..... 11

SEMERDŽIEVA M.: Problémy mykologické ekotoxikologie   ..... 13

FRAGNER P., ŠTÍCHOVÁ S.: Zymologické vyšetřování spermatu - nový trend ve veterinární mykologii   ..... 14

NEČÁSEK J.: Houby ve Starém zákoně   ..... 16

JESENSKÁ Z.: Zriaďovanie a náplň práce pracovníka mykologie v hygienickém službe   ..... 18

KUTHAN J.: Dr. Fr. Kotlaba, CSc., šedesátníkem   ..... 22

Zprávy o akcích - programy   ....   22

back to content

 

Mykologické Listy # 28, 1987

full issue

URBAN Z.: K akčnímu programu ČSVSM   ..... 1

POUZAR Z.: Nové rozčlenění Collybia dryophila   ..... 2

JEČNÝ V.: Buněčné hlenky řádu Dictyosteliales u nás   ..... 4

HAMPEJS J.: Poznámky k houbě Alternaria alternata   ..... 7

FRAGNER P.: AIDS zvyšuje výskyt kryptokokózy: Kryptokokóza - častá příčina smrti u nemocných AIDS   ..... 11

SEMERDŽIEVA M.: Přehled činnosti sekce pro mykologickou toxikologii ČSVSM   ..... 17

HERINK J.: Zjišťování výskytu otrav houbami v ČSR   ..... 18

HLŮZA B.: Výsledky mapování jedovatých hub v ČSSR   ..... 19

KOTLABA F.: Červený seznam hub, Červená kniha ČSSR a ochrana hub v Evropě   ..... 21

FELLNER R.: Problémy ochrany mykorrhizních hub v imisních oblastech Krkonoš   ..... 22

KONCERNOVÁ K.: Vzpomínka na ing. K. Kříže   ..... 23

ŠEBEK S.: Vysoké ocenění práce RNDr. Františka Kotlaby, CSc.   ..... 27

Zprávy o akcích - programy   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 29, 1987

full issue

URBAN Z.: Současné podněty v rozvoji mykologie   ..... 1

ŠEBEK S.: Muchomůrka pošvatá (Amanita vaginata) s prstenem   ..... 2

MANN J.: Rozšíření houževnatce pohárovitého v Čechách   ..... 4

LÁZNIČKA O.: Podzimní mykoflóra teplejší části jihozáp. Moravy v r.1986   ..... 7

STUCHLÍKOVÁ E., AL.: Rozšíření rzi pšeničné v r.1986   ..... 9

SITAR J.: K vlivu fází Měsíce na růst hub   ..... 10

SALATA B.: Rozšíření chráněných druhů hub v Lublinském kraji   ..... 15

KLUZÁK Z.: Sborník Jihočes. Muzea v Českých Budějovicích (mykol. bibliografie)   ..... 16

ŠEBEK S.: Bibliografie Mykol. zpravodaje (1957 - 1977) / Recenze   ..... 19

ŠEBEK S.: Houby horských smrčin a podhorských smrkových porostů v Československu / Recenze   ..... 19

ŠKUBLA P.: Atlas húb od L.Hagaru - nová mykologická publikácia / Recenze   ..... 20

CAGAŠ B.: Prof. E. Baudyš - mykolog a fytopatolog   ..... 21

Zprávy o akcích - programy   ....   25

back to content

 

Mykologické Listy # 30, 1988

full issue

ŠUTARA J.: Omphaliaster asterosporus   ..... 1

KUTHAN J.: Nalezneme zajímavý druh Gastrocybe lateritia i v ČSSR?   ..... 6

HOUDA J.: Smrž tlustonohý - původce xerotermních lesostepí   ..... 9

HÁJEK Z.: Entoloma platyphylloides v ČSSR   ..... 11

FRAGNER P.: Černé kvasinky   ..... 12

LIZOŇ P.: Obchod hubami v ČSSR - problémy a východiska   ..... 16

SVRČEK M.: Zimní mykologická exkurze na Brdské hřebeny   ..... 18

SEMERDŽIEVA M.: Ohlasy na sympozium „Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka“, Praha 1987   ..... 21

Mykologická bibliografie   ....   24

Osobní   ....   25

Zprávy o akcích - program   ....   26

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 31, 1988

full issue

ŠEBEK S.: Zpráva o mimořádném valném shromáždění ČSVSM   ..... 1

HAGARA L., SAND J.: Macrotyphula rigida Berthier na Slovensku   ..... 2

HÁJEK Z.: Zajímavý druh malé helmovky - Mycena nucicola Huijsm   ..... 4

BACIGÁLOVÁ K.: Príspevok k poznaniu druhov rodu Taphrina na Slovensku   ..... 5

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V.: Významný rod Tolypocladium W. Gams (Hyphomycetes)   ..... 8

KOTLABA F.: Zjišťování lokalit hub pro Červenou knihu ČSSR - V.díl   ..... 11

LAZEBNÍČEK J.: Z činnosti Evropské komise pro ochranu hub (EPCF)   ..... 14

LÉVAI J.: Specifické metody k určování druhů hub při otravách houbami   ..... 18

JESENSKÁ Z.: Úlohy a činnost referenčního laboratoria na vyšetrovanie mikroskopických húb a mikotoxínov vo Výskumnom ústave preventívného lekárstva v Bratislave   ..... 21

HOUDA J.: Čertoplach a satan - houby křtěné jedem   ..... 23

HOUDA J.: Za Marií Křížovou   ..... 24

Zprávy o akcích - programy   ....   25

Mykologická bibliografie   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 32, 1988

full issue

CHLUMSKÁ J.: Vztahy mezi mikroorganismy a rostlinami v půdě   ..... 1

TONDL F.: Russula nana v Západních Tatrách   ..... 4

ŠUTARA J.: Klíč našich druhů rodu Lycoperdon   ..... 8

ROD J.: Zástupci rodu Botrytis parazitující na cibuli kuchyňské   ..... 10

FRÁGNER P., MIŘEJOVSKÝ P.: „Primární“ a „sekundární“ formy mykóz člověka, např. u kokcidioidomykozy   ..... 14

URBAN Z.: Je možná ochrana některých ohrožených druhů rzí a snětí?   ..... 17

KLUZÁK Z.: Několik poznámek k českým názvům hub   ..... 19

BABEJ M.: K 170.výročí narodenia profesora Fridricha Hazslinszkého   ..... 20

Zprávy o akcích - programy   ....   22

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 33, 1988

full issue

SKÁLA E.: Chřapáč černý - Helvella corium - na Teplicku   ..... 1

ŠUTARA J.: Klíč našich druhů rodu Lycoperdon (dokončení)   ..... 3

ŘEPOVÁ A.: Materiály k seznamu druhů mikroskopických hub izolovaných v ČSSR v roce 1986   ..... 8

FRAGNER P.: Kvasinky a ABO krevní skupiny?   ..... 13

SKALICKÝ V.: Problematika ochrany biotrofně parazitických hub   ..... 15

HAMPEJS J.: Houby v biologickém boji proti plevelům   ..... 18

KOTLABA F., POUZAR Z.: Muchomůrka tygrovaná nebo panterová?   ..... 22

MÁLEK I.: Jak jsme chodili na houby?   ..... 25

KOTLABA F.: Čestné uznání ČSVSM   ..... 26

Zprávy o akcích - programy   ....   27

Nabídka sborníků ČSVSM   ....   30

Redakční sdělení   ....   32

back to content

 

Mykologické Listy # 34, 1989

full issue

Pozvání na VIII.celostátní vědeckou mykologickou konferenci   ....   1

ANTONÍN V.: Taxonomické a nomenklatorické poznámky k prstnatým druhům roduArmillaria u nás   ..... 2

KLUZÁK Z.: Nová lokalita hřibu dřevožijného - Buchwaldoboletus lignicola - v jižních Čechách   ..... 7

KOTLABA F., POUZAR Z.: Nález prášivky polní na přirozeném stanovišti   ..... 9

LÁZNIČKA O.: Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflory jihozápadní Moravy v letech 1986-88   ..... 11

VLASÁK J.: Dvě nové lokality rezavce Andersonova v Československu   ..... 13

FRAGNER P.: Zygomykózy v ČSSR - bibliografie   ..... 15

URBAN Z.: Povijnice a parasitofytofotodermatitis   ..... 17

ŠEBEK S.: Silibinin - nový lék proti otravám muchomůrkou zelenou   ..... 18

ONDŘEJ M.: Problematika ochrany folikolních mikromycetů   ..... 20

HOUBA J.: Teratologické pomnožování (dvojčata až čtyřčata) u hadovky smrduté - Phallus impudicus L.   ..... 23

KOTLABA F., SKALICKÝ V.: Správné bibliografické citování prací   ..... 25

ŠEBEK S.: Ing. Jan Kuthan - šedesát let   ..... 27

Zprávy o akcích - programy   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 35, 1989

full issue

KLUZÁK Z.: Mykologům k úvaze   ..... 1

LÁZNIČKA O.: Další vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě   ..... 3

HAGARA L.: Vzácnejšie peniazovky zo sekcie Vestipedes   ..... 5

ANTONÍN V.: Slzivka ohňomilná - Hebeloma pyrophilum Moreno et Moser - nový druh naší mykoflóry   ..... 8

HÁK J.: Entoloma politum f.pernitrosum (P. D. Orton) Noordel. v Krkonoších   ..... 11

HAGARA L.: Lycoperdon floccosum v Podunajskej rovině   ..... 13

NEČÁSEK J.: Houby a Matthioli   ..... 14

FRÁGNER P.: Méně známý původci zygomykóz   ..... 18

FRÁGNER P.: Pythium insidiosum   ..... 21

ŘEPOVÁ A.: Ovlivnění půdních mikroskopických hub herbicidy   ..... 22

KONCERNOVÁ K.: Poslední rozloučení s RNDr. Annou Podporovou   ..... 25

Zprávy o akcích - programy   ....   25

back to content

 

Mykologické Listy # 36, 1989

full issue

ANTONÍN V., ČERNÝ A., ŠEBEK S.: VIII.celostátní mykologická konference v Brně skončila   ..... 1

VAMPOLA P.: Pórnatka klamná - Ceriporiopsis aneuriny - vzácný druh naší mykoflóry   ..... 5

VAMPOLA P.: Pórnatka polštářovitá - Antrodia pulvinascens - nalezena na Českomoravské vrchovině   ..... 7

TONDL F.: Amanta nivalis Greville v Záp. Tatrách   ..... 10

KUKULKA T.: Rozšíření houževnatce pohárovitého na Moravě   ..... 13

LIZOŇ P.: Za Aurelom Dermekom   ..... 14

JANITOR A.: Spomienka na nedožité devadesátiny Igora Fábryho   ..... 15

MARVANOVÁ L.: Sbírky mikroorganismů jako jedna z možností uchování genofondu mikroskopických hub   ..... 16

ŠEBEK S.: Ochrana psammofytní mykoflóry ve středním Polabí   ..... 19

TICHÝ H., HOUDA J.: Chráněná mykologická lokalita na Lounsku   ..... 20

FRAGNER P.: Cryptococcus neoformans v moči nemocných AIDS   ..... 21

ŠEBEK S.: Zoocecidie na plodnicích lesklokorky ploské (Ganoderma applanatum) v Praze   ..... 23

GÁPER J.: Predběžná informacia o stave poznania drevokazných húb v sídlech Slovenska   ..... 26

Zprávy o akcích - programy   ....   26

back to content

 

Mykologické Listy # 37, 1989

full issue

LAZEBNÍČEK J.: Ochrana hub a jejich životního prostředí v činnosti Evropské komise pro ochranu hub v letech 1987 - 1989   ..... 2

ARNOLDS E., JANSEN A. E.: Budoucí činnost Evropské komise pro ochranu hub (ECPF)   ..... 6

Rezoluce Evropské komise pro ochranu hub, přijatá na závěrečném zasedání 10.kongresu evropských mykologů v Tallinnu dne 24.srpna 1989   ....   8

ŠEBEK S.: Houby na dřevinách a sídlištní zeleň v Nymburce   ..... 9

TONDL F.: Omphalina hudsoniana anebo Phytoconis viridis?   ..... 13

JESENSKÁ Z.: Mykotoxíny - súčasný pohlad mykologičky -lekárky   ..... 15

FRAGNER P.: Galactomyces geotrichum (Butler et Petersen) Redhead et Malloch   ..... 19

HOUDA J.: Vícečetná embrya ve vajíčku hadovky smrduté   ..... 20

KUTHAN J.: 10.kongres evropských mykologů v Tallinu (Estonská SSR) 21. - 25. VIII. 1989 (dokončení z č. 36/89)   ..... 21

KUTHAN J.: Mykofloristická inventarizace chráněných území Slovenska   ..... 27

Setkání českých a slovenských mykologů v Prešově v r. 1990   ....   28

Z činnosti sekce pro mykologickou toxikologii v roce 1989   ....   29

Zpráva z činnosti sekce pro experimentální mykologii v r. 1989   ....   29

Letošní podzimní cyklus přednášek   ....   29

Mykologická bibliografie   ....   30

URBAN Z.: Sdělení čtenářům a odběratelům České mykologie   ..... 31

back to content

 

Mykologické Listy # 38, 1989

full issue

SKALICKÝ V.: Anamorfa, teleomorfa, holomorfa   ..... 1

VAMPOLA P.: Poznatky k rozlišení pórnatky zelenající - Ceriporia viridans a pórnatky odlišné - Ceriporia excelsa   ..... 3

KLUZÁK Z., PAPOUŠEK T.: Klouzek sibiřský - Suillus sibiricus - v ČSR   ..... 5

KUTHAN J.: Současný výskyt malformovaných plodnic druhů Collybia dryophilla a Lycoperdon pyriforme   ..... 8

FRAGNER P.: Pleurophoma pleurospora - agens nové lidské mykózy   ..... 10

KOTLABA F.: Zpřesnění kategorií a kritérií mykososiekologického indexu   ..... 11

LAZEBNÍČEK J.: Deset let od odchodu ing. K.Kříže   ..... 13

LAZEBNÍČEK J.: K rozšíření lesklorodky ploské s hálkami mouchy Agathomyia wankowiczi v ČSR   ..... 18

HOUDA J.: Další houbové novotvary (zoocecidie) lesklorodky ploské z lounského Podlesí   ..... 19

ŠEBEK S.: Další lokality lesklorodky ploské se zoocecidiemi   ..... 20

TICHÝ H.: Houby v potravě havranů polních   ..... 20

HAMPEJS J.: Poznámky k výskytu mísenky oranžové v r. 1989 v okr. Opava   ..... 21

ŠEBEK S.: K mapování ohrožených druhů hub v ČSR - I.   ..... 22

PŘÍHODA A.: Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích   ..... 24

ŠEBEK S.: Votum separátům k článku doc. ing. A. Příhody   ..... 25

Zprávy o akcích - programy   ....   26

back to content

 

Mykologické Listy # 39, 1990

full issue

VAMPOLA P.: Poznámky k rozlišení pórnovidky různopóré - Schizopora paradoxa a pórnovidky obecné - Schizopora radula   ..... 1

MANN J.: Dvě význačné holubinky ze sekce Ingratae - Russula farinipes Rommel in Britz.a Russula illota Romagn - 3   .....

HOLEC J.: Phallogaster saccatus Morg. nalezen v Nízkých Tatrách   ..... 5

ENTZ J. - SEDLÁČEK J.: Bolbitius variicolor Akt.   ..... 6

PRAVDA VI. - TONDL F.: Lepota cortinarius J. E. Lange v Československu   ..... 8

FRÁGNER P.: Phaeotrichocomis crotalariae - nové agens lidské keratitidy   ..... 11

FRÁGNER P.: Penicillióza při AIDS   ..... 12

KOTLABA F.: „Střípky“ z X. kongresu evropských mykologů v Estonsku   ..... 13

HOUDA J.: Řasy jako epifyti na houbách   ..... 16

Mykologická literatura   ....   17

FELLNER R.: Výsledky výzkumu mykorrhizních symbióz na československých pracovištích:nové výsledky a projekty   ..... 19

FELLNER R.: Monitorování stavu poškození lesních porostů v rámci úkolu útvaru ekologického monitoringu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti   ..... 20

FUNFÁLEK A.: Mimořádné studium základů mykologie v rámci University III.věku   ..... 20

ANTONÍN V.: Seznam druhů hub nalezených v průběhu exkurzí VIII.celostátní mykologické konference v Brně   ..... 21

back to content

 

Mykologické Listy # 40, 1990

full issue

Naplnit snahy a cíle vědecké společnosti   ....   1

GÁPER J.: Sporulácia niektorých trúdnikov v městském prostředí   ..... 2

KOTLABA F., KUKULKA T.: Rozšíření bělochoroše slzícího v Československu   ..... 4

KUTHAN J.: Nové druhy hub z Československa a Evropy   ..... 6

FRAGNER P.: Trichosporon cutaneum   ..... 12

FRAGNER P.: Lidská pythióza   ..... 14

ŠUTARA J.: Popis mikroznaků druhu Suillus sibiricus   ..... 14

VOSTATEK M.: Mykotoxiny makro - a mikromycetů   ..... 16

FELLNER R.: Ke koncepci mykologického výzkumu a tzv. check - listu makromycetů Československa   ..... 17

URBAN Z.: Pozdrav našemu čestnému předsedovi prof. RNDr. et PhMr. Vladimíru Rypáčkovi, DrSc., členu korespondentu ČSAV   ..... 20

ŠEBEK S.: Zemřel dr. Vladimír Musílek   ..... 21

HOLUBOVÁ V.: Návštěva a přednáška prof. Keisuke Tubakiho z Japonska   ..... 22

PAULECH P.: Seminář o hubových chorobách obilnín   ..... 22

ANTONÍN V.: Seznam druhů nalezených v průběhu exkurzí VIII. celostátní mykologické konference v Brně (dokončení)   ..... 23

ŠEBEK S.: Jindra Papoušková: Houby města České Budějovice (Recenze)   ..... 26

KUTHAN J., KOTLABA F.: Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích - I. (Recenze)   ..... 27

Program podzimního cyklu přednášek, konaných v Praze na schůzích ČSVSM v r.1990   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 41, 1990

full issue

VAMPOLA P.: Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré - Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé - S. carneogrisea   ..... 1

VAMPOLA P.: Poznámky k rozlišení bělochoroše mléčného - Postia lactea a choroše mírného - Postia tephroleuca   ..... 3

KUKULKA T.: Rozšíření a ekologie trsnatíce lupenitého na Moravě a ve Slezsku   ..... 4

KOTLABA F., POUZAR Z.: Mozkovna rosolovitá - Ascotremella faginea v záp. Čechách   ..... 5

VOSTATEK M.: Hromadná otrava hnojníkem inkoustovým   ..... 8

FRAGNER P.: Arthrobotrys oligospora - původce keratitidy   ..... 10

URBAN Z.: Histoplasma capsulatum Darling   ..... 11

ŠEBEK S.: Nové lokality lesklorodky ploské se zoocecidiemi   ..... 12

FELLNER R., ANTONÍN V.: Práce na soupisu hub ČSFR I.   ..... 3

LANDA J.: Russulales Newsletter - nový specializovaný list - výzva ke spolupráci   ..... 17

KUTHAN J.: Vzpomínka na MUDr. Jaroslava Veselského   ..... 18

Zprávy o akcích - programy   ....   19

Mykologická literatura   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 42, 1991

full issue

Sdělení členům ČSVSM   ....   1

ANTONÍN V.: Špička listožijná - Marasmius setosus (Sow.) Noordel., méně častý druh naší mykoflóry   ..... 3

VAMPOLA P.: Rozděrka blanitá - Sistotrema muscicola nový druh československé mykoflóry   ..... 5

BIBER J.: Jarní mykoflóra v porostu devětsilů v Milešovském středohoří   ..... 8

GÁPER J.: Špecializácia dřevokazných húb na jednotlivé skupiny drevín v sídlech Slovenska   ..... 10

FRAGNER P.: Hendersonula toruloidea aScytalidium hyalinum   ..... 14

FRAGNER P.: Onychocola canadensis Singler   ..... 15

FRAGNER P.: Tetraploa aristata patogenní pro člověka   ..... 16

SEMERDŽIEVA M.: Význam sbírky stopkovýtrusých hub   ..... 17

VOSTATEK M.: Mykotoxiny   ..... 18

ANTONÍN V.: Blahopřejeme Květoslavě Koncerové   ..... 19

KOTLABA F., POUZAR Z.: Sedmdesátiny dr. Milicy Tortičové   ..... 19

KOTLABA F.: Mykoložka starostkou   ..... 19

KOTLABA F., POUZAR Z.: K nedožitým devadesátým narozeninám prof. RNDr. K. Cejpa, CSc.   ..... 21

KUTHAN J.: Zemřel pan Ernest Futó Ernö   ..... 22

Zprávy o akcích - programy   ....   23

Mykologická bibliografie   ....   27

Krátká sdělení - Služby čtenářům   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 43, 1991

full issue

HÁK J.: Cortinarius pseudocrassus Ortonna Jihlavsku   ..... 1

KOTLABA F., POUZAR Z.: Phellinus vorax - ohňovec zhoubný nalezen v Čechách   ..... 3

GÁPER J.: Špecializácia dřevokazných húb na jednotlivé skupiny drevín v sídlech Slovenska (dokončení)   ..... 4

KUKULKA T.: Rozšíření a ekologie choroše smolonohého na Moravě a ve Slezsku   ..... 5

LOUDA V.: Makromycety Slovanského údolí v Plzni   ..... 6

FRAGNER P.: Invazní infekceSarcinosporon inkin   ..... 8

FRAGNER P.: Sacharomyces cerevisiae jako patogen   ..... 10

ŠAŠEK V.: Antimutagenní účinek hub   ..... 11

OTČENÁŠEK M.: K riziku profesionální infekce při práci s potencionálně patogenními mikroskopickými houbami   ..... 12

FRAGNER P.: Diseminovaná daktylarióza u člověka   ..... 14

ŠAŠEK V.: Degradace aromatických látek znečišťujících životní prostředí pomocí lignikolních hub   ..... 16

KUTHAN J.: Vesmírné mykogeografie?   ..... 18

PLAVÁČEK P.: Sledování výskytu vatovce obrovského - Langermania gigantea (Batsch: Pers.) Rosk. provázeného běločechratkou obrovskou - Leucopaxillus giganteus (Sibth.: Fr.) Sing.   ..... 19

VOBEJDA J.: Proč ubývá hub   ..... 20

HLŮZA B.: Osmdesátiny Jaroslava Kupky   ..... 21

KOTLABA F.: Jaroslav Brodský - nenaplněný život nadějného mykologa   ..... 22

HLŮZA B.: Mapování jedovatých druhů hub v Československu pokračuje   ..... 25

FELLNER R., ANTONÍN V.: Práce na soupisu hub ČSFR II.   ..... 25

Zprávy o akcích - programy   ....   26

back to content

 

Mykologické Listy # 44, 1991

full issue

Sdělení členům ČSVSM   ....   1

BIBER J.: Conocybe intrusa (Peck) Sing. - čepičatka slivková - nalezena v severních Čechách   ..... 4

VALTER J.: K článku Z. Kluzáka v Myk. Listech č.35 - „Mykologům k úvaze“   ..... 6

HLAVÁČEK P.: Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gild. - k jeho proměnlivosti   ..... 7

FRÁGNER P.: Mykologické vyšetřování mumií   ..... 8

FRÁGNER P.: Laboratorní nákazy   ..... 9

JESENSKÁ Z.: Mikromycety a nozokomiálne nákazy   ..... 11

RIEGER M., REVAINCOVÁ B.: Mikroskopické houby jako alergizující činitel   ..... 13

VOSTATEK M.: Požití novoziru MN -80   ..... 16

KUTHAN J.: Prof. Dr. Rolf Winter - 85 let   ..... 17

BABEJ M.: Andrej Kmet, osobnost minulosti a dneška   ..... 17

ANTONÍN V.: Mykolog v Národním parku Great Smoky Mountains   ..... 21

Zprávy o akcích - programy: Výsledky současného taxonomického studia zástupců řádu Ophiostomatales   ....   24

Oznámení o akcích, různé   ....   25

Mykologická bibliografie   ....   26

Redakční sdělení   ....   27

Obsah a tiráž   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 45, 1991

full issue

ŠUTARA J.: Čechratka bílá - Paxillus albidulus   ..... 1

TONDL F.: Rhodophyllus svrcekii a Entoloma sericatum   ..... 4

HAGARA L.: Pholiota flammuloides – dvojník druhu Pholiota flammans   ..... 5

LIZOŇ P.: Poznámky o Leucopaxillus lepistoides (Maire) Sing.   ..... 6

KOTLABA F.: Dvě nové lokality bělochoroše wynneova (Tyromyces wynnei) v Československu   ..... 8

KUKULKA T.: První ověřený nález bondarzevky horské - Bondarzevia mesenteria - v Československu na listnáči   ..... 10

FRAGNER P.: Exophiala pisciphila v lidském onemocnění   ..... 12

FRAGNER P.: Kontaktní ekzémy ve výrobě krmných kvasnic   ..... 13

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P.: Prehistorický případ kokcidiomykózy?   ..... 14

FRAGNER P.: Exoantigen pro určení Exophiala spinifera   ..... 15

OTČENÁŠEK M.: Původce feohyfomykózy - Wangiella dermatitidis – izolován v Československu   ..... 16

VOSTATEK M.: Lidský faktor a intoxikace muchomůrkou zelenou   ..... 17

LIZOŇ P.: Mykologia v USA. I. Cornellova Universita, Ithaca, NY   ..... 19

TICHÝ H.: Poznámka k článku V. Antonína   ..... 21

VOSTATEK M.: Mykofloristika v lokálních publikacích   ..... 21

HOUDA J.: Ještě k výskytu vatovce obrovského provázeného běločechratkou obrovskou   ..... 22

BABEJ M.: Zajímavá deformace u křemenáče osikového   ..... 22

FELLNER R.: Druhé pracovní zasedání Evropské rady pro ochranu hub (ECCF)   ..... 23

KULT K., KUTHAN J.: Setkání českých a slovenských mykologů v novohradských horách   ..... 25

Z jednání schůze hlavního výboru ČSVSM 4.XI.1991 v Praze   ....   27

Členům ČSVSM a všem příznivcům vědecké mykologie   ....   27

Z redakčního stolu   ....   28

Služba čtenářům   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 46, 1992

full issue

Zpráva o činnosti ČSVSM při ČAAV za rok 1991   ....   1

TONDL F.: Houby na hadcích v SPR Miletínky na Šumavě   ..... 3

KUKULKA T.: Rozšíření a ekologie choroše voštinovitého - Polyporus moriv ČSFR   ..... 8

MIHÁL I.: Príspevok k poznaniu mykoflóry Královopolských Nízkých Tater   ..... 10

KABÁT V.: Zaujímavé druhy pečiarok Panského hája   ..... 13

FRAGNER P.: Schizophyllum commune jako lidský patogen   ..... 16

FRAGNER P.: Otitis media vyvolaná Blastomyces dermatitidis   ..... 17

FRAGNER P.: Lidská infekceSporovolomyces salmonicolor   ..... 18

FRAGNER P.: Původcem keratitidy nebyla Arthrobotrys oligospora ale Cephaliophora irregularis   ..... 19

FRAGNER P.: Iasiodiplodia theobromae v lidské rohovce jako intrahyfální hyfy   ..... 19

FRAGNER P.: Ketokonazol při blastomykóze   ..... 20

LIZOŇ P.: Mykologia v U.S.A. 2. New Yorská Botanická Zahrada, Bronx   ..... 21

KOTLABA F.: K šedesátinám prom. biol. Zdeňka Pouzdra, CSc.   ..... 23

Zprávy o akcích - programy: Správa o činnosti bratislavskej pobočky ČSVSM za rok 1991   ....   24

Z jednání 30. pracovního zasedání sekce pro mykologickou toxikologii   ....   24

Pozvání na seminář „Intoxikace houbami I. - Falloidní (hepatorenální) syndrom   ....   25

KLUZÁK Z.: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. Chronolog. seznam prací s mykologickou tématikou z let 1987-1991   ..... 25

Redakce: Recenze knihy: P. Fragner: Určování kvasinek izolovaných z lidského organizmu   ....   26

Služba čtenářům: Laboratoř pro toxiny hub a rostlin   ....   27

Sdělení členům ČSVSM   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 47, 1992

full issue

ŠUTARA J.: Rody Paxillus a Tapinella   ..... 1

MICKA K.: Melzerovy poznatky o chemických reakcích hub   ..... 3

MÍKA F.: Méně známé druhy čeledi Bolbitiaceae   ..... 7

MÍKA F.: Zajímavá polničkaAgrocybe temulenta - polnička kožobarvá   ..... 9

MÍKA F.: Inocybe ionipesv západních Čechách   ..... 12

HOUDA J., HLAVÁČEK P.: Tremiscus helvelloides a Amanita echonocephala spolu a Amanita strobiliformis - zajímavé mykologické sousedství   ..... 13

LAZEBNÍČEK J.: Houby Novohradských hor   ..... 16

FRAGNER P.: Nosokomíální aspergillózy   ..... 18

FRAGNER P.: Systémové kandidózy po transplantaci kostní dřeně   ..... 19

FRAGNER P.: Blahovičník jako zdroj kryptokokózy   ..... 20

FRAGNER P.: Botryomyces a botryomykóza   ..... 21

MÍKA F.: Coprinus romagnesianus - hnojník šupinkatý - nalezen v Plzni   ..... 22

HOLEC J.: Mykologie na univerzitě v Tübingenu   ..... 24

FELLNER R.: Co nového ve výzkumu mykorrhiz, lesnické mykologii a ochraně hub   ..... 27

Osobní   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 48, 1992

full issue

Zápis volební komise ČSVSM   ....   1

KOTLABA F., POUZAR Z.: Tricholoma nauseosum a T. dulciolens, dvě „nové“ čirůvky v Československu   ..... 2

TONDL F.: Myriosclerotinia caricis - ampullaceae (Nyberg.)Buchw. na Šumavě   ..... 4

KOTLABA F.: Některé houby (makromycety) sbírané v Maroku   ..... 7

POUZAR Z.: Nález květnatce Archerova (Anthurus archeri) v Českém lese   ..... 11

ZÁHOROVSKÁ E.: Príspevok k poznaniu myxomycetov Slovenska   ..... 11

MIHÁL I.: K výskytu niektorých askomycétných druhov v podmienkach jedlobukového lesného porastu   ..... 14

FRAGNER P.: Genciánová violeť při kandidózách v Zaire   ..... 17

FRAGNER P.: Zázračný Terbinafin?   ..... 18

FRAGNER P.: Candida krusei - endoftalmitis   ..... 18

FRAGNER P.: Krátké   .....

Zprávy: Onychomykózy v Británii. - Amorolfin v léčení onychomykóz. - Sepse způsobené Rhodotorulami. - Penicilliosis   ....   19

OTČENÁŠEK M., BUCHTA V.: Citlivost a rezistence potencionálně patogenních mikromycetů k antibiotikům jako pomocné kriterium jejichrozlišení   ..... 20

HOUDA J., TICHÝ H., VLAČIHA V.: O ochraně hub v Československu na konferenci OSN - UNCED v Brazílii   ..... 23

KOTLABA F.: Houby poprvé u nás chráněny zákonem   ..... 24

Osobní: Čestné členství. - Výročí - životní jubilea   ....   27

JANITOR A.: Septuagenario PhMr. Pavel Lalok CSc. ad salutem!   ..... 28

ŠUTARA J.: Několik poznámek k nálezům rosolovce červeného v oblasti Džbánu   ..... 29

LIZOŇ P.: Mykológia v U.S.A. 3. Harvardova univerzita v Cambridge   ..... 29

FELLNER R.: Práce na soupisu hub ČSFR III.   ..... 31

FELLNER R.: 4. mezinárodní sympozium k arktické a alpinské mykologii (ISAM IV.)   ..... 32

ROD J.: Seminář Plasmodiophora brassicae - původce nádorovosti brukvovitých   ..... 33

FELLNER R.: Metodologické problémy při studiu houbové flóry   ..... 34

Zprávy o akcích - redakční sdělení   ....   37

back to content

 

Mykologické Listy # 49, 1993

full issue

KOTLABA F.: Doplněk k cévnatým rostlinám a houbám Soběslavských blat   ..... 1

VAMPOLA P.: Poznámky k rozšíření a ekologii pórnovidky drobnopóré - Schizopora flavipora v Československu   ..... 7

KOTLABA F.: Pátrejme po masečíku kulovitém - Sarcosoma globusum   ..... 8

HOLEC J.: Mycena silvie - nigrae nalezena v Čechách neboli pozor na „Mycena alkalina   ..... 10

MÍKA F.: Dva význačné druhy rodu Galerina   ..... 12

KABÁT V.: Zaujímavý druh pečiarky juhozápadnej části Malých Karpat   ..... 14

FRAGNER P.: Histoplasmosis farciminosi   ..... 15

HOUDA J.: Hypertrofie u pižmovky vyvolaná rzí Puccinia argentata (Schulz.)Wint.   ..... 17

KOTLABA F.: Poslední obhajoby kandidátských disertací z mykologie   ..... 17

FELLNER R.: Práce na soupisu hub - IV   ..... 18

SALATA B., HLŮZA B.: Mykologická problematika na 49. sjezdu PTB, 1 - 5.IX.1992, Kielce   ..... 19

URBAN Z.: Osmá evropská a středozemská konference o obilních rzích a padlí travním, Ferising - Weihenstephan, 7. - 12.září 1992   ..... 19

SLÁVIKOVÁ E.: Zomrela Dr. Anna Kocková - Kratochvílová   ..... 21

LIŠKA J.: In memoriam RNDr. Věra Holubová - Jechová, CSc.   ..... 22

KOTLABA F.: Sto let od narození Ivana Charváta   ..... 24

KOTLABA F.: Šedesát let prof. RNDr. Antona Novackého,CSc.   ..... 25

Zprávy o akcích - programy   ....   27

Redakční sdělení   ....   28

Služba čtenářům   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 50, 1993

full issue

VAMPOLA P.: Mediteránní choroš - ohňovec jižní - Phellinus pseudopunctatus nalezen na Moravě   ..... 1

ANTONÍN V.: První nález štítovky hnědé žíhané - Pluteus brunneoradiatus v České republice   ..... 4

MÍKA F.: Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné I.   ..... 6

VAMPOLA P.: Co je ohňovec obecný - Phellinus ignarius?   ..... 9

POUZAR Z.: Houbová povaha Pneumocystis carinii   ..... 12

FRAGNER P.: Padesát let od přípravy prvního českého penicilínu   ..... 15

PŘÍHODA A.: K titulům profesora dr. Karla Cejpa   ..... 22

KOTLABA F.: Prof. Dr. Josef Velenovský (1858-1949)   ..... 23

SLAVÍČEK J.: Poznámky k článku F. Tondla: „Rhodophyllus svrcekii a Entoloma seracatum“(ML č. 45/1991)   ..... 25

KOTLABA F.: Recenze knihy - Pavol Škubla: Vreckový atlas húb.   ..... 26

Zprávy o akcích   ....   29

Redakční sdělení   ....   30

back to content

 

Mykologické Listy # 51, 1994

full issue

KOTLABA F.: Naše nejzápadnější lokalita Schizopora carneolutea(Corticiaceae)   ..... 1

MÍKA F.: Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné II   ..... 2

LÁZNIČKA O.: Další zajímavé a vzácnější druhy makromycetů na JZ Moravě v letech 1989-1993   ..... 4

VAMPOLA P.: Tropický choroš pórnatice pásovaná - Rigidoporus zonalit nalezen v Čechách   ..... 6

HAGARA L.: Čo je Xerocomus babidus z dubín?   ..... 10

POUZAR Z.: Mykologické novinky: 1. Suillus clintonianus (Peck) O. Kuntze - klouzek hnědooranžový   ..... 11

KOTLABA F., POUZAR Z.: Rozrůstající se popelnička aneb Vascellum redivivum   ..... 12

TONDL F.: Plísňové toxiny - příčiny hromadných otrav lidí a zvířat   ..... 14

KOTLABA F.: Rukopis Červené knihy - nižší rostliny   ..... 18

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dvojité jubileum dr. Alberta Piláta   ..... 25

KOTLABA F.: Odešel doc. RNDr. Vladimír Skalický, CSc.   ..... 27

FELLNER R.: Třetí pracovní zasedání Evropské rady pro ochranu hub (ECCF)   ..... 28

Sdělení členům ČVSM   ....   30

back to content

 

Mykologické Listy # 52, 1994

full issue

TONDL F.: Entoloma triste - vzácný druh naší mykoflóry   ..... 1

VAMPOLA P.: Poznámky k síťkovci trojbarvému - Daedaleopsis trikolor   ..... 2

VAMPOLA P.: Poznámky ke komplexu bělochoroše modravého - Postia cesia   ..... 5

ZÁHOROVSKÁ E.: Slizovky (Myxomycetes) vypestované vo vlhkých komórkách   ..... 7

SOUKUP F.: Parazitické vystupování dřevomorky lesní (Serpula himantioides Fr. P.Karst) v ČR   ..... 12

ANTONÍN V.: Šedesát pět let profesora Aloise Černého   ..... 14

ANTONÍN V.: Šedesát pět let ing. Jana Kuthana   ..... 14

KUTHAN J.: PhDr. Ladislav Hagara - padesátníkem   ..... 15

KUTHAN J.: Zemřel prof. dr. Rolf Singer   ..... 15

KOTLABA F.: Vzpomínka na paní Mílu Herrmannovou (1905-1993)   ..... 17

KOTLABA F.: Zemřel MUDr. Ferdinand Hřebík   ..... 19

HELEBRANT L.: Vzpomínka na RNDr. Václava Herverta, CSc.   ..... 20

SOUKUP F., JANČAŘÍK V.: Vzpomínka na přítele a malíře Antonína Zezulu   ..... 21

KOTLABA F.: Ladislav Hagara: Atlas hub (Recenze)   ..... 23

Knihovní a výpůjční řád knihovny ČVSM   ....   24

Zprávy o akcích   ....   27

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 53, 1994

full issue

MIHÁL I.: Niekolko poznámok k druhovém diverzite askomycétov submontánnych bučín   ..... 1

ZÍTA V.: Klíč k určení evropských druhů rodu Geastrum Pers.   ..... 5

ZÍTA V.: Hvězdova Šmardova - Geastrum smardae V. J. Staněk - vzácný druh evropské mykoflóry   ..... 10

VAMPOLA P.: Pórnatka pomerančová - Auriporia aurulenta - poprvé nalezena v Čechách   ..... 13

LÁZNIČKA O.: Další dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě   ..... 18

KOTLABA F., POUZAR Z.: Nejjižnější lokalita Geastrum corollinum v Čechách a další nové lokality v České a Slovenské republice   ..... 20

HLŮZA B.: K 60.narozeninám ing. Jiřího Lazebníčka   ..... 25

KOTLABA F.: Zpravodajca slovenských mykológov   ..... 28

Zprávy o akcích, programy   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 54, 1995

full issue

SLAVÍČEK J.: Athelia teutoburgensis, nový druh mykoflóry České republiky   ..... 1

ANTONÍN V., VAMPOLA P., VLASÁK J.: Nové nálezy outkovky neladné - Dichomitus squalens na Moravě a Slovensku   ..... 4

KOTLABA F.: Terčka číškomilná - Lanzia echinophila v Čechách   ..... 8

TONDL F.: Omphalina cyanophylla roste v Žofínském pralese   ..... 9

OSTRÝ V., RUPTICH J.: Ergotismus - hygienický a zdravotní problém současnosti?   ..... 12

TICHÝ H.: Změny v ochraně Velkého vrchu   ..... 16

HOUDA J.: Přírodní park Džbán, útočiště vzácných hub   ..... 17

PŘÍHODA A.: Houby v baskické kuchyni   ..... 19

KUTHAN J.: Houby Baskicka - Setas del pais Vascos - Euskal - herriko zizak   ..... 20

BABEJ M.: Anomália v raste divoch kozákov brezových - Leccinum scabrum   ..... 20

KOTLABA F., POUZAR Z.: Odešel prof. dr. Ivan Málek   ..... 22

Zprávy o akcích, programy   ....   23

Recenze   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 55, 1995

full issue

LIZOŇ P.: Nové vydanie mezinárodného kódu botanickém nomenklatúry   ..... 1

HOLEC J.: Taxonomické zajímavosti našich šupinovek   ..... 5

VAMPOLA P.: Pórnatka kamčatská -Anomoporia kamtschatica - zajímavý druh naší mykoflóry   ..... 11

VAMPOLA P., KOTLABA F.,, POUZAR Z.: Rezatec jilmový -Inonotus ulmicola - zajímavý dvojník rezavce šikmého - Inonotus obliquus   ..... 13

VAMPOLA P., VÁGNER A.: Vzácná pórnatka široká - Hyphodontia latitans - nalezena na Moravě   ..... 16

VAMPOLA P.: Pórnatka žlutobílá - Junghuhnia luteoalba - nový choroš pro Českou republiku   ..... 19

KOTLABA F.: Problémy při hodnocení ohrožení hub a červené seznamy hub   ..... 21

KOTLABA F.: Vzpomínáme na dr. V. J. Staňka (1907-1983)   ..... 25

Různé   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 56, 1995

full issue

VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání pórnatky třásnité - Junghuhnia separabilima   ..... 1

OSTRÝ M.: Mykologie potravin - nově se rodící disciplína   ..... 6

KOTLABA F.: Druhý doplněk k cévnatým rostlinám a houbám Soběslavských blat   ..... 9

SLAVÍČEK J., SAMKOVÁ V.: Geastrum berkeleyi opět nalezena v Čechách   ..... 18

KOTLABA F., POUZAR Z.: Roste choroš hlinák šafránový - Aurantioporus croceus na Šumavě?   ..... 20

URBAN Z., PRÁŠIL K.: RNDr. Mirko Svrček, CSc. - 70 let   ..... 22

SVRČEK M.: Mykolog Václav Vacek (1895-1951) a Národní muzeum   ..... 26

HOLMANOVÁ J.: Vzpomínka na známého fytopatologa a vědce RNDr. Václava Herverta, CSc.   ..... 29

back to content

 

Mykologické Listy # 57, 1996

full issue

HOLEC J.: Klíč k určování šupinovek ( Pholiota ) a přehled druhů známých z České republiky   ..... 1

ZÁHOROVSKÁ E.: Slizovky (Myxomycetes) Slovenska   ..... 13

KOTLABA F.: Mizení prášivky polní - Bovista graveolens (Gasteromycetes) Slovenska   ..... 19

OTČENÁŠEK M., BUCHTA V.: Rezistence potencionálně patogenních mikromycetů k antimykotikům - závažný problém terapie mykóz   ..... 22

KOTLABA F.: Červená kniha 4 Tajnosnubných rostlin SR a ČR vyšla!   ..... 25

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřela paní Ludmila Staňková   ..... 26

Zprávy z akcí   ....   27

back to content

 

Mykologické Listy # 58, 1996

full issue

ANTONÍN V.: Klíč k určování středoevropských druhů rodů Marasmus a Setulipes   ..... 1

VAMPOLA P., POUZAR Z.: Skeletocutis alutacea a Skeletocutis kuehneri – dva nové druhy chorošů pro Českou republiku   ..... 13

VAMPOLA P.: Poznámky k určování poroidních druhů rodu Trechispora   ..... 17

KOTLABA F.: Autoři ilustrací hub v Červené knize 4   ..... 22

Recenze   ....   27

Zprávy z výboru ČVSM   ....   28

Zprávy o akcích   ....   30

back to content

 

Mykologické Listy # 59, 1996

full issue

VAMPOLA P.: Vzácná velkopórá chorošovitá houba outkovka medová –Antrodia neplita - nalezena na Slovensku   ..... 1

TICHÝ H.: Hvězdovky (Geastrum) na Lounsku   ..... 3

JESENSKÁ Z.: Dva nové a vážné mykotoxiny   ..... 7

JESENSKÁ Z.: Historka lekárskej mykologie v USA   ..... 11

Recenze   ....   14

Osobní   ....   15

Zprávy z výboru ČVSM   ....   17

Z knihovny ČVSM   ....   20

Z dopisů členů   ....   25

Různé   ....   27

back to content

 

Mykologické Listy # 60, 1997

full issue

TONDL F.: Bedlička ohnivá (Lepiota ignicolor) –poznámky k ekologii a rozšíření   ..... 1

VALTER J.: Chřapáč černý –Helvella corium v České republice   ..... 5

OSTRÝ V., RUPRICH J.: Futomosiny, mykotoxiny produkované druhy rodu Fusarium   ..... 11

URBAN Z.: Za Svatoplukem Šebkem   ..... 18

Z knihovny ČVSM (A. Kubátová, J. Klán, Z. Pouzar )   ....   26

Různé   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 61, 1997

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkové houby České republiky a Slovenska I. Tomemtellopsis bresadoliana - vatovečka nazelenalá   ..... 1

ANTONÍN V.: Penízovka Benoistova – Gymnopus benoistii, málo známý druh naší mikroflóry   ..... 5

JESENSKÁ Z.: Význam vláknitých mikromycét a ich toxínov v pracovnom ovzduší a v ovzduší bytov pre zdravie člověka   ..... 9

OTČENÁŠEK M., BUCHTA V.: Mikroskopické houby jako původci infekčních komplikací AIDS   ..... 12

SVRČEK M.: Padesátému výročí založení ČVSM   ..... 19

Recenze   ....   24

Osobní   ....   25

Zprávy z výboru ČVSM ( A. Kubátová, J. Klán, Z. Pouzar )   ....   26

Různé (D. Novotný)   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 62, 1997

full issue

ČÍŽEK K.: Myxarium subhyalinum – slizovník lilákovitý roste také v Čechách   ..... 1

VARNU L.: Klúč na určovanie terestrických húb s ostnitým hymenoforom   ..... 4

PIECKOVÁ E.: Stručne o termorezistentných mikromycétach   ..... 12

ZEMÁNKOVÁ M., ZEMÁNEK A.: Vzácné houby v parku na Klíčově   ..... 16

SVRČEK M.: K padesátému výročí založení ČVSM ( dokončení )   ..... 17

VALTER J.: Příprava řezů hub ručním mikrotomem   ..... 22

Recenze (Kotlaba F. – Jaroslav K. Man: Houbařské počteníčko )   ....   25

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřel prof. Dr. E. J. H. Conner (1906-1996)   ..... 27

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar)   ....   29

Různé   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 63, 1997

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Vzpomínáme ing. Jana Kuthana (1929-1997 )   ..... 1

OTČENÁŠEK M.: Syncephalastrum racemosum –původce myotické kolonizace traumatické rány   ..... 6

HLŮZA B.: Index Mykologických listů č. 51-60   ..... 8

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar)   ....   28

Různé   ....   30

back to content

 

Mykologické Listy # 64, 1998

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkové houby České republiky a Slovenska III. –Tomentella crinalis – vatička vlasatá   ..... 1

KOTLABA F., POUZAR Z.: Naše ohnivce ( Phellinus ) a klíč k jejich určování   ..... 5

JESENSKÁ Z.: Penicillium nalgovience Laxa   ..... 12

HOLEC J.: Mykologové a herbáře ve Vídni a a Innsbrucku   ..... 16

KUBÁTOVÁ A.: Kurzy pořádané mezinárodním mykologickým ústavem v Anglii a Centrální sbírkou mikroskopických hub v Holansku v roce 1998   ..... 23

Zprávy o akcích (K. Prášil, M. Beran, V. Antonín)   ....   25

back to content

 

Mykologické Listy # 65, 1998

full issue

ANTONÍN V.: Klíč k určování evropských druhů rodu Marasmiellus   ..... 1

HAGARA L.: Opatovný nález Kavinia alboviridis na Slovensku   ..... 9

TICHÝ H.: Další lokalita lesklorodky ploské se zoocecidiemi   ..... 10

PIECKOVÁ E.: Mikromycéty vo vnútornom prostředí veřejných budov - technické a zdravotné svislosti   ..... 11

KUBÁTOVÁ A.: Co je nového ve studiu rodů Penecillum a Aspergillus?   ..... 16

ANTONÍN V.: Za Květoslavou Koncerovou   ..... 23

Zprávy o akcích (B. Hlůza a E. Matejko - Gosztyla)   ....   24

Zpráva z výboru ČVSM   ....   26

Burza   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 66, 1998

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska IV. Tomentella italica - vatička italská   ..... 1

HAGARA L.: Nové zbery rosolovkovitých húb rodu Heterochaetella   ..... 5

VALTER J.: Nálezy pórnovidky drobnopóré - Schizopora flavipora v jižních Čechách   ..... 7

LÁZNIČKA O.: Některé vzácnější a zajímavé makromycety sbírané na jihozápadní Moravě v letech 1994-1996   ..... 10

PIECKOVÁ E.: Čo je nové v mykotoxikologii?   ..... 14

KOTLABA F., POUZAR Z.: Odešel profesor Karel Kult (1917-1998)   ..... 23

KUBÁTOVÁ A.: Novinky knihovny ČVSM   ..... 26

Zprávy z výboru ČVSM   ....   27

Mykologické vycházky   ....   28

Různé   ....   28

Žádost o spolupráci   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 67, 1998

full issue

HAGARA L.: K ekológii druhu Lindtneria chordulata.   ..... 1

MÍKA F.: Mykoflóra západočeské vápencové oblasti. Vrch Moučenka u Horažďovic v okrese Klatovy.   ..... 3

JESENSKÁ Z: Potravinárska mykológia na konci nášho tisícročia.   ..... 20

KOTLABA F.: Filmový režisér Zdeněk Poskalský a houby.   ..... 25

KUBÁTOVÁ A., PROKINOVÁ E.: Novinky knihovny ČVSM.   ..... 28

back to content

 

Mykologické Listy # 68, 1999

full issue

HROUDA P.: Pleurotus – klíč a taxonomické poznámky - 1   .....

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska IV. Pseudotomentella atrocyanea – vatovka modrovýtrusá.   ..... 8

ANTONÍN V.: Komentovaný klíč k určování evropských druhů rodů Chaetocalathus a Crinipellis   ..... 12

JESENSKÁ Z: Zdravotné problémy obyvateľov “plesňami" kontaminovaných bytov.   ..... 15

Osobní   ....   22

Zprávy z výboru ČVSM   ....   24

Různé   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 69, 1999

full issue

VARJÚ L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – I. Hyfové systémy.   ..... 1

JINDŘICH O.: Klíč k určování kuřátek rodu Ramaria, podrodu Echinoramaria.   ..... 6

LÁZNIČKA O.: Mykoflóra zámecké obory v Náměšti nad Oslavou v letech 1957-1995.   ..... 11

KUBÁTOVÁ A., MARTÍNKOVÁ E.: Mikroskopické houby na lidských mumiích.   ..... 21

PIECKOVÁ E.: Správa zo 6. medzinárodného mykologického kongresu   ..... 26

Pozvánka na seminář "Houby jako modelové organismy ve výzkumu a biotechnologii"   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 70, 1999

full issue

VARJÚ L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – II. Hymenium   ..... 1

ČÍŽEK K.: Serendipita vermifera (Tremellaceae) – nový druh pro Českou mykoflóru   ..... 5

KUČERA T.: Nález druhu Volvariella surrecta na Plzeňsku   ..... 9

PIECKOVÁ E.: Mykotoxikologické aktuality   ..... 10

HLŮZA B.: Ing. Jiří Lazebníček – 65 let   ..... 19

ANTONÍN V.: Šedesát let Aloise Vágnera   ..... 21

POUZAR Z.: Henri Romagnesi (7. II. 1912 – 18. I. 1999)   ..... 23

HLŮZA B.: Za Jaroslavem Kupkou   ..... 24

Zprávy z výboru ČVSM   ....   26

Novinky z knihovny ČVSM   ....   28

Různé   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 71, 1999

full issue

VARJÚ L.: Úvod do mikroskopického štúdia trúdnikov (Polyporaceae) – III.Sety, pokožka, chlamydospóry   ..... 1

JINDŘICH O.: Klíč k určování kuřátek z podrodu Lentoramaria rodu Ramaria   ..... 6

PIECKOVÁ E., JESENSKÁ Z.: Je potrebné testovať citlivosť mikromycét na antimykotiká in vitro v klinických mikrobiologických laboratóriach?   ..... 10

HOLEC J.: Zemřel Josef Herink   ..... 16

KOTLABA F.: Potřeba latinské zkratky pro “zapsal" v přírodních vědách   ..... 18

PRÁŠIL K., KUBÁTOVÁ A., MARVANOVÁ L.: Seminář "Problematika anamorfního rodu Fusarium"   ..... 20

PRÁŠIL K.: Exkurze sekce pro studium mikroskopických hub v ČR v roce 1998 - 23   .....

ANTONÍN V.: XIII. kongres evropských mykologů (Alcalá de Henares, 21. - 25. IX. 1999)   ..... 27

Novinky z knihovny ČVSM (Holec J., Kubátová A., Prášil K.)   ....   29

Seznam členů ČSVM   ....   33

back to content

 

Mykologické Listy # 72, 2000

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republika a Slovenska V. Pseudotomentella nigra – vatovka černá   ..... 1

BIEBEROVÁ Z.: Dvě nové lokality slizečky chlupaté - Xerula melanotricha na Moravě   ..... 6

TIMORANSKÁ M.: Vzácnější druhy makromycetů polesí lesa Spálená u obce Zbelítov v okrese Písek   ..... 9

VALTER J.: Nové lokality bělochoroše slzícího (Oligoporus guttulatus) v jižních Čechách   ..... 11

PIECKOVÁ E.: Správa z 9. mezinárodného mykologického kongresu IUMS   ..... 18

Osobní   ....   21

Zprávy z výboru ČVSM   ....   22

Novinky z knihovny ČVSM   ....   24

HOLEC J.: Výsledky soutěže “Herbářové položky roku 1999" a vyhlášení nového ročníku soutěže pro rok 2000   ..... 26

HOLEC J.: Mykologický herbář MUDr. Josefa Herinka   ..... 28

Různé (Novotný D.)   ....   29

Index Mykologických listů č. 61 - 70 (Hlůza B.)   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 73, 2000

full issue

KOTLABA F.: Třetí příspěvek k houbám Soběslavských blat   ..... 1

LAZEBNÍČEK J.: Další lokalita vzácné kornatcovité houby Pulcherricium caeruleum v Řecku   ..... 13

BIEBEROVÁ Z.: Ochrana hub – teorie a praxe   ..... 17

MARKOVÁ J.: Zemřel univerzitní profesor RNDr. Zdeněk Urban, DrSc.   ..... 20

ŠAŠEK V.: Prof. Hans Peter Molitoris – 65 let   ..... 22

OSTRÝ V., KARPÍŠKOVÁ R.: 17. světová konference FOODMICRO 99   ..... 23

Zprávy o akcích   ....   25

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová, Z. Pouzar)   ....   26

Různé (D. Novotný)   ....   28

Inzeráty, výzvy   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 74, 2000

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska VI. Tomentella terrestris – vatička hnědovínová   ..... 1

Zprávy z výboru ČVSM   ....   4

KOTLABA F., POUZAR Z.: Přehlížený druh našich lošáků – Sarcodon squamosus   ..... 5

DECKEROVÁ H.: Nálezy vzácných hub v CHKO Poodří   ..... 8

JANČOVIČOVÁ S.: Huby udržiavaných trávnatých plôch na dunajskom ostrove Sihoť v Bratislave (Slovensko)   ..... 11

TOMŠOVSKÝ M.: Nález dvou vzácných askomycetů ze Slezských Beskyd   ..... 15

GÓDYOVÁ M., ŠIMONOVIČOVÁ A., FRANKOVÁ E.: Biodeteriorácia kamenných substrátov pôdnymi mikromycétami   ..... 17

OSTRÝ V.: Huitlacoche – mexická delikatesa?   ..... 23

HOLEC J.: K pětasedmdesátinám dr. Mirko Svrčka   ..... 24

ANTONÍN V.: Za Jaroslavem Krejčím (13. 3. 1935 – 27. 2. 1999)   ..... 25

OSTRÝ V.: Odborný seminář o biomarkerech mykotoxinů na SZÚ - CHPŘ v Brně   ..... 26

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová)   ....   27

Recenze (J. Holec)   ....   28

Přehled článků v časopise Czech Mycology, roč. 51 (1999)   ....   29

back to content

 

Mykologické Listy # 75, 2000

full issue

KOTLABA F., KOCOURKOVÁ J.: První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách   ..... 1

Zprávy z výboru ČVSM   ....   4

BIEBEROVÁ Z.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území – NPP Malhotky, k.ú. Nevojice   ..... 5

OSTRÝ V.: Historie epidemií ergotizmu   ..... 15

JANITOR A.: Spomienka na Igora Fábryho   ..... 21

VAŠUTOVÁ M.: Setkání mladých mykologů ve Velemíně   ..... 27

OSTRÝ V.: Odborný seminář o mykotoxinech v potravinách a krmivech na Techagru   ..... 27

Novinky z knihovny ČVSM (K. Prášil)   ....   28

Výsledky voleb do výboru ČVSM   ....   30

back to content

 

Mykologické Listy # 76, 2001

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. VIII. Tomentellopsis submollis - vatovečka měkká   ..... 1

SUKOVÁ M., SVRČEK M.: Hlízenka Curreyova (Myriosclerotinia curreyana) v Čechách   ..... 4

TONDL F.: Hlíva pozemní - Pleurotus acerosus - nalezen na Šumavě   ..... 9

PAULECH P.: Výskyt niektorých hrdzí (Uredinales) v NPR Rozsutec v rokoch 1996-1998   ..... 11

HOLEC J.: Některé změny v novém kódu botanické nomenklatury (Saint Louis Code)   ..... 14

Zprávy z výboru a valné hromady ČVSM (J. Klán, A. Kubátová, Z. Pouzar)   ....   19

Osobní (Výročí členů ČVSM, A. Kubátová)   ....   23

HOLEC J.: Výsledky soutěže - Herbářové položky roku 2000?   ..... 25

HOLEC J.: Soutěž - Herbářové položky roku 2001?   ..... 26

Zprávy o akcích (J. Kunert, V. Ostrý)   ....   27

Recenze (M. Gryndler)   ....   29

Křídová příloha: Galerie našich hub I (Myxomphalia maura (Fr.: Fr.) Hora - kalichovka spáleništní), (V. Antonín); Galerie našich hub II (Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kuyper - kalichovka Swartzova), (V. Antonín)   ....  

back to content

 

Mykologické Listy # 77, 2001

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. IX. Tomentella cinerascens - vatička popelavá   ..... 1

SKÁLA E.: Lanýže (Tuber) rostou i na Teplicku   ..... 5

NOVOTNÝ D.: Poznámky ke studiu mikroskopických hub dřevin a k onemocnění s tracheomykózními příznaky   ..... 9

ROD J.: Užitečná rez   ..... 19

Novinky z knihovny ČVSM   ....   20

Recenze (J. Hýsek, J. Krátká, J. Marková)   ....   20

Různé (V. Ostrý, V. Antonín, J. Holec)   ....   25

Inzeráty, výzvy   ....   30

Křídová příloha: Galerie našich hub III (Gymnopilus josserandii Antonín - šupinovka Josserandova), (V. Antonín); Galerie našich hub IV (Fayodia bishaerigera (J. Lange) Antonín et Noordel. kalichovka dvojvýtrusá), (V. Antonín)   ....  

back to content

 

Mykologické Listy # 78, 2001

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Outkovka Trogova v Čechách   ..... 1

TOMŠOVSKÝ M.: Přehled druhů hub nalezených na prvním setkání mladých mykologů ve Velemíně   ..... 5

HOLEC J.: Komentář k taxonomii a rozšíření druhů Pholiota cerifera a Pholiota squarrulosoides   ..... 7

PIECKOVÁ E.: Mikroskopické vláknité huby v textilných vláknach rastlinného pôvodu a ich zdravotný význam   ..... 11

ROD J.: I fytopatogenní houby mohou psát dějiny   ..... 17

KRAKOVSKÁ Z.: Aktuálne o antifungálnych látkach   ..... 20

Zprávy z výboru ČVSM   ....   27

Zprávy o akcích (J. Holec)   ....   29

Inzeráty, výzvy   ....   30

Křídová příloha: Galerie našich hub V (Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.– šupinovka zlatozávojná), (J. Holec); Galerie našich hub VI (Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. – šupinovka ježatá), (J. Holec)   ....  

back to content

 

Mykologické Listy # 79, 2001

full issue

HAGARA L.: Nový zber Lindtneria trachyspora na Slovensku   ..... 1

TICHÝ H.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území NPR Velký vrch u Vršovic, okr. Louny   ..... 3

PIECKOVÁ E.: Aktuálne o mykotoxínoch   ..... 8

OSTRÝ V.: Praktické aspekty ochrany a podpory veřejného zdraví před mikromycety a mykotoxiny   ..... 16

Recenze (M. Zemánková)   ....   24

Zprávy z výboru ČVSM   ....   25

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová)   ....   28

Zprávy o akcích (V. Antonín a A. Vágner)   ....   29

Křídová příloha: Galerie našich hub VII (Cortinarius gentilis Fr.– pavučinec příbuzný), (M. Beran); Galerie našich hub VIII (Cortinarius limonius (Fr.: Fr.) Fr. – pavučinec žlutoplavý), (M. Beran)   ....  

back to content

 

Mykologické Listy # 80, 2002

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska X. Pseudotomentella humicola – vatovka přezkatá   ..... 1

HAGARA L.: Hypochnella violacea - vzácna huba našich luhov   ..... 4

TONDL F.: Lošáček statný (Phellodon confluens) skutečně roste na hrázi rybníka Naděje na Třeboňsku   ..... 6

BIEBEROVÁ Z.: Druhý příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území – NPR Větrníky, k. ú. Letonice   ..... 7

ZÁHOROVSKÁ E., LISICKÁ E.: Lamproderma arcyrioides (Myxomycota, Stemonitidaceae) fruktifikujúca na lišajníkoch   ..... 12

JANITOR A.: Ing Cyprián Paulech CSc. už nie je medzi nami   ..... 14

KOTLABA F., POUZAR Z.: Odešel doc. ing. Antonín Příhoda   ..... 15

Recenze (J. Holec)   ....   18

Novinky z knihovny ČVSM (A. Kubátová)   ....   19

Různé (J. Holec)   ....   21

Zprávy o akcích   ....   22

Osobní (J. Holec)   ....   28

Redakční sdělení   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 81, 2002

full issue

JINDŘICH O.: Určujeme dobře naše nejrozšířenější druhy kuřáteček – Clavulina coralloides, C. cinerea a C. rugosa?   ..... 1

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XI. Tomentella asperula – vatička bělovrstvá   ..... 4

KOTLABA F., POUZAR Z.: Na paměť dr. Jiřího Hlaváčka (1927-2002)   ..... 7

HOLEC S.: Zemřel František Míka (1925-2000)   ..... 11

Zprávy o akcích (K. Prášil, V. Antonín)   ....   13

HLŮZA B.: Index Mykologických listů 71-80   ..... 14

Různé (V. Antonín, J. Holec)   ....   32

back to content

 

Mykologické Listy # 82, 2002

full issue

ANTONÍN V.: Klíč k určování středoevropských druhů rodu kalichovka - Xeromphalina   ..... 1

HAGARA L.: Callistosporium luteoolivaceum aj na Slovensku   ..... 5

DECKEROVÁ H.: Makromycety PR “Černý les” u Šilheřovic, okr. Opava   ..... 7

VALTER J.: Nálezy dvou druhů vzácnějších dřevních hub - houževnatce vonného (Lentinus suavissimus) a hlívy fialové (Panus conchatus) - v jižních Čechách   ..... 12

SKUHRAVÁ M.: Hálky na houbách   ..... 16

Osobní   ....   18

Zprávy o akcích (V. Antonín, J. Holec)   ....   19

Zprávy z výboru ČVSM   ....   20

Různé (H. Tichý:Jak bylo splněno usnesení mykologů přijaté před 15 lety; J. Holec:Sborník z konference “Mykologický výzkum na Šumavě” vyšel!; Výzva redakce)   ....   23

back to content

 

Mykologické Listy # 83, 2003

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XII. Tomentella duemmeri – vatička Duemmerova   ..... 1

JINDŘICH O.: Ramaria flavigelatinosa, nový druh kuřátek pro Českou republiku   ..... 5

HOLEC J.: Ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) na Boubíně – první nález na Šumavě a nejvýše položený v Čechách   ..... 8

TICHÝ H.: Vzácné makromycety okresu Louny   ..... 10

LABUDA R., MÁTÉOVÁ S.: Zoznam druhových mien rodu Penicillium a ich synoným známych do roku 2000   ..... 14

Zprávy o akcích (J. Holec, V. Antonín a A. Vágner)   ....   24

Zprávy z výboru ČVSM   ....   26

Různé (J. Holec)   ....   28

back to content

 

Mykologické Listy # 84, 2003

full issue

BERAN M.: Druhy a infraspecifické taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezené na území ČR a SR   ..... 1
Species and intraspecific taxa of the subgenus Dermocybe (genus Cortinarius, Agaricales) on the territory of the Czech Slovak Republics   Abstract  

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIII. Tomentella atramentaria – vatička inkoustová   ..... 20
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XIII. Tomentella atramentaria   Abstract  

SKÁLA E.: Hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus) nalezen na Teplicku   ..... 25
Kurzsporiger Röhrling (Rubinoboletus rubinus ) wurde im Region von Teplice gefunden.   Abstract  

BIEBEROVÁ Z.: Nová lokalita outkovky neladné (Dichomitus squalens) na Moravě   ..... 28
A new locality of the polypore Dichomitus squalens in Moravia.   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dvě další lokality hvězdovky Šmardovy u nás   ..... 31
Two additional localities of Geastrum smardae in the Czech Republic.   Abstract  

HOLEC J.: Prachovčník bukový - Phleogena faginea – hromadný výskyt v Podyjí a poznámky k rozšíření v České republice   ..... 33
Phleogena faginea – abundant occurrence in the Podyjí National Park and notes on its distribution in the Czech Republic   Abstract  

KUBÁTOVÁ A.: Nové zněmy v taxonomii rodu Verticillium: revize sekce Prostrata   ..... 38
New changes in taxonomy of Verticillium section Prostrata   Abstract  

Zprávy o akcích (H. Deckerová, L. Dušková a M. Havlová)   ....   47

Různé (O. Jindřich, M. Beran)   ....   51

Poděkování členům ČVSM (výbor)   ....   53

Výzva (M. Graca a V. Balner, R. Fellner)   ....   54

Opravy (redakce)   ....   57

Sdělení výboru ČVSM   ....   57

back to content

 

Mykologické Listy # 86, 2003

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIV. Tomentella galzinii – vatička Galzinova   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XIV. Tomentella galzinii   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Masenka lišejníkovitá - Hypocreopsis lichenoides (tvrdohouby) nalezena v Čechách   ..... 4
Hypocreopsis lichenoides (Pyrenomycetes) found in Bohemia   Abstract  

JINDŘICH O.: Kuřátka jarmuzová (Ramaria botrytis) a kuřátka narůžovělá (R. rubriper -manens) - snadno zaměnitelné druhy   ..... 8
Ramaria botrytis and R. rubripermanens – two easily confused species   Abstract  

ZELENÝ L.: Mykoflóra Farské skály (okr. Plzeň -jih)   ..... 10
Mycoflora of the Farská skála (distr. Plzeň-jih)   Abstract  

ČERNÝ K., ŠVECOVÁ A., GREGOROVÁ B., HOLUB V.: Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. I. Nálezy v chráněných územích   ..... 20
Selected microscopic and wood­decaying fungi collected by the Dept. of Dendrology and Protected Trees of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic in the years 2000­2002. I. Collections in protected areas   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 87, 2004

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Nápadná časně jarní lupenatá houba penízovka jarní – Collybia verna   ..... 1
A striking early spring agaric - Collybia verna   Abstract  

HOLEC J., BERAN M.: Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů   ..... 4
List of fungal species for a complement of the list of organisms protected by law   Abstract  

TICHÝ H.: Příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území. Přírodní památka „V hlubokém“ u Peruce, okr. Louny   ..... 14
Contribution to a mycoflora of protected areas. Natural Monument „V hlubokém“ near Peruc, Louny District   Abstract  

ČERNÝ K., ŠVECOVÁ A., GREGOROVÁ B., HOLUB V.: Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. II. Nálezy mimo chráněná území   ..... 18
Selected microscopic and wood-decaying fungi collected by the Dept. of Dendrology and Protected Trees of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic in the years 2000-2002. II. Collections outside protected areas   Abstract  

KOTLABA F.: Odešel mykolog Zdeněk Kluzák(1926-2003)   ..... 24

Recenze (J. Chalupský)   ....   26

Zprávy o akcích (M. Tůmová a M. Šilhánová, J. Holec, J. Klán. V. Antonín a A. Vágner)   ....   28

Zprávy z výboru ČVSM (J. Holec)   ....   31

Oznámení o konání valné hromady ČVSM   ....   33

back to content

 

Mykologické Listy # 88, 2004

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XV. Tomentella testaceogilva – vatička hlínožlutá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XV. Tomentella testaceogilva   Abstract  

HOLEC J., BERAN M.: Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (dokončení)   ..... 6
List of fungal species for a complement of the list of organisms protected by law   Abstract  

ČERNÝ K., ŠVECOVÁ A., GREGOROVÁ B., HOLUB V : Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000-2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení)   ..... 16
Selected microscopic and wood-decaying fungi collected by the Dept. of Dendrology and Protected Trees of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic in the years 2000-2002. II. Collections outside protected areas   Abstract  

VAŠUTOVÁ M.: Některé vzácnější makromycety Rožnovska (CHKO Beskydy)   ..... 20
Some rare macromycetes in the surroundings of Rožnov pod Radhoštěm (Protected Landscape Area Beskydy)   Abstract  

JANDA D.: Sběr a uchování hlenek   ..... 27

TOMŠOVSKÝ M.: Využití „obyčejného choroše“ v lékařství   ..... 29
The use of “a common polypore“ in medicine   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Endofytické houby rostlin (1. část)   ..... 31
Endophytic fungi of plants   Abstract  

LAZEBNÍČEK J.: K 75. výročí narození profesora Bronislava Hlůzy   ..... 35

KOTLABA F.: 120 let of narození mykologa Rudolfa Veselého (1884-1996)   ..... 37

Zprávy o akcích (J. Holec, V. Antonín)   ....   40

Zprávy z výboru ČVSM   ....   41

Oprava (redakce)   ....   41

back to content

 

Mykologické Listy # 89, 2004

full issue

KOTLABA F.: Čtvrtý příspěvek k houbám Soběslavských blat   ..... 1
Fourth contribution to the fungi of the Soběslavská blata peat bogs   Abstract  

BIEBEROVÁ Z.: Třetí příspěvek k poznání mykoflóry chráněných území - NPP Váté písky, k.ú. Bzenec a k.ú.Vracov   ..... 6
The third contribution to the mycoflora of protected areas – Váté písky National Nature Monument   Abstract  

TICHÝ H.: Helvella albella - druh, na který se zapomnělo   ..... 13
Helvella albella – a forgotten species   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Endofytické houby rostlin (2. část)   ..... 15
Endophytic fungi of plants (second part)   Abstract  

KOTLABA F.: Způsob psaní měsíců sběrů v publikacích a na herbářových etiketách římskými číslicemi   ..... 22

HLŮZA B.: Ing. Jiří Lazebníček: 70 let   ..... 24

ANTONÍN V.: Alois Vágner: 65 let!   ..... 26

Recenze: Škubla P., Mycoflora Slovaca (V. Antonín a J. Holec)   ....   29

Různé (J. Holec)   ....   30

Zprávy z výboru ČVSM   ....   31

back to content

 

Mykologické Listy # 90, 2004

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XVI. Tomentellopsis pusilla – vatovečka drobnovýtrusá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XVI. Tomentellopsis pusilla   Abstract  

HOLEC S., ZELENÝ L.: Další lokalita masenky lišejníkovité v Čechách   ..... 6
Another locality of Hypocreopsis lichenoides in Bohemia.   Abstract  

JINDŘICH O., JUNEK M.: Clavariadaulnoyae Quél., nový druh naší mykoflóry   ..... 10
Clavaria daulnoyae Quél., a new species of the Czech mycoflora   Abstract  

HOLEC J.: Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice   ..... 12
New localities of the rare fungus Pholiota elegans in the Czech Republic   Abstract  

VLASÁK J.: Hledání chorošů v USA   ..... 15

ANTONÍN V.: Komentovaný klíč evropských druhů kalichovek z rodů Fayodia, Gamundia a Myxomphalia (Tricholomataceae, Agaricales)   ..... 20
A commented key to the European species of the genera Fayodia, Gamundia and Myxomphalia (Tricholomataceae, Agaricales)   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku. 1   ..... 24
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia.   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Ophiostomatální houby   ..... 27
Ophiostomatoid fungi   Abstract  

SVRČEK M.: Fiktivní rozhovor s Albertem Pilátem (1903-1974)   ..... 39

HOLEC J.: Rukověť k poznání mykologů   ..... 44

ANTONÍN V.: Marasmius wynnei nebo M. wynneae   ..... 45

Recenze: Gáper J. a Pišút I., Mykológia (A. Janitor)   ....   45

Informace o akcích ( Cyklus přednášek brněnské pobočky ČVSM)   ....   47

Zprávy o akcích (Borovička J., Piecková E., Antonín V.)   ....   48

Zprávy z výboru ČVSM (Kubátová A.)   ....   51

Různé (Holec J., Švecová A.)   ....   52

back to content

 

Mykologické Listy # 92, 2004

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XVII. Tomentella bresadolae – vatička velkovýtrusá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XVII. Tomentella bresadolae   Abstract  

RIPKOVÁ S., ZALIBEROVÁ M., KUČERA V.: Nález čiapočky močiarnej (Mitrula paludosa) na Záhorskej nížine a poznámky k jej výskytu na Slovensku   ..... 6
The record of Mitrula paludosa in Záhorská nížina Lowland and notes on its occurrence in Slovakia   Abstract  

ANTONÍN V.: Hledejte nový druh lošáku   ..... 10
Look for a new hydnaceous fungus!   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Mykobiota dubů a tzv. tracheomykózní onemocnění dubů   ..... 11
Mycobiota of oaks and oak decline   Abstract  

KOTLABA F.: Devadesát let ing. Augustina Funfálka   ..... 19

JANITOR A.: Šestdesiatiny PhDr. Ladislava Hagaru, PhD.   ..... 21

Recenze: V. Hrdina, R. Hrdina, L. Jahodář, Z. Martinec a V. Měrka - Přírodní toxiny a jedy (J. Chalupský)   ....   26

Informace o akcích (konference Mykoflóra Západných Karpát, přednášky ČVSM v Praze)   ....   27

ANTONÍN V., HOLEC J.: Evropská mykologická společnost   ..... 28

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   32

HLŮZA B.: Index a rodový a druhový rejstřík Mykologických listů 81-91   ..... 34

back to content

 

Mykologické Listy # 93, 2005

full issue

POUZAR Z.: Klíč k určování našich trepkovitek (Crepidotus) a poznámky k nim   ..... 1
A key to our species of the genus Crepidotus and notes to them   Abstract  

HOLEC J.: Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům   ..... 10
A key to the identification of Gymnopilus species known from the Czech Republic   Abstract  

ZÍTA V.: Nová lokalita vzácné břichatky Geastrum berkeleyi v České republice   ..... 16
New locality of the rare gasteromycete Geastrum berkeleyi in the Czech Republic   Abstract  

POUZAR Z., VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání vzácné parazitické rosolovky chorošové – Tremella polyporina   ..... 17
Contribution to the knowledge of the rare parasite Tremella polyporina Reid.   Abstract  

ŠILHÁNOVÁ M.: Nové poznatky o některých chorobách révy vinné (Vitis vinifera L.)   ..... 20
New knowledge on some diseases of Vitis vinifera L.   Abstract  

KOTLABA F.: K devadesátým narozeninám MUDr. Jana Z. Cvrčka   ..... 28

Úmrtí   ....   29

Recenze: M. Gryndler a kolektiv - Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin (M. Tomšovský)   ....   30

HOLEC J.: Dilema profesionálního mykologa   ..... 31

ANTONÍN V.: Mykologie makromycetů v Korejské republice   ..... 32

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   34

Informace o akcích (seminář Mykologický průzkum v chráněných územích ČR )   ....   35

Přehled článků uvěřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 56 (2004)   ....   35

back to content

 

Mykologické Listy # 94, 2005

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dvacet pět let Mykologických listů   ..... 1

ANTONÍN V.: Komentovaný klíč ke středoevropským druhům helmovek z rodu Hemimycena   ..... 3
A commented key to Central-European species of the genus Hemimycena   Abstract  

HOLEC J.: Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v plzeňském kraji   ..... 11
Interesting finds of macromycetes in the Chynínské buky and Jelení vrch Nature Reserves in the Plzeňský kraj region, Czech Republic   Abstract  

SKÁLA E.: Nová lokalita mecháčku pozemního – Arrhenia acerosa – v jižních Čechách   ..... 20
Neue Lokalität des Grauen Zwerkseitlings - Arrhenia acerosa – in Südböhmen   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Metody studia vnitřní mykobioty rostlin se zřetelem na endofy -tické houby   ..... 22
Internal mycobiota of woody plants with respect to endophytic fungi. Study methods.   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Odešla prom. biol. Ľudovíta Vítková, M.S. (1943-2005)   ..... 25

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   26

Informace o akcích (XVII. mezinárodní botanický kongres)   ....   27

Různé (Mycologia balcanica)   ....   31

Seminář "Mykologický průzkum v chráněných územích ČR", Praha, 23. dubna 2005 – Abstrakty   ....   32

back to content

 

Mykologické Listy # 95, 2006

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XVIII. Pseudotomentella atrofusca – vatovka černohnědá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XVIII. Pseudotomentella atrofusca   Abstract  

KOTLABA F.: Několik sběrů dřevních makromycetů z ostrova Ischia, Itálie   ..... 6
Some wood-inhabiting macromycetes collected on the island of Ischia, S Italy   Abstract  

REMEŠOVÁ J.: Druhové spektrum mikromycetů na transgenní a netransgenní kukuřici   ..... 11
Spectrum of micromycete species on transgenic and non-transgenic maize hybrids   Abstract  

HERINK J., RYCHLÍK I., POUZAR Z.: Škodlivé působení čirůvky zelánky na lidský organizmus   ..... 20

PRÁŠIL K., SUKOVÁ M.: K osmdesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, CSc.   ..... 25

Informace o akcích (Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, III. ročník; 9. mykologické dni na Slovensku)   ....   29

Úmrtí (J. Z. Cvrček)   ....   33

back to content

 

Mykologické Listy # 96, 2006

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIX. Tomentellopsis zygodesmoides – vatovečka hnědavá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XIX. Tomentellopsis zygodesmoides   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Evropské druhy rodu Biscogniauxia   ..... 6
European species of the genus Biscogniauxia   Abstract  

KOTLABA F.: Neobvyklá lokalita prášivky polní – Bovista graveolens – v Čechách   ..... 12
An unusual locality of Bovista graveolens in Bohemia   Abstract  

RIPKOVÁ S., KUČERA V.: Drobnojazýček zelený (Microglossum viride) a dutinovka otrubnatá (Encoelia furfuracea) – prehliadané druhy slovenskej mykoflóry?   ..... 14
Microglossum viride and Encoelia furfuracea – overlooked species of the Slovak mycoflora?   Abstract  

KOUT J.: Nálezy dvou zajímavých a vzácných druhů hub ze skupiny Aphyllophorales v Čechách - Hericium erinaceus a Aleurodiscus disciformis   ..... 20
Collections of two interesting and rare species of fungi of the group Aphyllophorales in Bohemia (Czech Republic) – Hericium erinaceus and Aleurodiscus disciformis   Abstract  

HLŮZA B.: Vzpomínka na profesora Jaromíra Dienera 100 let od jeho narození (1906-1984)   ..... 23

Výročí členů ČVSM   ....   28

Informace o akcích (R. Fellner, K. Prášil, P. Lizoň)   ....   29

Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová)   ....   32

Novinky v knihovně ČVSM   ....   33

Přehled článků uveřejněných v časopise Czech Mycology, roč. 57 (2005)   ....   35

back to content

 

Mykologické Listy # 97, 2006

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Větvovka olšová – Vuilleminia alni (Corticiaceae) – v Čechách   ..... 1
Vuilleminia alni (Corticiaceae ) in Bohemia   Abstract  

ANTONÍN V.: Znáte čechratku podvinutou?   ..... 6
Do you know Paxillus involutus ?   Abstract  

JINDŘICH O.: Nové lokality kuřátek horských (Ramaria largentii) v Čechách a na Moravě   ..... 12
New records of Ramaria largentii in Bohemia and Moravia (Czech Republic)   Abstract  

VAMPOLA P., POUZAR Z.: Příspěvek k poznání vzácného bělochoroše poříčního – Tyromyces fumidiceps   ..... 14
Contribution to the knowledge of a rare polypore Tyromyces fumidiceps   Abstract  

KOUT J.: Chorošovité houby přírodní památky V Houlištích a dvě nové lokality Pycnoporellus fulgens pro ČR   ..... 17
Polyporaceous fungi of V Houlištích Nature Monument and two new localities of Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Pleurotus calyptratus a Gyromitra fastigiata – dva překvapivé nálezy hub na ostravské haldě Lučina   ..... 22
Pleurotus calyptratus and Gyromitra fastigiata – two remarkable finds of fungi at Lučina coalmine dump in Ostrava (northern Moravia)   Abstract  

MÜLLER J.: Další lokality rzi Frommeëlla mexicana var. indicae na Moravě   ..... 24
Weitere Lokalitäten des Rostpilzes Frommeëlla mexicana var. indicae in Mähren   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Vzpomínka na Svatopluka Šebka (1926–1996)   ..... 27

KOTLABA F.: Autoři zpracování druhů hub v Červené knize 4   ..... 28

FELLNER R.: Fragmenta ioannea collecta – výzva k publikování v novém periodiku   ..... 30

Seminář „Houby a dřeviny“, Praha, 8. dubna 2006. Abstrakty   ....   31

Zprávy z výboru ČVSM – volby 2007   ....   48

back to content

 

Mykologické Listy # 98, 2006

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XX. Tomentella cinereoumbrina– vatička šedohnědá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XX. Tomentella cinereoumbrina   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Tři druhy skupiny choroše kořenovníku vrstevnatého   ..... 7

DECKEROVÁ H.: Problematika určování druhů rodu Geoglossum   ..... 8
Identification problems in the genus Geoglossum   Abstract  

JÁN S.: Rosolovec červený - Tremiscus helvelloides v západní části Šumavy   ..... 12
Tremiscus helvelloides in the western part of Šumava Mts. (Bohemian Forest)   Abstract  

KŘÍŽ M., SKÁLA E.: Vzácné vřeckovýtrusé houby čeledi Geoglossaceae v severozápadních Čechách   ..... 15
Sehr seltene Schlauchpilze der Familie Geoglossaceae in NW Böhmen   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku II   ..... 19
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia – 2   Abstract  

Recenze (V. Ostrý)   ....   27

Informace o akcích (V. Antonín; P. Lizoň; M. Beran a L. Edrová)   ....   29

Různé   ....   33

back to content

 

Mykologické Listy # 99, 2007

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Výskyt větvovky obecné – Vuilleminia comedens – na neobvyklých dřevinách a nové lokality větvovky lískové – Vuilleminia coryli – v České republice   ..... 1
Uncommon hosts of Vuille­minia comedens and new localities of Vuilleminia coryli in the Czech Republic   Abstract  

VLASÁK J: Poznámky k ekologii vzácného choroše pórnatky nahořklé (Amyloporia sitchensis)   ..... 4
Comments on the ecology of the rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis   Abstract  

ANTONÍN V., VÁGNER A.: První nález fajodky spáleništní – Fayodia anthracobia – v České republice   ..... 8
First record of Fayodia anthraco­bia in the Czech Republic   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ohnivec jurský - Sarcoscypha jurana (Ascomycota) v České republice   ..... 10
Sarcoscypha jurana (Ascomycota) in the Czech Republic   Abstract  

KOUT J.: Velmi vzácný druh pevníkovka žloutková – Stereopsis vitellina – na jihu Čech   ..... 13
The very rare Stereopsis vitellina in south Bohemia   Abstract  

PŘIKRYL Z.: Některé zajímavější druhy hub v arboretu Kostelec n. Černými lesy   ..... 15
Some interesting fungi in the Arboretum of Kostelec nad Černými lesy (Czech Republic)   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Sbírky kultur hub   ..... 18
Fungal culture collections   Abstract  

Výročí členů ČVSM v roce 2007   ....   28

KOLAŘÍK M.: Dr. Jaroslav Weiser – mykologem proti své vůli?   ..... 28

KOTLABA F.: Pětaosmdesátiny akademického malíře Bohumila Vančury   ..... 32

DVOŘÁK D., KOUKOL O., HOLEC J.: 7. setkání mladých mykologů 2005   ..... 34

Různé (D. Novotný: Webové stránky ČVSM, jejich stav ke konci roku 2006 a kam s nimi dále)   ....   41

Zprávy z výboru ČVSM   ....   43

back to content

 

Mykologické Listy # 100, 2007

full issue

NOVOTNÝ D.: 100. číslo Mykologických listů – úvod   ..... 1

KUBÁTOVÁ A., PRÁŠIL K.: Výuka mykologie   ..... 1
Teaching mycology in the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., KUBÁTOVÁ A., MARVANOVÁ L.: Taxonomie hub   ..... 4
Taxonomy of fungi   Abstract  

KOUKOL O., NOVOTNÝ D.: Ekologie hub   ..... 6
Fungal ecology   Abstract  

GRYNDLER M.: Současnost studia mykorizní symbiózy v České republice   ..... 8
Recent state of the study of mycorrhizal symbiosis in the Czech Republic   Abstract  

ŠAŠEK V., KUNERT J.: Studium fyziologie a biochemie hub   ..... 10
Study of the physiology and biochemistry of fungi   Abstract  

KOLAŘÍK M.: Molekulární biologie a mykologie   ..... 13
Molecular biology and mycology   Abstract  

HALDA J. P.: Lichenologie v České republice   ..... 15
Lichenology in the Czech Republic   Abstract  

KLÁN J.: Lékařská mykologie a mykotoxikologie   ..... 17
Medical mycology and mycotoxicology   Abstract  

OSTRÝ V.: Mykologie potravin   ..... 19
Food Mycology   Abstract  

NOVOTNÝ D., SEDLÁŘOVÁ M.: Fytopatologická mykologie   ..... 21
Phytopathological mycology in the Czech Republic   Abstract  

TOMŠOVSKÝ M., JANKOVSKÝ L.: Lesnická mykologie   ..... 24
Mycology in Forestry   Abstract  

JABLONSKÝ I.: Pěstování a využití hub v České republice   ..... 26
Application of fungi in the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., PRÁŠIL K.: Mykofloristický výzkum   ..... 28
Mycological field research   Abstract  

BERAN M.: Ochrana hub (makromycetů) v České republice – současný stav   ..... 31
Recent state of the conservation of fungi (macromycetes) in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J., ANTONÍN V.: Herbářové sbírky hub   ..... 34
Mycological herbaria   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Sbírky kultur hub v České republice   ..... 37
Fungal culture collections in the Czech Republic by the beginning of 2007   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Společnosti a organizace sdružující mykology   ..... 39
Mycologists and mycological organisations in the Czech Republic   Abstract  

BERAN M.: Postavení a význam amatérů v současné mykologii v České republice   ..... 40
Role of amateur mycologists in mycological research in the Czech Republic   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., KUBÁTOVÁ A., NOVOTNÝD.: Mykologické časopisy a jiné mykologické publikace   ..... 44
Mycological journals and other publications   Abstract  

ANTONÍN V., HOLEC J., NOVOTNÝ D.: Mykologické konference, semináře, exkurze a přednáškové cykly   ..... 46
Mycological conferences, seminars, excursions and lectures   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Mykologie a internet   ..... 48
Mycology on the internet in the Czech Republic by the beginning of 2007   Abstract  

Seznam členů české vědecké společnosti pro mykologii, o.s. (ČVSM, o.s.)   ....   50

Seznam autorů příspěvků   ....   54

back to content

 

Mykologické Listy # 101, 2007

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska 21. Tomentellopsis echinospora – vatovečka ostnovýtrusá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XXI. Tomentellopsis echinospora   Abstract  

JINDŘICH O.: Clavaria rosea – kyjanka růžová, vzácný druh evropské přírody, nalezena u Brna   ..... 7
Clavaria rosea, a rare fungus found near the city of Brno   Abstract  

BUŠEK B.: Inocybe asterospora Quél. f. velata Bon et Carteret – zajímavý nález v rámci mezinárodního mykologického setkání Tmejč 2006   ..... 9
Inocybe asterospora Quél. f. velata Bon et Carteret – an interesting find during the international mycological meeting TMEJČ 2006   Abstract  

KOTLABA F.: Pátý příspěvek k houbám Soběslavských blat   ..... 13
Fifth contribution to the fungi of the Soběslavská blata peatbogs (South Bohemia, Czech Republic)   Abstract  

PEŠKOVÁ V: Životní jubileum ing. Vlastislava Jančaříka, CSc.   ..... 19

Recenze (M. Otčenášek, A. Kubátová)   ....   21

Informace o akcích (M. Kolařík a O. Koukol; V. Antonín)   ....   24

Různé (J. Valter: Fotografování makromycetů v ateliéru bez stínů)   ....   29

Zprávy z výboru ČVSM   ....   30

Konference „Houby v antropogenním prostředí“, Praha, 14. dubna 2007. Abstrakty   ....   34

back to content

 

Mykologické Listy # 102, 2007

full issue

KŘÍŽ M.: Nová lokalita kalichovky půvabné – Haasiella venustissima – v České republice   ..... 1
New locality of Haasiella venustissima in the Czech Republic   Abstract  

KOUKOL O.: Chlór, špička žíněná a krystaly na myceliu   ..... 4
Chlorine, horsehair fungus and crystals on the mycelium   Abstract  

VAMPOLA P., VÁGNER A.: Příspěvek k poznání vzácné chorošovité houby pórnatky narymské (Perenniporia narymica)   ..... 8
Contribution to the knowledge of the rare polypore Perenniporia narymica   Abstract  

HAGARA L.: Nové nálezy Botryobasidium medium   ..... 15
New finds of Botryobasidium medium   Abstract  

KOTLABA F.: Nové lokality vzácné kornatcovité houby škrobnatce terčovitého - Aleurodiscus disciformis - v Čechách   ..... 17
New finds of the rare corticioid fungus Aleurodiscus disciformis in Bohemia   Abstract  

VALTER J.: Mé nálezy hlízenky sasankové - Dumontinia tuberosa z jižních Čech   ..... 21
Meine Funde von Dumontinia tuberosa in Südböhmen   Abstract  

HOLEC J.: Dr. František Kotlaba osmdesátníkem   ..... 23

PRÁŠIL K.: Rozhovor s letošním sedmdesátníkem RNDr. Václavem Šaškem, CSc.   ..... 30

Recenze(Novotný D., Kubátová A.)   ....   38

Informace o akcích (Antonín V., Hýsek J. a Tomšovský M.; Nováková A. ; Hájek J. a Samková V. )   ....   40

Oprava (Novotný D.– abstrakt z konference ČVSM)   ....   48

back to content

 

Mykologické Listy # 103, 2008

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXII. Tomentella subci - nerascens – vatička sivá   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XXII. Tomentella subcinerascens   Abstract  

JINDŘICH O.: Otidea tuomikoskii – nový druh pro naši mykofloru   ..... 8
Otidea tuomikoskii – a species new to the Czech mycoflora   Abstract  

HLŮZA B.: Mapování jedovatých druhů hub v České republice   ..... 11
Über die Kartierung der giftigen Pilzarten in der Tschechischen Republik   Abstract  

HOLEC J., DVOŘÁK D., ANTONÍN V.: Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky   ..... 16
Interesting and rare grasslands fungi found during ´The week of mycological excursions in the Orlické hory Mts.´ (2007) at Přední Ochoz and in Hořečky Nature Reserve   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 3   ..... 24
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia – 3   Abstract  

Výročí členů ČVSM v roce 2008   ....   30

DECKEROVÁ H.: Vzpomínka na ing. Jana Kuthana   ..... 30

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 1   ..... 32

Recenze(Marková J.)   ....   37

Bibliografie dr. Václava Šaška, CSc. (Prášil K.)   ....   39

Zprávy z výboru ČVSM   ....   50

HLŮZA B.: Mykologické listy 92–100: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 52

back to content

 

Mykologické Listy # 104, 2008

full issue

KOTLABA F., POUZAR Z.: Dva velmi vzácné druhy větvovek - Vuilleminia megalospora a Vuilleminia cystidiata (Corticiaceae) – v České republice   ..... 1
Two very rare Vuilleminia species – Vuilleminia megalospora and Vuilleminia cystidiata (Corticiaceae) – in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J: Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007   ..... 5
Mycological inventory of the Voděradské bučiny National Nature Reserve in 2007   Abstract  

HOLEC J., ADAMČÍK S.: Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007   ..... 13
Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007   Abstract  

VAMPOLA P.: Dřevokazné houby v budovách   ..... 21
Wood-destroying fungi in buildings   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřela chorvatská mykoložka dr. Milica Tortić (1920–2008)   ..... 26

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie   ..... 27

VLASÁK J.: Choroše v národních parcích na severozápadě USA   ..... 30

Zprávy z výboru ČVSM   ....   34

Výroční konference ČVSM, České Budějovice, 16. února 2008, abstrakty   ....   36

back to content

 

Mykologické Listy # 105, 2008

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIII. Amaurodon viridis – vatička zelená   ..... 1
  Abstract  

VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana)   ..... 10
  Abstract  

JINDŘICH O., KRAMOLIŠ J., TMEJ L.: Clavaria zollingeri (Basidiomycetes,Clavariaceae) po více než 20 letech opět nalezena v České republice   ..... 15
  Abstract  

HLŮZA B.: Současné znalosti o rozšíření muchomůrky slámožluté – Amanita gemmata (Fr.) Gillet v České republice   ..... 20
  Abstract  

SALAVA J., NOVOTNÝ D.: Identifikace Neofabraea alba pomocí polymerázové řetězové reakce   ..... 23
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 3   ..... 30

Různé (J. Holec: MycoBank– databáze shromažďující novinky v nomenklatuře hub; redakce)   ....   34

back to content

 

Mykologické Listy # 106, 2009

full issue

KOTLABA F.: Čirůvka osiková – Tricholoma frondosae, dvojník čirůvky zelánky   ..... 1
  Abstract  

HOLEC J., ANTONÍN V.: Bedla se žlutými lupeny – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla   ..... 5
  Abstract  

TICHÝ H.: Další nález klouzku žíhaného – Suillus collinitus – pod listnáči   ..... 10
  Abstract  

HÝSEK J., VACH M.: Sledování výskytu původců houbových chorob obilnin v posledních letech   ..... 12
  Abstract  

MÜLLER J., SUTORÝ K.: Nová lokalita vzácné rzi Puccinia australis na Slovensku   ..... 20
  Abstract  

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Průzkum mykoflóry Bredovské zahrady v roce 2008   ..... 24
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Na památku anglického mykologa J. T. Palmera   ..... 30

KOTLABA F., POUZAR Z.: Některé osobnosti české mykologie – 4   ..... 33

Recenze (K. Černý, D. Novotný)   ....   37

Zprávy o akcích (T. Würtherlová: Setkání mladých mykologů; přednášky ČVSM)   ....   40

Zprávy z výboru ČVSM   ....   41

Redakční sdělení   ....   43

back to content

 

Mykologické Listy # 107, 2009

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXIV. Tomentella griseo­umbrina – vatička drobnovýtrusá   ..... 1
  Abstract  

VAMPOLA P.: Příspěvek k poznání vzácného choroše plstnatce jižního (Spongipellis litschaueri)   ..... 9
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ekologie lesklokorky pryskyřičnaté - Ganoderma resinaceum– a její šíření v Čechách   ..... 14
  Abstract  

ANTONÍN V.: První nález zvonečkovky modrošedé – Campanella caesia (Basidiomycota, Marasmiaceae) v České republice   ..... 19
  Abstract  

HUBKA V.: Nedermatofytické vláknité houby izolované při suspektní onychomykóze   ..... 23
  Abstract  

DECKEROVÁ H., HLŮZA B.: K nedožitým osmdesátým narozeninám ing. Jana Kuthana (1929–1997)   ..... 35

Zprávy o akcích (A. Kubátová: Život v půdě X; 10. setkání mladých mykologů; Omezení provozu mykologického herbáře Národního muzea (PRM))   ....   38

Zprávy z výboru ČVSM   ....   42

Volby 2010   ....   43

back to content

 

Mykologické Listy # 108, 2009

full issue

VALDA S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – I. část: Ascomycota   ..... 1
  Abstract  

VAMPOLA P.: Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé (Junghuhnia luteoalba)   ..... 14

DECKEROVÁ H.: Mykoflóra Štramberka a jeho okolí   ..... 18
  Abstract  

KOUT J., VLASÁK J.: Vzácné choroše České republiky, zejména z jižních Čech   ..... 22
  Abstract  

DECKEROVÁ H., VAŠUTOVÁ M.: K osmdesátým narozeninám Bronislava Hlůzy   ..... 33

KOTLABA F., POUZAR Z.: Mykolog MUDr. Josef Herink – 10 let od jeho smrti   ..... 36

KOTLABA F.: Dvě výročí profesora Josefa Velenovského (22. 4. 1858 – 7. 5. 1949)   ..... 38

Recenze (J. Holec, A. Kubátová)   ....   39

Zprávy o akcích (M. Beran a L. Edrová: Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách; V. Antonín a M. Roháčová: Výstava „Houby zblízka“; V. Antonín: Výstava „Darwin“ v Moravském zemském muzeu)   ....   44

back to content

 

Mykologické Listy # 109, 2009

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXV. Tomentella atroarenicolor – vatička šídlonosná   ..... 1
  Abstract  

KOTLABA Z., POUZAR Z.: Ekologie choroše lesklokorky tmavé – Ganoderma adspersum – v Čechách   ..... 11
  Abstract  

TONDL F.: Entoloma incarnatofuscescens – vzácný nebo přehlížený druh naší mykoflóry?   ..... 16
  Abstract  

KUBÁTOVÁ A., KOLAŘÍK M., JABLONSKÝ I.: Trichoderma aggressivum - první nález v České republice   ..... 18
  Abstract  

TICHÝ H.: Chráněné a ohrožené druhy hub (makromycetů) v širším okolí Loun   ..... 25
  Abstract  

KUBÁTOVÁ A.: Významné životní jubileum doc. Olgy Fassatiové 85 let   ..... 30

ANTONÍN V..: Alois Vágner sedmdesátníkem   ..... 31

Recenze (D. Novotný)   ....   33

Zprávy o akcích(L. Edrová a M. Tomšovský: 1. česko-slovenská vědecká mykologická konference)   ....   34

HOLEC S., CHOCHOLOUŠKOVÁ Z., KUČERA T.Č., ZELENÝ L.: Ohlédnutí za historií mykologie na Západočeské univerzitě v Plzni, doplněné o seznam diplomových a bakalářských prací obhájených na KBI ZČU v Plzni v letech 1998–2009   ..... 35

Logo České vědecké společnosti pro mykologii   ....   40

back to content

 

Mykologické Listy # 110, 2010

full issue

ANTONÍN V., TOMŠOVSKÝ M.: Klíč k určování našich druhů václavek (Armillaria) s poznámkami k jednotlivým druhům   ..... 1
  Abstract  

KOTLABA F.: Bohatý výskyt škrobnatce terčovitého – Aleurodiscus disciformis (Corticiaceae) na javoru mléči   ..... 7
  Abstract  

JINDŘICH O.: Neolecta vitellina v České republice   ..... 10
  Abstract  

NOVOTNÝ D.: Srovnání rychlosti růstu Colletotrichum acutatum na bramborovo - dextrózového agaru od různých výrobců   ..... 13
  Abstract  

DVOŘÁK D., NOVOTNÝ D.: Přehled druhů nalezených během 9. setkání mladých mykologů v Uhřínově v Orlických horách   ..... 18

NOVOTNÝ D.: Dvě výročí A. C. J. Cordy (1809–1849)   ..... 29

Výročí členů ČVSM   ....   32

Zprávy o akcích (Májek T.: 10. setkání mladých mykologů; Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2010)   ....   32

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35

back to content

 

Mykologické Listy # 111, 2010

full issue

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Čirůvečka oranžovějící – Dermoloma magicum v České republice   ..... 1
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: ástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách I. Všeobecně o rodu a Dendrothele wojewodae   ..... 6
  Abstract  

KOUKOL O.: Co víme o druhu Acrodontium crateriforme?   ..... 12
  Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na Slovensku – 4   ..... 19
  Abstract  

Recenze (J. Marková)   ....   26

ŠAŠEK V.: Uplynulo 110 let od narození prof. Karla Cejpa   ..... 27

Zprávy o akcích (2. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia 2011; 11. setkání mladých mykologů; 18. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov)   ....   30

Zprávy z výboru ČVSM   ....   32

KOTLABA F.: Mykofejeton: Dobře odměněná námaha aneb hledal jsem škrobnatec – našel jsem kornatec   ..... 34

back to content

 

Mykologické Listy # 112, 2010

full issue

VAMPOLA P.: Poznámky k outkovce jednobarvé – Cerrena unicolor   ..... 1
  Abstract  

MÜLLER J.: Uromyces cristatus (Uredinales) se vyskytuje i v Čechách   ..... 4
  Abstract  

HOLEC J., BOROVIČKA J.: Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou   ..... 8
  Abstract  

TICHÝ H.: Klouzek tridentský na Džbánu a v širším okolí Loun   ..... 14
  Abstract  

Recenze (J. Marková,Mahaffee et al., Compendium of hop diseases and pests.)   ....   16

BAREŠ I., VEVERKA K.: Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Osmdesátníkem   ..... 17

Zprávy z výboru ČVSM   ....   18

HLŮZA B.: Mykologické listy 101–110: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 26

back to content

 

Mykologické Listy # 113, 2010

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVI. Tomentella ochraceo - olivacea – vatička naokrovělá   ..... 1
  Abstract  

HOLEC J., KŘÍŽ M.: Závojenka kulatovýtrusá – Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR   ..... 8
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách II: kornatec babykový – D. acerina a kornatec dubomilný – D. commixta   ..... 14
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z., KOUT J.: Lokality velmi vzácného choroše síťkovce trojbarvého – Daedaleopsis tricolor – v České republice   ..... 20
  Abstract  

PEŠICOVÁ K.: Endofytické houby ovocných dřevin   ..... 23
  Abstract  

CHLEBICKÁ M.: Významné životní jubileum RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – 85 let   ..... 27

KOTLABA F., POUZAR Z.: Ke 120. výročí narození prof. dr. Karla Kaviny (1890–1948)   ..... 30

Recenze (K. Bacigálová: Mycota (Huby). Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes: Taphrinales (Grmanníkotvaré), čeľ. Protomycetaceae, čeľ. Taphrinaceae.) – J. Marková   ....   33

Zprávy o akcích (Kubátová A. - Dojmy z workshopu „Micromyco 2010“)   ....   34

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35

back to content

 

Mykologické Listy # 114, 2010

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVII. Pseudoto­mentella flavovirens – vatovka zelenavá   ..... 1
  Abstract  

ANTONÍN V., KOMÍNKOVÁ S.: Helmovka přeútlá (Mycena adscendens) – vzácná nebo přehlížená houba?   ..... 9
  Abstract  

POUZAR Z.: Mykolog Karel Kudrna (1861–1950)   ..... 14

Zprávy o akcích (Korittová C. - 11. setkání mladých mykologů; přednášky brněnské pobočky ČVSM v r. 2011)   ....   16

Zprávy z výboru ČVSM   ....   18

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Abstrakty příspěvků z workshopu MICROMYCO 2010, České Budějovice, 15.–16. září 2010   ..... 23

back to content

 

Mykologické Listy # 115, 2011

full issue

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách III: kornatec pórkový – D. alliacea a kornatec našedlý – D. griseocana   ..... 1
  Abstract  

KŘÍŽ M.: Nové nálezy palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách   ..... 8
  Abstract  

HAGARA L.: Identifikácia floristických lokalít Johanna Hrubyho v Považskom Inovci na západnom Slovensku   ..... 16

JANĎOURKOVÁ H.: Houby energeticky významných bylin   ..... 22
  Abstract  

JULÁK J., PAZLAROVÁ J., SAVICKÁ D., SCHOLTZ V., SOUŠKOVÁ H.: Fungicidní vlastnosti korónového výboje   ..... 28
  Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Osmdesát let mykoložky RNDr. Růženy Krejzové, CSc.   ..... 37

ZAVŘEL J.: Herbert Tichý – 75 let   ..... 38

DECKEROVÁ H.: Ing. Jiří Lederer v klubu šedesátníků   ..... 39

KOTLABA F., POUZAR Z.: Vzpomínka na polského mykologa prof. dr. W. Wojewodu (1932–2010)   ..... 41

Zprávy o akcích (Antonín V., Tomšovský M.: 19. setkání českých a slovenských mykologů)   ....   42

Zprávy z výboru ČVSM   ....   43

back to content

 

Mykologické Listy # 116, 2011

full issue

VAMPOLA P.: Poznámky k evropským druhům rodu outkovečka – Antrodiella   ..... 1
  Abstract  

HAGARA L.: Prvé nálezy Sistotrema subtrigonospermum na Slovensku a v Českej republike   ..... 24
  Abstract  

GÁPEROVÁ S., GÁPER J.: Výskyt trúdnika Fomes fomentarius v urbánnom prostredí Slovenska   ..... 25
  Abstract  

KOVAŘÍČKOVÁ A.: Endofytické houby v druhotně ztloustlých částech rostlin   ..... 33
  Abstract  

SEDLÁŘOVÁ M.: Životní jubileum prof. ing. Aleše Lebedy, DrSc. – 60 let   ..... 42

KLÁN J., ANTONÍN V.: Šedesátiny PhDr. Rostislava Fellnera, CSc   ..... 44

PIECKOVÁ E.: K významnému životnému jubileu MUDr. Zdenky Jesenskej, DrSc.   ..... 51

Zprávy z výboru ČVSM   ....   53

back to content

 

Mykologické Listy # 117, 2011

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XXVIII. Tomentella caesiocinerea – vatička modrošedá   ..... 1
  Abstract  

VALDA S.: Příspěvek k poznání našich podzemních hub – II. část: Basidiomycota   ..... 10
  Abstract  

JINDŘICH O.: Ouško pestré – Otidea mirabilis v České republice   ..... 27
  Abstract  

MÜLLER J.: Poznámky a doplnění k článku H. Janďourkové: Houby energeticky významných bylin   ..... 31

KOTLABA F.: Osmdesát let mykologa Mgr. Zdeňka Moravce   ..... 33

KOTLABA F., POUZAR Z.: Osmdesát let ing. Jiřího Valtra   ..... 36

ANTONÍN V., HOLEC J.: Šedesát let ing. Jana W. Jongepiera   ..... 37

Zprávy z výboru ČVSM   ....   40

HOLEC J.: Mykologické oddělení Národního muzea se přestěhovalo do nových depozitářů v Praze - Horních Počernicích   ..... 42
  Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 118, 2011

full issue

HOLEC J.: Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis   ..... 1
  Abstract  

DVOŘÁK D.: Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii   ..... 7
  Abstract  

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice   ..... 16
  Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách IV: kornatec vrbomilný –v D. salicicola a kornatec dvouvýtrusý – D. bisporigera   ..... 20
  Abstract  

KLÁN J.: Osmdesát let doc. RNDr. Josefa Chalupského   ..... 25

STRNADOVÁ V., ČERNÝ K: Životní jubileum RNDr. Boženy Gregorové, CSc. – 70 let   ..... 26

KLÁN J.: Šedesát let doc. RNDr. Pavla Cudlína, CSc.   ..... 28

KOTLABA F., POUZAR Z.: Šedesátiny mykologa Petra Vampoly   ..... 36

ANTONÍN V., TOMŠOVSKÝ M.: XVI. kongres evropských mykologů, Řecko 2011   ..... 41

ANTONÍN V., VÁGNER A.: Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2012   ..... 42

ANTONÍN V.: Dva nové mykologické časopisy   ..... 43

back to content

 

Mykologické Listy # 119, 2012

full issue

VLASÁK J., VAMPOLA P., KOUT J.: Nový nález pórnatky vláknité – Anomoloma myceliosum – v České republice   ..... 1
  Abstract  

BIEBEROVÁ Z.: Amanita umbrinolutea, Amanita battarrae – synonyma nebo dva druhy?   ..... 5
  Abstract  

KOTLABA F.: Nová bohatá lokalita velmi vzácné kůžičky bledohnědé – Cytidiella albomellea (Corticiaceae s. l.) – v Čechách   ..... 10
  Abstract  

EGERTOVÁ Z., KŘÍŽ M.: Zajímavé nálezy hub z okolí zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí   ..... 17
  Abstract  

KOTLABA F.: Osmdesátiny prom. biol. Zdeňka Pouzara, CSc., a naše společná cesta mykologií   ..... 24

TONDL F.: Sedmdesát let Ing. Tomáše Papouška   ..... 29

BERAN M.: Pavel Špinar oslavil šedesátiny   ..... 31

Redakce - Úmrtí (Vlastislav Jančařík)   ....   34

HOLEC J.: Česky se nové taxony nepopisují – co v knize Holubinky být nemělo a jak se taxonomické novinky správně zveřejňují   ..... 34

Zprávy z výboru ČVSM   ....   38

Cyklus mykologických přednášek, Praha 2012   ....   39

back to content

 

Mykologické Listy # 120, 2012

full issue

HOLEC J.: Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy   ..... 1
Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – two very similar species   Abstract  

JINDŘICH O., KŘÍŽ M.: Nové nálezy plošnatky hlízovité – Tremellodendropsis tuberosa – v České republice   ..... 8
New finds of Tremellodendropsis tuberosa in the Czech Republic   Abstract  

STREIBLOVÁ E., GRYNDLEROVÁ H., GRYNDLER M.: Lanýže: mykologické téma v evropském kontextu   ..... 14
Truffles: a mycological topic in the European context   Abstract  

ONDŘEJ M., ONDRÁČKOVÁ E.: Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám   ..... 24
Antagonistic and mycoparasitic efficacy of Clonostachys and Chaetomium strains against selected pathogenic fungi   Abstract  

ŠAŠEK V.: Sedmdesátiny ing. Ivana Jablonského, CSc.   ..... 29
Ing. Ivan Jablonský, PhD septuagenarian

LIZOŇ P.: Jubileum Laja Varnu   ..... 31
Lajo Varjú sexagenarian

KOTLABA F., KUBÁTOVÁ A.: Za mykoložkou doc. RNDr. Olgou Fassatiovou, CSc.   ..... 32
Mycologist Olga Fassatiová passed away

Zprávy z výboru ČVSM   ....   35
Information from the Board of the Society

back to content

 

Mykologické Listy # 121, 2012

full issue

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice   ..... 1
First record of Cortinarius solis -occasus (Cortinariaceae, Telamonia) in the Czech Republic   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách V: kornatec maličký – D. minutissima a kornatec mandlovýtrusý – D. amygdalispora   ..... 6
Representatives of the genus Dendrothele in Bohemia V: D. minutissima and D. amygdalispora   Abstract  

VIHONSKÁ Z., PACEKOVÁ J., OLEJNÍKOVÁ P.: Využitie vlastností a produkčných schopností húb z rodu Trichoderma   ..... 9
Application of characters and production capability of fungi of the genus Trichoderma   Abstract  

BARTOŠ P.: Recenze (Zdeněk Urban a Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky))   ..... 21
Review (Zdeněk Urban and Jaroslava Marková: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics (Katalog rzí České a Slovenské republiky))

KOLAŘÍK M.: Prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. Sedmdesátníkem   ..... 23
Zdeněk Hubálek septuagenarian

KOTLABA F., POUZAR Z.: Prof. Dr. Erast Parmasto (1928–2012)   ..... 25
Erast Parmasto (1928–2012)

KOUKOL O.: Zapomenutý přínos Bohumila Shimka (1861–1937) mykologii   ..... 27
Bohumil Shimek's (1861–1937) forgotten contribution to mycology   Abstract  

HLŮZA B.: Mykologické listy 111–120: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 33
Mykologické listy 111–120: contents, index of genera and species

back to content

 

Mykologické Listy # 122, 2013

full issue

ČÍŽEK K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska. XXIX. Tomentella atrovirens – vatička tmavozelená   ..... 1
Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XXIX. Tomentella atrovirens   Abstract  

KŘÍŽ M.: Zemnička žlutavá – Boubovia luteola – v Českém středohoří   ..... 9
Boubovia luteola in the České středohoří Mountains   Abstract  

HAGARA L.: Leptoporus mollis (Pers.) Quél. nájdený na Slovensku aj v nížine a pahorkatine   ..... 14
Leptoporus mollis (Pers.) Quél. in Slovakia also found at lower altitudes   Abstract  

HAGARA L.: Sarcoporia polyspora – prvý nález na Slovensku   ..... 16
Sarcoporia polyspora – first find in Slovakia   Abstract  

KOKEŠ P.: Parazitické houby na kyhance sivolisté na Moravě   ..... 17
Parasitic fungi on Andromeda polifolia in Moravia   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Recenze (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests)   ..... 21
Review (Václav Kůdela, Kocourek František, Bárnet Martin a kol. (2012): České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin – Czech and English names of plant diseases and pests)

ANTONÍN V.: Recenze (Zlatko Ivec: Gobe 1.)   ..... 24
Review (Zlatko Ivec: Gobe 1.)   Abstract  

KABÁT V.: Ing. Anton Janitor, Ph.D. 75 – ročný   ..... 25
Anton Janitor 75 years old

ANTONÍN V.: Sedmdesát let Jiřího Moravce   ..... 28
Jiří Moravec septuagenarian

PRÁŠIL K., POUZAR Z.: K životnímu jubileu RNDr. Jaroslavy Markové, CSc.   ..... 29
To the anniversary of Jaroslava Marková

Zprávy z výboru ČVSM   ....   38
Information from the Board of the Society

Zprávy o akcích (3. česko -slovenská vědecká mykologická konference; přednášky brněnské pobočky)   ....   41
News about activities (3. Czech -Slovak Mycological Congress 2013; Lectures of the Brno branch)

Volby 2013   ....   43
2013 Elections

back to content

 

Mykologické Listy # 123, 2013

full issue

TEJKLOVÁ T, KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový   ..... 1-7
Rare and interesting Cortinatius species in the Czech Republic. Cortinarius croceocaeruleus (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

KOTLABA F.: Druhý nález velmi vzácné lupenaté houby Leucopaxillus rhodoleucus v Čechách   ..... 8-13
Second find of the very rare agaric Leucopaxillus rhodoleucus in Bohemia   Abstract  

ZÍBAROVÁ L: Šedesát let Anny Lepšové CSc.   ..... 14-17
Anna Lepšová sexagenarian

KOUT J.: Šedesát pět let mykologa docenta RNDr. Josefa Vlasáka, CSc.   ..... 16-21
Sixty five years of mycologist Josef Vlasák   Abstract  

Zprávy o akcích (Konference Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit houby)   ....   22-23
News about activities (Congress Why and how to protect fungi)

Zprávy z výboru ČVSM   ....   24-25
Information from the Board of the Society

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Abstrakty příspěvků prezentované na workshopu MICROMYCO 2012   ..... 26
Abstracts from the workshop MICROMYCO 2012

back to content

 

Mykologické Listy # 124, 2013

full issue

EGERTOVÁ Z., SOCHOR M.: Pholiotina aeruginosa: nový druh pro ČR   ..... 1-6
Pholiotina aeruginosa: a species new to the Czech Republic   Abstract  

ČÁP J.: Vybrané askomycety z nálezů v roce 2012 ze severního Horácka (Morava)   ..... 7-14
Finds of selected ascomycetes in northern Horácko (Moravia) in 2012   Abstract  

GLEJDURA S.: Nové nálezy bazídiových a vreckatých húb v Stolických vrchoch (Slovensko)   ..... 15-39
New records of Basidiomycota and Ascomycota in the Stolické vrchy Mts. (Slovakia)   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Za mykologem Karlem Čížkem (1935–2013)   ..... 40-43
In memory of Czech mycologist Karel Čížek (1935–2013)   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S.: Jubilantka doc. RNDr. Erika Záhorovská, CSc.   ..... 44
To Erika Záhorovská’s 75th birthday

Zprávy o akcích (13. setkání mladých mykologů)   ....   45
Events (13th Meeting of young mycologists)

Recenze (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari)   ....   46
Review (Mazza, R. (2012): Dizionario illustrato dei funghi – Mykonolexikon 2 con sinonimi e contrari)

back to content

 

Mykologické Listy # 125, 2013

full issue

3. Česko -slovenská vědecká mykologická konference - abstrakty příspěvků   ....   1-73

back to content

 

Mykologické Listy # 126, 2014

full issue

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR Cortinarius caesiocanescens – pavučinec modrošedý   ..... 1
Cortinarius caesiocanescens (Cortinariaceae, Phlegmacium) recorded in the Czech Republic   Abstract  

ČERVENKA J.: Mycena alphitophora – zaujímavá prilbička z orchideového substrátu   ..... 7
An interesting Mycena species from orchid substrate   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Paluška hasivková - Typhula quisquiliaris opět nalezena v České republice   ..... 12
Typhula quisquiliaris refound in the Czech Republic   Abstract  

KOKEŠ P.: Příspěvek k rozšíření fytopatogenních plísní, rzí a snětí na slovensku - 5   ..... 20
Contribution to the distribution of downy mildews, rusts and smuts in Slovakia - 5   Abstract  

HOLEC J., PEŠICOVÁ K.: Bibliografie mykologických prací ze Sborníku Národního muzea a výzva k tvorbě podobných soupisů pro další časopisy   ..... 26
Bibliography of mycological papers published in Acta Musei Nationalis Pragae, and an invitation to produce similar surveys for other Czech journals   Abstract  

KUBÁTOVÁ A.: Velký úspěch naší mykologie: Mikroskopická houba Ochroconis lascauxensis je uvedena na seznamu „Top 10 New Species 2013“   ..... 33
A big succsess of our mycology: the microscopical fungus Ochroconis lascauxensis is mentioned in the “Top 10 New Species 2013” list

KUBÁTOVÁ A.: Jubileum Marie Váňové – 70 let   ..... 34
To Marie Váňová’s 70th birthday   Bibliografie prací M. Váňové   Abstract  

PEŠKOVÁ V.: K pětašedesátinám lesnického fytopatologa RNDr. Františka Soukupa, CSc.   ..... 37
To 65th birthday of forestry phytopatologist Dr. František Soukup, CSc.   Bibliografie Františka Soukupa

KOLAŘÍK M.: Odešla doktorka Sylva Pažoutová   ..... 40
Dr. Sylva Pažoutová deceased

Zprávy o akcích   ....   42
News about activities

Redakce   ....   43
Editorial board

back to content

 

Mykologické Listy # 127, 2014

full issue

TEJKLOVÁ T. JINDŘICH O., KRAMOLIŠ J.: Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách   ..... 1
Ramaria gracilis (Basidiomycetes, Gomphaceae) found in Bohemia (Czech Republic)   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Kosmatička hnědá – Sphaerosporella brunnea v České republice   ..... 9
Sphaerosporella brunnea in the Czech Republic   Abstract  

POUZAR Z.: Rozdělme pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum – na dva samostatné druhy   ..... 15
An attempt to divide Stereum sanguinolentum into two separate species   Abstract  

KLOUDA K., KUBÁTOVÁ H., PLACÁKOVÁ H., WEISHEITELOVÁ M.: Odolnost vybraných exotických dřev vůči dřevomorce domácí (Serpula lacrymans)   ..... 18
Resistance of selected exotic woods to Serpula lacrymans   Abstract  

HAJŠMANOVÁ P., KOUT J.: Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic   ..... 30
Mycological inventory of Borek u Velhartic Nature Reserve   Abstract  

NOVOTNÝ D.: Recenze V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Houby jako lék   ..... 34
Review V. Antonín, I. Jablonský, V. Šašek, Z. Vančuříková: Fungi as drugs

KOTLABA F., POUZAR Z.: Devadesát let mykologa RNDr. Petra Fragnera a jeho ženy Bedřišky   ..... 37
Mycologist Petr Fragner and his wife Bedřiška nonagenarians   Bibliografie RNDr. Petra Fragnera

ANTONÍN V.: 85 let prof. Ing. Aloise Čeraného, DrSc. /To the 85th birthday of Alois Černý   .....
39

KOTLABA F., POUZAR Z.: Zemřela RNDr. Jiřina Svrčková   ..... 40
Jiřina Svrčková deceased

MÜLLER J.: Zemřela Milada Součková   ..... 41
Milada Součková deceased

KOTLABA F., POUZAR Z.: 112 let od narození moravského mykologa Dr. Františka Šmardy (1902–1976)   ..... 45
112 years since the birthday of Moravian mycologist František Šmarda (1902–1976)

ANTONÍN V.: Vzpomínáme nedožitých 85 let ing. Jana Kuthana   ..... 46
A remembrance of Jan Kuthan on the occasion of the 85th anniversary of his birthday

Informace z valné hromady ČVSM   ....   47
Information from the general meeting of the Society

back to content

 

Mykologické Listy # 128, 2014

full issue

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný   ..... 1
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius joguetii (Phlegmacium, Cortinariaceae)   Abstract  

KŘÍŽ M.: Hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum – nalezena na Řípu a poznámky k jejímu rozšíření v ČR   ..... 10
Geastrum hungaricum – find on Říp hill and notes on its distribution in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka klamná – Pluteus insidiosus – vzácná a méně známá štítovka   ..... 16
Pluteus insidiosus, a rare and less known Pluteus species   Abstract  

ZÍBAROVÁ L.: Hypomyces porphyreus, neobvyklý dvojník rodu housenice (Cordyceps s. l.)   ..... 22
Hypomyces porphyreus, an unusual double of the genus Cordyceps   Abstract  

KUČERA V., LIZOŇ P., TOMŠOVSKÝ M., KUČERA J., GAISLER J.: Dva podobné drobnojazýčky Microglossum viride a M. Griseoviride   ..... 29
Two similar green earth tongues, Microglossum viride and M. griseoviride   Abstract  

GAISLER J., SUPEK Š.: Wynnella silvicola v Krušných horách   ..... 32
Wynnella silvicola in the Krušné hory Mts.   Abstract  

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla   ..... 36
How to work with types in mycology. 1. Basic terms and principles   Abstract  

JANDA V., OPAT L.: Sedmdesáté narozeniny mykologa Josefa Šutary   ..... 50
Josef Šutara septuagenarian

KOTLABA F., POUZAR Z.: Šedesátiny RNDr. Libuše Kotilové   ..... 54
Libuše Kotilová sexagenarian

Výročí členů ČVSM v roce 2014   ....   56
Anniversaries of Society members in 2014

Zprávy z výboru ČVSM   ....   57
Information from the Board of the Society

back to content

 

Mykologické Listy # 129, 2015

full issue

KUČERA V., LIZOŇ P., GAISLER J., HUSTAD V.P.: Geoglossum simile – jazýček podobný a jeho rozlišovanie   ..... 1
Earth -tongue Geoglossum simile and its distinction   Abstract  

KOTLABA F.: Nálezy vzácné lupenaté houby strmělky kmenové – Clitocybe truncicola – v České republice a její ekologie   ..... 4
Finds of the rare agaric Clitocybe truncicola in the Czech Republic and its ecology   Abstract  

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů   ..... 9
How to work with types in mycology. 2. Registration of nomenclatural novelties, correct process of publishing names and designation of types   Abstract  

Zprávy z výboru ČVSM   ....   15
Information from the Board of the Society

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Workshop Micromyco 2014 – abstrakty   ..... 17
Micromyco Workshop 2014 – abstracts

back to content

 

Mykologické Listy # 130, 2015

full issue

KŘÍŽ M.: Hřib satan – Boletus satanas – roste i na Ústecku   ..... 1
Boletus satanas found in the vicinity of Ústí nad Labem   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý   ..... 5
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic. Cortinarius velicopia (Phlegmacium)   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka běloučká – Pluteus inquilinus – vzácný druh naší mykobioty   ..... 12
Pluteus inquilinus, a rare species of our mycobiota   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Ekologie, rozšíření a šíření ostnatečku bourdotova – Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s. l.) – v Čechách   ..... 19
Ecology, distribution and spread of Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s.l.) in Bohemia   Abstract  

DECKEROVÁ H.: Kořenovec huňaťoučký – Rhizopogon villosulus – nový druh podzemky pro Českou republiku   ..... 25
Rhizopogon villosulus – a hypogeous species new to the Czech Republic   Abstract  

EGERTOVÁ Z.: Nález řasnatky drsnoplodé ‒ Plicaria trachycarpa v severních Čechách   ..... 32
A find of Plicaria trachycarpa (Curr.) Boud. in North Bohemia   Abstract  

KOTLABA F., ANTONÍN V.: Doplněk k článku o strmělce kmenové – Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014)   ..... 38
Addition to a paper about Clitocybe truncicola (Mykol. Listy no. 129: 4–8, 2014)

HOLEC J.: Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky   ..... 39
How to work with types in mycology. 3. Designation of lectotypes, neotypes and epitypes, and concluding remarks   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Jak jsme před mnoha lety mykologizovali na Slovensku   ..... 43
How we were collecting fungi in Slovakia many years ago

DVOŘÁK D., KŘÍŽ M., NOVOTNÝ D.: Přehled druhů nalezených během exkurzí při 11. setkání mladých mykologů v Arnolticích na Frýdlantsku a Jizerských horách   ..... 48
List of collections of fungi found during excursions of the 11th Meeting of young mycologists in Arnoltice, Frýdlant region and Jizerské hory Mts.

ANTONÍN V.: Jiří Müller – 90 let   ..... 55
90th birthday of Jiří Müller

KOTLABA F.: Sto let od smrti mykologa J. Bezděka   ..... 57
100 years since the death of the mycologist J. Bezděk

Recenze [J. Holec a D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub]   ....   59
Review [J. Holec and D. Dvořák: Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub]

Zprávy z výboru ČVSM   ....   65
Information from the Board of the Society

Výročí členů ČVSM v roce 2015   ....   66
Anniversaries of ČVSM members in 2015

back to content

 

Mykologické Listy # 131, 2016

full issue

EGERTOVÁ Z.: Nové nálezy řasnatky modromléčné – Peziza saniosa v České republice   ..... 1-9
New finds of Peziza saniosa in the Czech Republic   Abstract  

KŘÍŽ M.: Šedesát let hvězdovky Pouzarovy – Geastrum pouzarii   ..... 10-25
Sixty years of Geastrum pouzarii   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Poznámky k ekologii dvou druhů chorošů: ostropórky rozlité – Oxyporus obducens a ostropórky lužní – Oxyporus latemarginatus   ..... 26-31
To the ecology of two species of polypores: Oxyporus obducens and Oxyporus latemarginatus   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S.: Bibliografia mykologických prác publikovaných v časopise Acta Botanica Universitatis Comenianae   ..... 32-34
Bibliography of mycological papers published in journal Acta Botanica Universitatis Comenianae   Abstract  

LIŠKA J.: Neznámý sběratel Celestýn Opitz   ..... 35-38
Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century   Abstract  

HOLEC J.: Vladimír Antonín šedesátiletý   ..... 39
Vladimír Antonín 60 years old

REDAKCE: Editor   ..... Deceased (Zdeněk Moravec)
Úmrtí (Zdeněk Moravec)

MAŇÁK R.: 23. jarní setkání českých a slovenských mykologů   ..... 43-45
23rd Spring meeting of the Czech and Slovak mycologists

HLŮZA B.: Mykologické listy 121–130: obsah, rodový a druhový rejstřík   ..... 46
Mykologické listy 121–130: contents, index of genera and species

back to content

 

Mykologické Listy # 132, 2016

full issue

KŘÍŽ M.: Další nové lokality palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách a mapka jejího současného rozšíření   ..... 1-3
Tulostoma pulchellum – new localities in Bohemia and map of its current distribution   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Přírodní park Baba – neočekávaně bohatá lokalita druhů čeledi Pluteaceae   ..... 4-12
Baba Nature Park – an unexpectedly rich locality of species of the Pluteaceae family   Abstract  

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR – Cortinarius odorifer – pavučinec anýzový   ..... 13-21
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic – Cortinarius odorifer (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M.: Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné – Vuilleminia cystidiata se zvláštním zaměřením na severozápadní Čechy   ..... 22-32
Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata with special focus on NW Bohemia   Abstract  

VLASÁK J.: Taxonomické novinky ve skupině outkovek s hnědou hnilobou (Antrodia s. l., chorošovité, Polyporaceae)   ..... 33-40
Taxonomical novelties in Antrodia s.l. (Polyporaceae)   Abstract  

JABLONSKÝ I., NOVOTNÝ D.: Podmínky v substrátu hlívy ústřičné ve vztahu k výskytu Trichoderma pleuroti   ..... 41-49
Conditions in Pleurotus ostreatus substrate in relationship to occurrence of Trichoderma pleuroti   Abstract  

KOTLABA F.: Používejme pro Lactarius deliciosus druhové jméno ryzec borový!   ..... 50-52
Let’s use the Czech name ‘ryzec borový’ for Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray!

ŠANDOVÁ M.: 90 let RNDr. Mirko Svrčka, CSc.   ..... 53
RNDr. Mirko Svrček, CSc. nonagenarian

HOLEC J.: Ilustrace hub akademického malíře Bohumila Vančury darovány do sbírek Národního muzea   ..... 54-58
Illustrations of fungi by academic paintner Bohumil Vančura donated to the collections of the National Museum

HOLEC J.: Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence mykologického oddělení Národního muzea   ..... 59-60
Two congresses to the 50th anniversary of the independent existence of the Mycological Dept. of the National Museum

KUNCA V.: 4. česko-slovenská vedecká mykologická konferencia vo Zvolene   ..... 61
4th Czech-Slovak scientific mycological congress in Zvolen (Slovakia)

Informácia o mykologických akciach na Slovensku v roku 2016   ....   62-63
Information on mycological meetings in Slovakia in 2016

back to content

 

Mykologické Listy # 133, 2016

full issue

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M., GÜNTHER B.: První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice   ..... 1-7
The first record of Gloiocephala menieri in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Štítovka Hongova ‒ Pluteus hongoi ‒ první určené nálezy z České republiky a Slovenska   ..... 8-18
Pluteus hongoi ‒ the first identified collections from the Czech Republic and Slovakia   Abstract  

HOLEC J., KUČERA T., HROUDA P., BUREL J.: Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice   ..... 19-30
Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) grows again in the Czech Republic   Abstract  

KOTLABA F., VAMPOLA P.: Druhá lokalita velmi vzácného rozlitého choroše Antrodiella niemelaei v ČR   ..... 31-36
Another locality of the very rare resupinate polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic   Abstract  

DŘEVOJAN P., DVOŘÁK D., SALAŠ J.: Nové poznatky o rozšíření a ekologii zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě   ..... 37-43
New information on the occurrence and ecology of Irpicodon pendulus in Moravia (Czech Republic)   Abstract  

MAŇÁK R.: Hypoxylon ticinense – zajímavý druh pyrenomycetu   ..... 44-50
Hypoxylon ticinense – an interesting pyrenomycetous species   Abstract  

SÁDLÍKOVÁ M., KOUT J.: Významné druhy stopkovýtrusných hub z PR Dlouhý vrch v Českém lese   ..... 51-56
Significant Basidiomycota from Dlouhý vrch Nature Reserve, Bohemian Forest   Abstract  

KOTLABA F.: Dr. Slavomil Hejný a jeho vztah k mykologii   ..... 57-59
Dr. Slavomil Hejný and his interest in mycology

NOVÁKOVÁ A.: Výročí členů ČVSM v roce 2016   ..... 60
Anniversaries of ČVSM members in 2016

back to content

 

Mykologické Listy # 134, 2016

full issue

JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M., REJSEK J.: Zástupci rodu Xerocomus rostoucí v České republice a taxonomické novinky v této skupině hřibů   ..... 1-21
Representatives of the genus Xerocomus in the Czech Republic and taxonomical novelties in this group   Abstract  

SLAVÍČEK J.: Vzácné a zajímavé makromycety z inventarizačních mykologických průzkumů v Jizerských a Orlických horách 1. Deconica moelleri (lysohlávka Møllerova) – nalezena v ČR po 71 letech   ..... 22-33
Rare and interesting macromycetes from mycological inventories in the Jizerské hory Mts. and Orlické hory Mts. 1. Deconica moelleri found in the Czech Republic after 71 years   Abstract  

KŘÍŽ M.: Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus – v České republice a Itálii   ..... 34-41
Cortinarius ionochlorus in the Czech Republic and Italy   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KŘÍŽ M.: Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry   ..... 42-54
Focused on sedges – Epithele typhae and Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z.: Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon – velmi vzácný choroš s ostnitým hymenoforem   ..... 55-63
Spongipellis pachyodon, a very rare polypore with hydnoid hymenophore   Abstract  

JINDŘICH O.: Ramaria ochracea ‒ kuřátka okrová, několik poznatků k tomuto druhu   ..... 64-69
Some remarks on Ramaria ochracea   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Zajímavé nálezy makromycetů přírodní rezervace Jelení žlíbek   ..... 70-80
Interesting finds of macromycetes in Jelení žlíbek Nature Reserve   Abstract  

KOTLABA F.: Jak jsem v průhonickém parku nenašel některé nápadné houby   ..... 81-83
How I have missed some conspicuous fungi in Průhonice Park near Prague

HOLEC J.: Vzpomínka na Emila Dlouhého   ..... 84-85
Remembering Emil Dlouhý

back to content

 

Mykologické Listy # 135, 2017

full issue

ŠEVČÍKOVÁ H.: První nálezy špičky břečťanové – Marasmius epiphylloides – v Čechách a na Moravě   ..... 1-10
First collections of Marasmius epiphylloides in Bohemia and Moravia   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M.: Evropské druhy hřibů rodu Butyriboletus   ..... 11-51
European representatives of the genus Butyriboletus   Abstract  

JANDA V., OPAT L., PAVELKA T.: Neobvyklá lokalita hřibu satana – Rubroboletus satanas – v Praze na Strahově   ..... 52-56
Unusual locality of Rubroboleuts satanas at Strahov, Prague – 52-56   Abstract  

ZAVADIL V., GREMLICA T.: Nález chřapáče bělonohého (Helvella spadicea) ve Zlínském kraji   ..... 57-63
Record of Helvella spadicea in the Zlín Region   Abstract  

NOVÁKOVÁ A. (ED.): Workshop Micromyco 2016   ..... 64-104
Micromyco 2016 Workshop

Zprávy z výboru ČVSM   ....   105
Information from the Board of the Society

back to content

 

Mykologické Listy # 136, 2017

full issue

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý   ..... 1
Rare and interesting Cortinarius species in the Czech Republic. Cortinarius percomis (Cortinariaceae, Phlegmacium)   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Nepřehlédnutelná vzácná muchomůrka tlustopochvá – Amanita pachyvolvata   ..... 12
Amanita pachyvolvata, a conspicuous rare Amanita species   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., EGERTOVÁ Z., DVOŘÁK R.: K novým nálezům kalichovky namodralé – Chromosera cyanophylla v ČR   ..... 23
On new records of Chromosera cyanophylla in the Czech Republic   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Doplňující informace k nálezům špičky břečťanové, její další lokality a nové poznatky k jejímu rozšíření a ekologii v České republice   ..... 29
Additional information on collections of Marasmius epiphylloides, new localities of this species, and new information on its distribution and ecology in the Czech Republic   Abstract  

KŘÍŽ M.: Lošák oranžovonohý – Sarcodon martioflavus – v Česke republice   ..... 33
Sarcodon martioflavus in the Czech Republic   Abstract  

HOLEC J., KUČERA T., KOLAŘÍK M.: Vzácný lošák Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) poprvé doložen z České republiky   ..... 41
The rare hydnoid fungus Sarcodon lundellii (Basidiomycota, Bankeraceae) documented from the Czech Republic for the first time   Abstract  

HAGARA L.: Climacodon pulcherrimus na Slovensku   ..... 49
Climacodon pulcherrimus in Slovakia   Abstract  

KOTLABA F.: Třetí lokalita choroše outkovečky Niemelaovy – Antrodiella niemelaei – v ČR a zajímavosti s tímto druhem spojené   ..... 54
Third locality of the polypore Antrodiella niemelaei in the Czech Republic and interesting facts connected with this species   Abstract  

POUZAR Z., KOTLABA F.: Doplněk k lokalitám ostnatečku Bourdotova – Steccherinum bourdotii ‒ v Čechách   ..... 57
Additional localities of Steccherinum bourdotii in Bohemia   Abstract  

KŘÍŽ M., ŠPINAR P., VALDA S.: Zajímavé druhy hub z lokality Slavnice u Pořežan v jižních Čechách   ..... 61
Interesting macromycetes from the locality of Slavnice near Pořežany, South Bohemia   Abstract  

HOLEC J., BERAN M., KŘÍŽ M.: Indikační druhy hub v metodikách pro hodnocení kvality typů přírodních stanovišť (habitatů)   ..... 75
Indicator fungi in methods for assessing the quality of natural habitats   Abstract  

SÁDLÍKOVÁ M., KOUT J.: Bibliografie mykologických a lichenologických prací publikovaných v časopise Erica   ..... 83
Bibliography of mycological and lichenological papers published in the Erica journal   Abstract  

back to content

 

Mykologické Listy # 137, 2018

full issue

KŘÍŽ M., ZÍBAROVÁ L.: Leucoagaricus subvolvatus a Leucoagaricus gauguei – dva zajímavé druhy bedel nalezené v severních Čechách   ..... 1-10
Leucoagaricus subvolvatus and Leucoagaricus gauguei – two interesting species found in northern Bohemia   Abstract  

ŠEVČÍKOVÁ H.: Mycena crocata var. vogesiana, vzácná a málo známá varieta helmovky šafránové   ..... 11-19
Mycena crocata var. vogesiana, a rare and less known variety   Abstract